Rekonstrukce stravovacího provozu (Domov Iris)

Téměř polovina stávajícího zařízení stravovacího provozu byla pořízena v letech 1995–2012, a proto se náklady na opravu strojů a technologií …

Číst více

Rekonstrukce a inovace stravovacího provozu (Domov Sluníčko)

Rekonstrukce stravovacího provozu/kuchyně bude probíhat v 1. pp organizace Domov Sluníčko nacházející se v Ostravě – Vítkovicích. Bude se jednat …

Číst více
Náhled

Budování zelené infrastruktury v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích – etapa B

Projekt je podporován z Norských fondů, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ výzva č. NF Call-4A -3.4.2.1 Bergen. …

Číst více

USE-IT MAPA OSTRAVA

Use-it mapa je soubor map evropských ale i světových měst, které je představují jiným způsobem, než tradiční průvodci. Je zdarma …

Číst více
Náhled

Modernizace vybavení stravovacích provozů a prádelny (Čtyřlístek)

Současné vybavení je zastaralé a za hranicí jeho životnosti. Pořízením nového vybavení dojde ke snížení provozních nákladů (energie, opravy) a …

Číst více

Revitalizace kasáren Hranečník – II. etapa

Statutární město Ostrava spolupracuje společně s Hasičským záchranným sborem a Moravskoslezským krajem na revitalizaci areálu bývalých kasáren Hranečník, která je …

Číst více

CYKLISTICKÉ PROPOJENÍ OSTRAVA CENTRUM – DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE

Propojení začíná u objektu Trojhalí, pokračuje podél komunikace „K Trojhalí“ směrem k ul. Montánní, přes kterou byl vybudován přejezd pro …

Číst více

Global Experts

Prostřednictvím angažování globálně úspěšných výzkumníků dojde k vytvoření předpokladů pro vznik špičkových vědeckých týmů, posílení výzkumu na nových globálně atraktivních …

Číst více

Přestupní uzel Důl Odra – Rekonstrukce tramvajové zastávky důl Odra

Potřebnost realizace projektu plynula především z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu řešeného úseku, nevhodného řešení umístění zastávek hromadné dopravy a nemožnosti …

Číst více

Street food market Černý kůň

Startutární město Ostrava je jedním z partnerů projektu. Návštěvníci mají jedinečnou možnost potkat v teplých dnech food trucky i jinde …

Číst více

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP)

Statutární město Ostrava je od roku 2011 členem Paktu starostů a primátorů , mezinárodního sdružení místních a regionálních samospráv. Pakt …

Číst více

Rekonstrukce podchodu pod ulicí Místeckou

Stávající podchod byl otevřen v dubnu 1977. Díky stavebním úpravám došlo ke zvýšení komfortu cestujících a zajištění bezbariérovosti. Prostor zastávky …

Číst více

Plošná kanalizace Michálkovice

V 01/2021 podalo Statutární město Ostrava žádost o dotaci na vypracování této studie v rámci Programu podpory návrhu řešení nakládání s vodami …

Číst více
čelní pohled na budovu

Hasičské zbrojnice

Rekonstrukcemi těchto objektů došlo k zajištění lepší akceschopnosti jednotek hasičů, vyřešení problémů s ustavením a výjezdem techniky, zlepšení dopravního napojení, …

Číst více

Rekonstrukce studny S14, prameniště Ostrava – Nová Ves

Tato studna, sloužící k jímání a odběru vody do úpravny Ostrava ‑ Nová Ves, je do budoucna již nepoužitelná. Z …

Číst více

Rekonstrukce násosek Důlňák – studna IX

Rekonstrukce studny IX obnáší odstranění zděné nadzemní části studny,  demontáž stávajícího vybavení a výstavbu nové nadzemní části studny včetně elektroinstalace …

Číst více
Letecký pohled na městský stadion

Sportovní haly

Ostrava je místem konání mnoha vrcholových sportovních evropských i světových šampionátů. Jednou z nejvýznamnějších akcí je mezinárodní atletický mítink Zlatá …

Číst více

Rekonstrukce Domu kultury Poklad

Rekonstrukci objektu, jehož část je kulturní památkou, doprovázely spory s dodavatelskými firmami již od začátku stavby v roce 2012. V …

Číst více
Vizualizace: studio Master Design

Veřejný prostor a lávka s vyhlídkou nad stadionem Bazaly

Z lávky pro pěší, která má na šířku pět metrů, se stal unikátní zelený most. Implementován zde byl zelený pás, …

Číst více
městská nemocnice fifejdy

Energetické úspory MNO – zateplení objektu stravovacích provozů

Cílem projektu je dosáhnout snížení energetické náročnosti předmětné budovy prostřednictvím zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících její obálku. V důsledku …

Číst více

Revitalizace rybníků v Radvanicích

Dvě vodní nádrže, které byly delší dobu ve velmi neudržovaném stavu, byly zarostlé náletovými dřevinami a samotné rybníky byly zaneseny …

Číst více
parking image

Parkoviště pod mosty Bazaly

Lokalita se nachází v místě mimoúrovňového křížení vytížených silnic Bohumínská a Českobratrská a v blízkosti centra města. Umístění parkovacích ploch …

Číst více

Piazetta u Nádražní ulice

Součástí úprav bylo položení nové žulové dlažby, veřejné osvětlení, výsadba stromů a doplnění městského mobiliáře. V rámci první části návrhu  …

Číst více

Kamerový systém v Bělském Lese

Výběr lokalit vycházel z analýzy rizikovosti vybraných míst, kterou provádí zástupci radnice společně s Městskou policií. Jednalo se například o …

Číst více

Landscape festival OSTRAVA 2019

Festival každoročně organizuje pražská galerie Jaroslava Fragnera ve spolupráci s K2N LANDSCAPE.  Formou architektonických intervencí a uměleckých instalací, výstav, happeningů …

Číst více

Aplikace čistáOVA

Nová webová aplikace umožňuje zasílat občanům různé podněty nebo závady, které najdou ve veřejném prostoru. Takovýmto nedostatkem mohou být například …

Číst více

Galerie Dukla

Kino Dukla bylo svého času největším a nejpopulárnějším kinem v Porubě. Promítat se v něm začalo v roce 1960 a fungovalo až do …

Číst více
budova ldn

Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice

V rámci stavebních úprav prošla kompletní modernizací již technicky nevyhovující a výkonově předimenzované plynová kotelna, ve které jsou tři nové …

Číst více

Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava

Zřízení plánu ÚSES je zákonnou povinností orgánů ochrany přírody všech obcí s rozšířenou působností. Plán ÚSES je jedním z územně …

Číst více
Městská nemocnice Ostrava

Energetické úspory v areálu MNO

Projektem bylo dosaženo snížení energetické náročnosti předmětných budov prostřednictvím zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících jejich obálku. V důsledku realizace …

Číst více