Přeskočit na obsah
5
spádových oblastí
7133,8
m kanalizace
2
nové čerpací stanice
Výstavba plošné splaškové kanalizace pro odvedení odpadních vod z hlavní části městského obvodu Plesná, Nové Plesné a Staré Plesné.

Realizací této stavby bylo v podstatě dokončeno odkanalizování městské části Plesná. Stavbou bude zajištěna likvidace odpadních vod ze současné zástavby a přitom respektuje možnost napojení případných nových stok z výhledové zástavby. Odpadní vody ze zájmové oblasti budou svedeny do již postavené čerpací stanice Žižkov a dále přečerpány do kanalizace pro veřejnou potřebu v Ostravě – Martinově.

Zájmová lokalita je rozdělená do pěti spádových oblastí:

 1. spádová oblast páteřní stoky A a jejich přítoků A-1 až A-9 svádí splaškové odpadní vody z převážné části městského obvodu Plesná. Stoka A se napojuje na stoku S1, která je součásti stavby „Kanalizace splašková v Plesné – část Žižkov“.
 2. spádová oblast stok B a B-1 odkanalizuje část ul. K. Svobody a ul. Vlnitou a před samotným napojením na stoku S1 (není součástí této stavby) přechází přes Plesenský potok
 3. spádová oblast je povodí stoky C, která je vedena v ul. Nad Plesenkou. Z důvodů nepříznivé konfigurace terénu jsou splaškové vody ze stoky přečerpané do spádové oblasti 1., konkrétně do stoky A na ul. 26. dubna.
 4. spádová oblast stok D, D-1 odvádí splaškové odpadní vody z části ul. Na Milířích. I v této části je nutné zrealizovat čerpací stanici a splaškové vody přečerpávat do 1. spádové oblasti, konkrétně do stoky A-9.
 5. spádová oblast je povodí stoky E. Jedná se o krátkou cca 50 m dlouhou stoku, která svádí odpadní vody ze čtyř nemovitostí a je napojena na stoku S1, která svádí odpadní vody do čerpací stanice Žižkov.

Ostrava-Plesná má mimořádně složitý a kopcovitý terén. Přibližně pět set domů je zde rozmístěno nejen v údolí, ale hlavně v kopcích a stráních. Budování kanalizace zde proto bylo mimořádně náročné, některé části byly dokonce raženy hornickým způsobem.  Pro Plesnou je to jednoznačně největší investiční a stavební akce za několik desítek let. Předmětná stavba řešila odvedení splaškových vod z hlavní části městského obvodu, Nové Plesné a Staré Plesné. Odpadní vody z této lokality jsou svedeny do čerpací stanice Žižkov, která byla vybudována v rámci předchozí stavby a dále přečerpány do kanalizace v Martinově, která ústí na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze. V těchto dnech se dokončují poslední asfaltace či probíhá osazování technologií čerpacích stanic.

Celková délka kanalizačních stok v rámci této stavby je 7133,8 m, přičemž část stavby byla realizována otevřeným výkopem (6804,3 m) a část byla ražena hornickým způsobem (329,5 m). Součástí stavby bylo také vybudování 2 nových čerpacích stanic (v ul. Nad Plesenkou a Na Milířích).

Projektantem byla společnost Projekt 2010 s.r.o. a zhotovitelem KR OSTRAVA a.s.

Cena díla dle smlouvy včetně uzavřených dodatků činí 208, 237 milionů korun bez DPH.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2003 Záměr ikona I
2010 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2022 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná

Garanti

 • Pavel Hrbáč starosta městského obvodu Plesná

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/kanalizace-plesna