Aktualizováno 27.4.2022

Kanalizace Plesná

2003
Záměr
2010
Příprava
2019
Realizace
»
2022
Dokončeno

Probíhající stavba řeší výstavbu plošné splaškové kanalizace pro odvedení odpadních vod z hlavní části městského obvodu Plesná, Nové Plesné a Staré Plesné. Realizací této stavby bude v podstatě dokončeno odkanalizování městské části Plesná. Stavbou bude zajištěna likvidace odpadních vod ze současné zástavby a přitom respektuje možnost napojení případných nových stok z výhledové zástavby. Odpadní vody ze zájmové oblasti budou svedeny do již postavené čerpací stanice Žižkov a dále přečerpány do kanalizace pro veřejnou potřebu v Ostravě – Martinově.

Zájmová lokalita je rozdělená do pěti spádových oblastí:

  1. spádová oblast páteřní stoky A a jejich přítoků A-1 až A-9 svádí splaškové odpadní vody z převážné části městského obvodu Plesná. Stoka A se napojuje na stoku S1, která je součásti stavby „Kanalizace splašková v Plesné – část Žižkov“.
  2. spádová oblast stok B a B-1 odkanalizuje část ul. K. Svobody a ul. Vlnitou a před samotným napojením na stoku S1 (není součástí této stavby) přechází přes Plesenský potok
  3. spádová oblast je povodí stoky C, která je vedena v ul. Nad Plesenkou. Z důvodů nepříznivé konfigurace terénu jsou splaškové vody ze stoky přečerpané do spádové oblasti 1., konkrétně do stoky A na ul. 26. dubna.
  4. spádová oblast stok D, D-1 odvádí splaškové odpadní vody z části ul. Na Milířích. I v této části je nutné zrealizovat čerpací stanici a splaškové vody přečerpávat do 1. spádové oblasti, konkrétně do stoky A-9.
  5. spádová oblast je povodí stoky E. Jedná se o krátkou cca 50 m dlouhou stoku, která svádí odpadní vody ze čtyř nemovitostí a je napojena na stoku S1, která svádí odpadní vody do čerpací stanice Žižkov.

Délka budované páteřní sítě činí cca 7133 m + 2 nové přečerpávací stanice.

Součástí stavby jsou rovněž přeložky vodovodů v délce cca 227 m.

Zhotovitelem stavby je společnost KR OSTRAVA a.s.

Celková cena za projekt činí 259.228.287,- Kč s DPH.

Termín dokončení stavby je předpokládán na prosinec 2022.

 

 

FOTOGALERIE