Aktualizováno 6.4.2021

Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava

2017
Záměr
2018
Příprava
2019
Realizace
2020
Dokončeno

Předmětem projektu je vypracování plánu územního systému ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES), který bude s výjimkou území Chráněné krajinné oblasti Poodří zahrnovat celou plochu správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava (ORP Ostrava), kde je odbor ochrany životního prostředí magistrátu města Ostravy příslušným orgánem ochrany přírody. Zřízení plánu ÚSES je zákonnou povinností orgánů ochrany přírody všech obcí s rozšířenou působností. Plán ÚSES je jedním z územně analytických podkladů pro územně plánovací dokumentaci a součástí územních plánů obcí.

Projekt je realizován s finanční podporou EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu  (viz níže podrobné informace).

O Operačním programu Životní prostředí.

Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava
Celkové náklady 1 265 tis. Kč vč. DPH
Výše dotace EU max. 85% způsobilých výdajů = 1 075 tis. Kč
Poskytovatel dotace OPŽP (Operační program Životní prostředí)
Dodavatel/Zhotovitel Atregia s.r.o.
Termín realizace/ukončení 03/2019 – 06/2020
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008210