Publikováno 25.2.2019

Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava

Předmětem projektu je vypracování plánu územního systému ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES), který bude s výjimkou území Chráněné krajinné oblasti Poodří zahrnovat celou plochu správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava (dále jen ORP Ostrava), kde je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí příslušným orgánem ochrany přírody k vymezování ÚSES. Pořízení plánu ÚSES je zákonnou povinností orgánů ochrany přírody ORP. Plán ÚSES je jedním z územně analytických podkladů pro územně plánovací dokumentaci a vymezení ÚSES je součástí územních plánů obcí.

Projekt je realizován s finanční podporou EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu  (viz níže podrobné informace).

O Operačním programu Životní prostředí.


Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava
Celkové náklady1 265 tis. Kč vč. DPH
Výše dotaceEU max. 85% způsobilých výdajů = 1 075 tis. Kč
Poskytovatel dotaceOPŽP (Operační program Životní prostředí)
Dodavatel/ZhotovitelAtregia s.r.o.
Termín realizace/ukončení03/2019 – 06/2020
Nositel projektuStatutární město Ostrava, magistrát
Registrační čísloCZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008210
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram