Strategické projekty reprezentují jednotlivé strategické cíle, často se jedná o projekty s dopadem na celé nebo významnou část území města, současně naplňující celkovou vizi Strategického plánu a od nichž se dá očekávat významná změna pro město, často s vlivem na měřené klíčové indikátory Strategického plánu. U strategických projektů již začala jejich příprava nebo realizace, mají definovaného nositele, alespoň rámcový harmonogram i rozpočet a zdroje financování a je stanoven jejich garant.

Propojit město uvnitř i se světem

V Ostravě žije přibližně 300 tisíc obyvatel a skládá se z 23 městských obvodů. Je součástí hustě osídleného
území s pěti statutárními městy a téměř milionem obyvatel. V rámci této metropolitní oblasti je třeba ještě více posílit roli Ostravy jako regionálního centra rozvoje, které je atraktivní bránou do širšího regionu. Ostrava by měla být aktivním lídrem, který mobilizuje partnery ke spolupráci a zapojuje se do mezinárodních
projektů. Ve spolupráci s městskými obvody je důležité lépe propojit město a zvýšit efektivitu a spolupráci
při jeho řízení a rozvoji.

Oživit historické centrum města

Přes dílčí pozitivní změny v posledních letech není historické centrum Ostravy stále vnímáno jako lákavé
centrum metropole s kvalitní architekturou a veřejným prostorem pro aktivní trávení volného času. Cílem je oživit centrum Ostravy a udělat z něj „pulzující srdce“ města a širšího regionu., které je přitažlivé pro stávající obyvatele a návštěvníky města. Bude podpořeno plnohodnotné využití historického jádra a dostavba existujících proluk. V centru je potřeba vytvořit podmínky pro rozvoj malého a středního podnikán , společenského života a aktivní trávení volného času.

Být centrem prvotřídního vzdělávání

Základním předpokladem zvýšení zaměstnanosti je kvalita vzdělávání. V Ostravě je potřeba zlepšit odborné, jazykové a měkké kompetence obyvatel a z pohledu vzdělávacího systému lépe reagovat na reálné potřeby trhu práce. Propojení všech prvků vzdělávacího systému a jejich doplnění o špičková zařízení zvýší přitažlivost života ve městě, mimo jiné i pro mladé, pracovité a talentované lidi.

Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání

Historie průmyslové výroby a velkých podniků se v Ostravě projevuje v zaměstnanecké kultuře obyvatel, malé intenzitě zakládání nových firem a tvorbě pracovních míst. Aby se to změnilo, je potřeba vytvořit systém rozvoje malého a středního podnikání, který propojí podporu začínajících podnikatelů, úspěšných místních firem i firem s ambicí a předpoklady pro růst a expanzi do zahraničí.

Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města

Aktivity ostravských občanských iniciativ jsou mimořádné, zvládají organizovat akce s evropským významem. Zapojení obyvatel do veřejného života v posledních letech dostává nový impulz. Je ale možné zlepšit přátelský přístup veřejné správy, které občas chybí užší kontakt s každodenním životem. Spolupráce při organizaci kulturních, komunitních a volnočasových akcí zvýší motivaci lidí účastnit se a organizovat nové aktivity. Cílem je také více zapojit občany do správy města a do spolurozhodování o jeho rozvoji.

Kultivovat prostředí pro život všech generací

Ostrava se nerozvíjí koncepčně, chybí ji kvalitní architektura a veřejný prostor příjemný pro všechny lidské smysly. Cílem je vytvořit plán rozvoje území města, odstranit nevzhledné plochy veřejného prostoru, nabídnout dostupné bydlení a prosazovat výstavbu kvalitní architektury, aby byla Ostrava příjemným místem pro život. Pro pohyb po městě by měly mít před auty přednost pěší a ekologické formy dopravy.

Přiblížit město přírodě

I přes výrazné zlepšení v posledních letech má Ostrava stále znečištěné životní prostředí. Na území města
se nachází řada ekologických zátěží, které brzdí jeho rozvoj. Cílem je proto zvýšit množství funkčních ploch
a kvalitní zeleně pro obyvatele Ostravy a současně město lépe připravit na dopady klimatické změny.
Je třeba se i nadále podílet na snižování nečistot v ovzduší na Ostravsku a s využitím konceptu chytrých
měst minimalizovat zátěž na životní prostředí.