Aktualizováno 5.2.2021

Revitalizace rybníků v Radvanicích

2018
Záměr
2019
Příprava
2020
Realizace
»
2021
Dokončeno

V blízkosti Léčebny dlouhodobě nemocných v Radvanicích začala revitalizace dvou vodních nádrží a jejich okolí. V současné době jsou obě vodní plochy ve velmi neudržovaném stavu. Jejich okolí je zarostlé náletovými dřevinami a samotné rybníky jsou zaneseny sedimenty. Díky úpravám vznikne příjemné relaxační a rekreační místo zejména pro obyvatele hustě osídlené části Radvanic.

Nádrže se budou odbahňovat, dojde k úpravě stávající hráze, odstraní se železobetonové panely, šachta a žlab umístěné v nádržích, zpevní se břehové hrany a upravovat se bude také koryto přítokové vodoteče. V rámci projektu budou vykáceny nevyhovující dřeviny v okolí nádrží. Součástí horní vodní plochy bude také nový val opevněný kamenem pro vytvoření litorální zóny v samotné nádrži a tři nové tůně. V nejbližším okolí rybníků, včetně prostor kolem léčebny, budou upraveny lesní cesty a pro zřízení odpočinkových míst budou umístěny lavičky a sedací soupravy.

Voda v přítocích i v soustavě rybníků byla v minulosti znečištěna, protože do ní bylo svedeno vodní odpadové hospodářství z objektu dnešní léčebny. Po vybudování kanalizace a čističky se situace významně zlepšila. V budoucnu bude čistá voda v rybnících lépe plnit své přírodní funkce a bude sloužit i k napájení zvířat, žijících v lese. Revitalizované rybníky zároveň společně s nedalekým mokřadem posílí zadržování vody v krajině a prospějí tak stavu místního klimatu.

Úprava rybníků a jejich okolí bude stát 5,5 milionů korun. Projekt bude dokončen v dubnu 2021.