Aktualizováno 19.11.2020

Energetické úspory v areálu MNO

2016
Záměr
Příprava
2018
Realizace
2019
Dokončeno

Předmětem projektu je zateplení budov a výměna otvorových výplní u dvou budov v areálu Městské nemocnice Ostrava:

  • Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO
  • Centrální sklad/sklad oddělení zásobování

Projektem bylo dosaženo snížení energetické náročnosti předmětných budov prostřednictvím zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících jejich obálku. V důsledku realizace projektu se očekává snížení konečné spotřeby energie o 43 %, což činí 1556 GJ/rok (z toho 938 GJ/rok pro budovu LPS a autodílny; 618 GJ/rok pro budovu Centrální sklad).

Na projekt navazují další rekonstrukce řešící zateplení a energetické úspory dalších budov v areálu MNO. Tyto úpravy jsou součastí generelu oprav od roku 2017-2030 řešící projekt Rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava.

Projekt byl realizován s finanční podporou EU z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 5 Energetické úspory .

Energetické úspory v areálu MNO
Celkové náklady 47 478 tis. Kč vč. DPH
Výše dotace EU 40 % způsob. výdajů = 15 519 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace OPŽP (Operační program Životní prostředí)
Dodavatel/Zhotovitel STASEKO PLUS s.r.o.
Termín realizace/ukončení 09/2018 – 06/2019
Nositel projektu Statutární město Ostrava
Registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005189