Aktualizováno 27.9.2022

Plošná kanalizace Michálkovice

2017
Záměr
Příprava
2020
Realizace
2022
Dokončeno

Statutární město Ostrava uzavřelo v 06/2020 smlouvu o dílo na vypracování studie proveditelnosti v rámci stavby „Plošná kanalizace Michálkovice“ se zhotovitelem, společností KONEKO, spol. s r.o. Cílem studie bylo prověřit realizovatelnost výstavby jednotné kanalizace na území zbývající části městského obvodu v povodí stávající ČOV Michálkovice.

V 01/2021 podalo Statutární město Ostrava žádost o dotaci na vypracování této studie v rámci Programu podpory návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce, vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Kraj žádost schválil a projekt Plošná kanalizace Michálkovice – studie proveditelnosti finančně podpořil částkou 282 000 Kč, což představuje 75 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Zpracovaná studie zahrnuje:

  • technický návrh kanalizace včetně hydrotechnických výpočtů a rozdělení stavby na etapy,
  • návrh základních parametrů objektů na stokové síti – čerpací stanice, odlehčovací komory a retenční nádrž,
  • projednání návrhu umístění stavby,
  • geodetické doměření u výškově problematických míst,
  • pasportizaci všech DVT v zájmovém území,
  • zajištění podkladů o umístění stávajících sítí technické infrastruktury,
  • propočet investičních nákladů,
  • posouzení hydraulického a látkového zatížení ČOV.

Plošná kanalizace Michálkovice
Celkové náklady 376 tis. Kč bez DPH
Výše dotace max. 75% skutečně vynaložených uznatelných nákladů = 282 tis. Kč
Poskytovatel dotace Moravskoslezský kraj
Dodavatel/Zhotovitel KONEKO, spol. s r.o.
Termín realizace/ukončení 06/2020 – 05/2022
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo MSK 9801/2021