Přeskočit na obsah
Plánovanou rekonstrukcí stravovacího provozu dojde ke skokovému zkvalitnění podmínek pro přípravu stravy s rozšířenou možností výběru stravy pro klienty domova, celkem se jedná o 104 klientů. Stávající stravovací provoz je nevyhovující z hlediska hygienických předpisů, prostory pro provoz kuchyně jsou značně omezené a kuchyňské vybavení (stroje a zařízení) jsou již dávno za hranicí obvyklé využitelnosti.

Téměř polovina stávajícího zařízení stravovacího provozu byla pořízena v letech 1995–2012, a proto se náklady na opravu strojů a technologií se každoročně exponenciálně zvyšují. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k rekonstrukci stravovacího provozu. Součástí plánované rekonstrukce budou řešeny stavební úpravy, které vycházejí z požadavků změny technologie přípravy pokrmů a také z požadavků na kapacitu elektrické sítě a vzduchotechniky u nově pořízeného gastro vybavení.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

Navrhovaná rekonstrukce taktéž zohledňuje zkušenosti, které organizace získala v průběhu výskytu onemocnění Covid-19. Zejména se jedná o rekonstrukci nákladního výtahu (převoz jídla na jednotlivá oddělení) a uspořádaní prostor stravovacího provozu. V průběhu výskytu onemocnění Covid – 19 nákladní výtah zajišťoval převoz jídla v gastronádobách na infekční oddělení a byl tak důležitou součástí čisté zóny. Rekonstrukce (zvětšení prostoru a modernizace) nákladního výtahu umožní převoz jídla přímo v teplých výdejních a servírovacích vozících. Nové uspořádání stravovacího prostoru pak zajistí větší rozestupy pracovníků kuchyně, vytvoří nové prostory např. pro zpracování masa, zeleniny, přípravnu studené kuchyně a zajistí zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance stravovacího provozu – moderní technologie sníží fyzickou zátěž pracovníků. Realizací projektu se také zvětší prostor pro zázemí zaměstnanců, který je v současné době, vzhledem k množství pracovníků, nevyhovující. Výhledově také rekonstrukce umožní navýšit kapacity stravovacího provozu.

Realizací projektu dojde rovněž ke snížení nákladů na energie. Konkrétně při instalaci nové, moderní vzduchotechniky dojde ke snížení nákladů na energie o 70 % a to díky nové technologii zpětného získávání tepla. Dalších nejméně 20% snížení nákladů bude dosaženo instalací moderní gastrotechnologie (multifunkční pánev, multifunkční kotel, konvektomaty, myčka provozního nádobí apod.). Díky nižší spotřebě energie bude v menší míře pak zatíženo životního prostředí.

Prostřednictvím realizace projektu dojde také ke zlepšení podmínek pro přípravu a expedici stravy na jednotlivá oddělení organizace. Díky využívání moderních technologií bude možné lépe využívat data pro analýzu HACCP (analýza nebezpečí a kritické body ve stravovacím provozu). Také dojde k výraznému zlepšení podmínek pro skladování surovin, snadnějšímu dodržování hygienických požadavků (celoplošné hygienické větrání, bezespárové umístění strojů a zařízení) a také k efektivnímu využívání možností moderní vzduchotechniky (rekuperace tepla).

Navržené stavební úpravy vychází z požadavků změny technologie přípravy pokrmů. Stavebními úpravami bude dotčeno především 1NP objektu. Nové dispoziční uspořádání v objektu vychází z požadavků technologie. Nové konstrukce budou navrženy z lehkých materiálů (např. pórobetonové tvárnice, sádrokartonové konstrukce apod.) tak, aby nedocházelo k přitěžování stávajících konstrukcí. Nové překlady se předpokládají z válcovaných profilů. Dojde k dispozičním úpravám a instalaci nového zařízení ZTI. Nové rozvody vnitřního vodovodu i vnitřní kanalizace budou napojeny na stávající vodovod a venkovní kanalizaci. Napojení na veřejnou kanalizaci zůstane zachováno. Stávající kanalizační přípojka kapacitně vyhoví i po realizaci řešeného stavebního záměru. Stávající vzduchotechnika je řešena pomocí samostatného odtahového a přívodního ventilátoru (sestavy). Takto je větrán prostor varny a mytí (společný prostor). Ve skladech a přípravnách VZT není. Větrány budou veškeré provozní prostory kuchyně včetně skladových prostor a sociálního zázemí, výdeje, jídelny a zázemí. Větrání bude zajištěno VZT jednotkami s rekuperací, které budou splňovat současné požadavky na Ekodesign, tzn., že budou ve shodě s požadavky ErP 2016 a 2018 dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES. V rámci projektu bude nakoupeno nové vybavení stravovacího provozu. Stávající vybavení je zastaralé a za hranicí životnosti a neodpovídá současným hygienickým normám.

Celkové náklady20 698 266,84 Kč vč. DPH
Celkové způsobilé náklady6 995 188,78 Kč vč. DPH
Výše dotace5 246 391,59 Kč vč. DPH
Poskytovatel dotaceMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR
Dodavatel/ZhotovitelMAVA spol. s r.o.; MŽT Stavitelství, a.s.;
ASA expert a.s.; BKB Metal, a.s.
Termín realizace/ukončení06/2023 – 03/2024
Nositel projektuStatutární město Ostrava
Registrační čísloIdentifikační číslo EDS – 013D313008002

Partneři projektu

https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-stravovaciho-provozu-domov-iris