Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2024 – 2030

Město potřebuje jasnou vizi a schopnost nabídnout představu o svém směřování. Skončilo období, které pokrýval Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a nastal čas potvrdit nebo přehodnotit priority rozvoje a navrhnout účinná řešení jejich naplnění v dalších letech. Strategický plán rozvoje města Ostravy pro roky 2024-2030 navazuje na tři předchozí strategické plány rozvoje města.

Strategický plán pro roky 2024-2030 byl opět vytvořen za účasti desítek odborníků a osobností a se zapojením tisíců obyvatel do tvorby. V průběhu zpracování byla potvrzena široká shoda na tom, že struktura plánu a vize města po dílčích úpravách mohou setrvat do dalšího období, Strategický plán se obměnil především v úrovni obsahu strategických cílů, opatření a rozšířením o témata jako je energetika nebo digitalizace.

Aktuální strategické cíle jsou:

Období platnosti Strategického plánu je do roku 2030, vize je dlouhodobá do roku 2040. Návrhy aktivit, projektů a cílů jsou ve Strategickém plánu nastaveny jako střednědobé pro realizaci v období 2024-2030. Do roku 2040 je nastaveno také plnění a monitorování většiny ukazatelů, jelikož dopady řady aktivit a projektů realizovaných do roku 2030 se v organismu města projeví až s různě velkým zpožděním. Měření a hodnocení bude probíhat i nadále kontinuálně s každoročním vyhodnocením.

Strategický plán je ke stažení zde

Analytická část

Analytická část je první fází plánovacího procesu a klíčovým podkladem pro následné stanovení vize, rozvojových priorit a cílů. Strategický plán byl vytvořen v úzké spolupráci s vedením města, vedoucími odborů a dalšími zástupci Magistrátu města Ostravy. Cílem této části bylo zmapovat nejdůležitějších zjištění o výchozím stavu města v rámci vydefinovaných tematických oblastí a na jejich základě stanovit vhodná doporučení pro návrhovou část. V této části jsme tedy zmapovali existující strategické a koncepční materiály na území města, sesbírali jsme vstupy od cílových skupin (dotazníkové šetření, pocitové mapy, pracovní skupiny, strukturované rozhovory s klíčovými aktéry) a doplnili je o vnější vývojové trendy. Formulovali jsme hlavní zjištění a vytvořili Analytickou zprávu, která je podkladem pro Návrhovou část tvorby Strategického plánu.

Kompletní Analytická zpráva je ke stažení zde.

K Analytické zprávě dále patří několik samostatných, doprovodných dokumentů, které shrnují proces její tvorby a vyhodnocují proběhlé aktivity: