fajnOVA PORUBA

Městský obvod Poruba má svůj strategický plán od roku 2018. Dokument vychází ze současného stavu a říká, jakým směrem by se měl obvod rozvíjet do roku 2023. Plán byl připravován v úzké spolupráci s odborníky a občany obvodu. V současné době probíhá jeho implementační část, tzn. realizace konkrétních projektů.

fajnOVA CENTRUM

Centrální obvod připravil svůj strategický plán v roce 2022 s výhledem do roku 2027. Významným podkladem pro jeho zpracování byly informace a náměty získané od občanů. Strategický plán zahrnuje informace nejen o tom, co městský obvod trápí, ale zejména to, kde má potenciál k rozvoji a jak k jednotlivým rozvojovým cílům dojít.

fajnOVA OSTRAVA-JIH

Hlavním důvodem vzniku strategického plánu v městském obvodu Ostrava-Jih byla potřeba sladění jednotlivých dílčích aktivit a projektů a usnadnění rozhodování při volbě priorit. Plán vymezuje oblasti, cíle a konkrétní projekty, kterými se bude obvod bude zabývat v horizontu cca 5-10 let. Vznikl v roce 2020 a podílela se na něm laická i odborná veřejnost.