Strategické plány obvodů

Rozvoj městských obvodů úzce souvisí s rozvojem statutárního města Ostravy jako celku, a proto strategické plány tří největších městských obvodů vychází ze Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a pro komunikaci k veřejnosti využívají značku a logo fajnOVA.

 

fajnOVA PORUBA

Městský obvod Poruba má od roku 2018 Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018 – 2023 s výhledem do roku 2030. Je to dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje cíle, priority a konkrétní opatření pro rozvoj Poruby. Vychází ze současného stavu a stanovuje směřování rozvoje městského obvodu do roku 2023. Strategický plán byl připravován od roku 2017 v úzké spolupráci s odborníky a občany obvodu. Strategický plán tvoří analytická a návrhová část a byl schválen v roce 2018. V současné době probíhá implementační (realizační) část strategického plánu, v rámci které je každoročně vytvářen Akční plán, který popisuje způsob naplňování strategického plánu v jednotlivých letech s ohledem na dílčí fáze jednotlivých projektů a dostupné finanční prostředky.

 

 

fajnOVA OSTRAVA-JIH

Strategický plán městského obvodu Ostrava-Jih vznikl na základě potřeby vedení a zastupitelstva a také zaměstnanců Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih za účelem efektivního řízení rozvoje obvodu. Hlavním cílem strategického plánu je sladit jednotlivé dílčí aktivity a projekty pro budoucí rozvoj obvodu pod rozvojovou vizí a nasměrovat úsilí i investice pomocí jednoho koncepčního dokumentu. Strategický plán obvodu usnadňuje rozhodování při volbě priorit mezi různými aktivitami a projekty, umožňuje lépe komunikovat strategické rozvojové cíle s veřejností a nabízí inspiraci pro aktivní obyvatele a organizace ke spolupráci při naplňování vize. Strategický plán je otevřený a živý dokument, který bude každoročně vyhodnocován a doplňován o nové aktivity a projekty.

 

 

fajnOVA CENTRUM

Centrální obvod připravuje Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022-2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035 pod značkou fajnOVA CENTRUM. Jde o důležitý dokument, který určuje směr a priority dalšího rozvoje obvodu, přičemž do jeho tvorby bude zapojena odborná veřejnost, celá politická reprezentace obvodu i samotní občané. Strategický plán by měl zahrnovat informace nejen o tom, co městský obvod trápí, ale zejména to, kde má potenciál k rozvoji a jak k jednotlivým rozvojovým cílům dojít. Celý proces přípravy bude trvat necelý rok. Významným podkladem pro zpracování strategického plánu budou informace a náměty získané od občanů.

Kromě klasických témat, jako je doprava, životní prostředí či ekonomika, by se měl strategický plán zaměřit také na stěžejní problematiku městského obvodu – práce s veřejným prostorem a kvalita bydlení.  Strategický plán obvodu by měl být dokončen do února 2022.