Životní prostředí

Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

Rok poslední aktualizace: 2021

Statutární město Ostrava patří do aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, pro kterou byl vydán v dubnu 2016 „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A“. Akční plán obsahuje konkrétní informace o aktivitách/projektech. Obsahuje také harmonogram realizace příslušných aktivit a dílčích kroků jednotlivých projektů, finanční náročnost, finanční krytí, termíny plnění a interní gesce. K aktualizaci dokumentu dochází 2x ročně, poslední proběhla v prosinci roku 2021.

Strategický plán rozvoje systému zeleně na území města Ostravy

Rok vzniku dokumentu: 2011

Strategický plán rozvoje systému zeleně na území města Ostravy definuje prostorové vztahy mezi hodnocenými plochami v návaznosti na krajinu, lesy, plochy po těžbě či průmyslu. Souhrnná zpráva se věnuje jak aktuálnímu stavu ploch zeleně, jejich stavu údržby a vybavenosti, tak návrhu rozvoje systému zeleně včetně návrhu stabilizačních opatření. Obsahuje také plán rozvoje systému zeleně na tzv. brownfields či územní systém ekologické stability. V neposlední řadě se věnuje městským lesům a rozvoji rekreace.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

Rok poslední aktualizace: 2022

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) navrhuje projekty, jejichž cílem je snížení spotřeby energie (úspory, snížení dopadů na ŽP, snížení emisí CO2) při současném zohlednění možností adaptačních opatření na změnu klimatu.

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu

Rok vzniku dokumentu: 2017

Adaptační strategie je koncept, který obsahuje opatření pro bezpečnou budoucnost a udržitelné fungování města Ostravy v podmínkách měnícího se klimatu v průběhu 21. století. Obsahuje konkrétní opatření vybraná podle zvláštních podmínek a potenciálních problémových nebo rizikových míst ve městě. Opatření umožní se těmto problémům a rizikům vhodně přizpůsobit.

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Rok vzniku dokumentu: 2023

Metodika modrozelené infrastruktury je dokument, který na území statutárního města Ostravy definuje zásady pro vytváření modrozelené infrastruktury a požadavky, které budou kladeny na projektování investičních projektů realizovaných na pozemcích, při výstavbě budov a úpravě veřejných prostranství ve vlastnictví města. Metodika má rovněž sloužit jako vodítko pro projektanty a investory a jako nástroj pro informaci a edukaci veřejnosti.

Vzdělávání

Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Strategie vzdělávání obsahuje vizi do roku 2030 a stanovuje stěžejní priority, kterými jsou gramotnosti a kompetence dětí a žáků, rovné příležitosti ve vzdělávání a talentmanagement, oblast budoucí kariéry žáků a výchovy k občanství, spolupráce zřizovatele, škol a školských zařízení napříč městem, vzdělávací infrastruktura, otázka univerzit, problematika Interkulturního vzdělávání a výuky cizích jazyků, propojení vzdělávání se sportem a tělesná výchova žáků, formální, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

Rok poslední aktualizace: 2023

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II (MAP ORP Ostrava II) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

Volný čas

Koncepce kultury v Ostravě do roku 2030

Rok vzniku dokumentu: 2020

Koncepce rozvoje kultury SMO stanovuje nezbytné principy a pravidla pro naplnění vize města Ostravy v oblasti kultury v roce 2030. Koncepce vychází ze Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a proces její přípravy kombinoval metody jak komunitně, tak i expertně vedeného plánování a lze jej rozdělit do tří fází, tj. inicializační, analytické a návrhové.

Strategický plán města Ostravy pro sport 2017-2025

Cílem strategie je zanalyzovat aktuální stav nejen sportovní infrastruktury, ale i sportovních klubů, jejich zázemí, sportoviště, systémů financování sportu a celkově podpory sportu v Ostravě, a to jak ve vrcholovém sportu, tak i ve sportu výkonnostním a rekreačním, a definovat taková opatření, která povedou ke zlepšení sportovního prostředí na území Ostravy.

Sociální politika

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2023–2026

Posláním komunitního plánování v Ostravě je především zajištění místní dostupnosti sociálních služeb a souvisejících aktivit. Smyslem je vytvořit takový systém, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb a zajišťuje občanům města síť služeb, která poskytuje služby kvalitní, finančně a místně dostupné. Proces komunitního plánování je založen na principu partnerství a spolupráce mezi městem, odborníky, uživateli a veřejností.

Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy

Rok vzniku dokumentu: 2017

Cílem koncepce je vytvoření uceleného systému sociálního bydlení naplňujícího potřeby obyvatel města, u kterých byla identifikována bytová nouze. Ke koncepci sociálního bydlení jsou vytvářeny Akční plány sloužící k naplňování této koncepce.

Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 2019-2022

Koncepce zastřešuje aktivity ve prospěch rodin na území města Ostravy, vytváří prostor pro jejich realizaci a vznik aktivit nových. Ukazuje, jak jsou rodiny pro město důležité a jsou jeho nenahraditelnou součástí. Vytváří prostor pro posílení dialogu mezi městem a rodinami a vyzývá je ke spolupráci. Dokument vychází z důkladné analýzy současného stavu prorodinných aktivit na území města Ostravy.

Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi

Rok vzniku dokumentu: 2011

Koncepce obsahuje výhledové záměry, vývoj a změny v poskytování sociálních služeb, které zajišťují příspěvkové organizace města v oblasti sociální péče. Cílem transformace pobytových sociálních služeb pro seniory je zejména jejich humanizace, tj. zvyšování kvality poskytovaných služeb, individualizace péče a zlepšení materiálně-technického vybavení včetně přizpůsobování podmínek v zařízeních běžnému způsobu života.

Bezpečnost

Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy 2017-2021

Platnost dokumentu prodloužena do roku 2022

Prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika výskytu trestných činů,jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost, včetně strachu z kriminality. Snaží se působit na různorodé příčiny kriminality – aktuální pohled na prevenci kriminality zahrnuje ve svém pojetí i působení na jednání, která nejsou přímo trestná (např. závislosti, gamblerství, záškoláctví, vandalismus, extremismus, interetnické konflikty a další). Všechna tato jednání jsou společensky škodlivá a nežádoucím způsobem ovlivňují kvalitu života jedince či celé společnosti.

Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy 2016-2020

Platnost dokumentu prodloužena do roku 2022

Protidrogová problematika na území statutárního města Ostravy je integrována do procesu plánování sociálních služeb, respektuje jeho principy a je součástí náplně činnosti a řešené problematiky v rámci ustavené pracovní skupiny Protidrogové prevence a prevence kriminality komunitního plánování. Strategický dokument rozšiřuje aktuálně platný dokument Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit a doplňuje ho o podrobněji zpracovanou problematiku návykových látek a závislostí.

Plán sociálního začleňování Ostrava 2022–2027 

Plán mapuje současnou situaci ve městě v šesti tematických oblastech: bydlení, prevence kriminality, zaměstnanost a dluhová problematika, rodina, participace a zdraví. V návaznosti pak vytyčuje vize a cíle, které je třeba splnit ke zlepšení stávající situace. Součástí tohoto Plánu je prováděcí dokument (Akční plán) uvádějící konkrétní opatření a aktivity, odpovědnosti aktérů a alokační zdroje.

Doprava

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě

Rok poslední aktualizace: 2018

Aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy byla zpracována v roce 2015, schválena byla radou města Ostravy v lednu 2018. Platnost koncepce se stanovuje shodně s návrhem územního plánu města, tj. do roku 2025. Předmětem aktualizace koncepce z roku 2018 je analýza vývoje a stavu stávajících cyklistických komunikací ve městě a okolí od roku 2010, upřesnění prostorového vedení tras na základě zpracovaných dokumentací, zapracování schváleného ÚP Ostravy do koncepce, návrh priorit výstavby na další období a projednání v orgánech města a městských obvodů.

Koncepce řešení parkování na území Ostravy

Rok vzniku dokumentu: 2018

Koncepce řešení parkování byla jako rozvojový dokument resortu dopravy zpracována v návaznosti na platný územní plán města a ostatní územně plánovací podklady. S ohledem na očekávaný nárůst motorizace je zřejmé, že stávající kapacity statické dopravy nebudou schopné uspokojit neustále rostoucí nároky a bude třeba navrhnout i nové prvky řešení jako např. výstavbu záchytných parkovišť. Hlavním předmětem řešení zpracované koncepce byl návrh záchytných parkovišť s důrazem na řešení deficitu parkovacích ploch v území širšího centra.

Integrovaný plán mobility Ostrava

Rok poslední aktualizace: 2022

Integrovaný plán mobility Ostrava je strategický dokument města v sektoru dopravy, který je podkladem pro dlouhodobé a soustavné zajišťování udržitelné mobility ve městě Ostrava, a to i v návaznosti na přilehlé okolí. Zároveň se v příštích programových obdobích Evropské unie zpracování a následná realizace plánů udržitelné městské mobility stává nutnou podmínkou pro získání prostředků z EU v oblasti městské dopravy.

Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Ostravy 2021-2025

Cílem plánu je zejména nastínit rozsah a kvalitu poskytovaných přepravních služeb v rámci statutárního města Ostravy, představit jediného dopravce, který jako vnitřní provozovatel pro město zajišťuje dopravní obslužnost, krátce představit samotné město a v neposlední řadě zformulovat vize statutárního města o dalším rozvoji veřejné osobní dopravy ve městě.

Další rozvojové dokumenty

Územní plán města Ostravy

Rok poslední aktualizace: 2022

Územní plán je zásadní dokument, řešící rozvoj města. Stanoví urbanistické požadavky k využívání území s ohledem na jeho charakter. Jeho cílem je nalézt předpoklady umožňující další výstavbu a rozvoj, za současného nalezení vyvážených zájmů životního prostředí, hospodářství a obyvatele daného území. Vyjma dlouhodobých tezí tento klíčový dokument reaguje též na měnící se potřeby města a jeho obyvatel.

Integrovaná územní strategie ostravské metropolitní oblasti na období 2021-2027 (Strategie ITI Ostravsko 2021+)

Strategie definuje nejvýznamnější problémy a potřeby Ostravské metropolitní oblasti, kterou tvoří 172 obcí a jejím centrem je statutární město Ostrava. Další statutární města zahrnuta do území ITI jsou Havířov, Karviná, Opava, Třinec a Frýdek-Místek. Prioritou je uplatitelnost obyvatel na trhu práce – podpora kvalitního vzdělávání, podpora podnikání, vznik nových pracovních míst a zlepšení kvality prostředí, například podporou investic do kvalitní dopravní infrastruktury, čistých technologií nebo modernizace průmyslových provozů. ITI podporuje rozvoj kulturních památek, muzeí a knihoven, důležitou součástí je také podpora vědy a výzkumu.

Strategie území správního obvodu ORP Ostrava

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Souhrnný dokument Strategie území správního obvodu ORP Ostrava řeší území 13 obcí, ve kterých žije více než 336 tis. obyvatel. Dokument se zabývá pěti tématy, a to povinnými tématy: školství, sociální služby, odpadové hospodářství a tématy zvolenými starosty obcí: podpora zaměstnanosti a podnikání, životní prostředí (kvalita ovzduší). V rámci všech témat bylo identifikováno 15 problémových okruhů a 28 cílů, které byly dále rozpracovány do podoby návrhu opatření.

Koncepce městské třídy 28. října – Opavská

Koncepce městské třídy 28. října – Opavská udává směr budoucím postupným změnám ulic 28. října a Opavská tak, aby se z nich stala plnohodnotná městská třída, příjemná pro pohyb a pobyt lidí.  Myslí na velké změny jako přestavby křižovatek nebo vznik nových náměstí, ale i na detaily veřejného prostoru. Stanoví standardy městského mobiliáře jako jsou typy dlažby a laviček nebo způsoby výsadby zeleně.