Strategický plán

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 je důležitým dokumentem, který určuje směr a priority dalšího rozvoje statutárního města Ostravy. Promítá se do rozhodování o investicích města, v diskusích o směřování Ostravy v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel. Strategický plán je realizován prostřednictvím konkrétních strategických projektů.

Vize Ostravy – jaké chceme mít město v roce 2030

  • Ostrava je blíže světu, lidem a přírodě.
  • Ostrava je sebevědomé evropské město nabité energií aktivních lidí.
  • Ostrava nabízí vysokou kvalitu života pro všechny generace.
  • Ostrava je městem, které láká mladé, pracovité a talentované obyvatele. Trend odcházení se podařilo zastavit a zvrátit.
  • Ostrava úročí svou průmyslovou tradici.
  • Ostrava prosperuje díky vzdělaným, podnikavým a kreativním lidem, kteří se aktivně spolupodílí na věcech veřejných.
  • Ostrava vyvíjí a využívá inovativní technologie, šetrné k přírodě a životnímu prostředí.
  • Ostrava se ve svém rozvoji inspiruje úspěšnými projekty realizovanými v evropských a světových městech

= Ostrava je město pro nové začátky.

Priority a strategické cíle Ostravy

Strategické projekty reprezentují jednotlivé strategické cíle, často se jedná o projekty s dopadem na celé nebo významnou část území města, současně naplňující celkovou vizi Strategického plánu a od nichž se dá očekávat významná změna pro město, často s vlivem na měřené klíčové indikátory Strategického plánu. U strategických projektů již začala jejich příprava nebo realizace, mají definovaného nositele, alespoň rámcový harmonogram i rozpočet a zdroje financování a je stanoven jejich garant.

Propojit město uvnitř i se světem
Propojit město uvnitř i se světem
Účelem této priority je posílit roli a funkce Ostravy jako regionální metropole a propojit město uvnitř i navenek se světem – dopravně, komunikačně a informačně. Cílem je aktivněji budovat spolupráci v regionu s cílem posilovat funkce města jako metropole (brána regionu, lepší image, vyšší regionální konkurenceschopnost, podpora inovační a znalostní ekonomiky), intenzivněji se zapojit do mezinárodních ekonomických aktivit a spolupráce, důsledněji strategicky řídit a spolupracovat s městskými obvody a organizacemi města, realizovat koncepce a monitorovat, hodnotit a komunikovat dosažené výsledky dovnitř i vně úřadu, rozvíjet kompetence v oblasti řízení a rozhodování o městském rozvoji a dopravně a funkčně město lépe propojit.

Oživit historické centrum města
Oživit historické centrum města
Cílem je oživení a koncepční rozvoj historického centra Ostravy co by historického a polyfunkčního jádra s významem pro celý region.

Být centrem prvotřídního vzdělávání
Být centrem prvotřídního vzdělávání
Účelem strategického cíle je připravit obyvatele Ostravy pro uplatnění na trhu práce i v živote. Cílem je zajistit odborně připravené lidi pro firmy a organizace, rozvíjet měkké, jazykové i digitální kompetence obyvatel, které jsou přenositelné napříč sektory a posilují adaptibilitu pracovní síly, a vytvořit mimořádné prostřední pro rozvoj, udržení či přilákání talentů.

Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
Účelem strategického cíle je zvýšit podnikavost obyvatel Ostravy, počet úspěšných firem a atraktivních pracovních míst. Cílem je posílit motivaci obyvatel k podnikání, vytvořit funkční ekosystém podpory podnikání a snížit rizika spojené se zahájením a rozvojem podnikání, vytvořit podmínky pro generování nových nápadů a jejich přenos do praxe.

Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města
Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města
Účelem strategického cíle je dále posilovat roli a význam komunit a občanských iniciativ v Ostravě. Cílem je vytvořit prostor pro spontánní komunitní aktivity a participaci obyvatel na občanském životě, zapojit obyvatele do spolurozhodování o rozvoji města, lépe využívat komunitní iniciativy pro rozvoj kvality života ve městě a vytvořit prostor pro vznik nových nápadů a jejich uplatnění.

Kultivovat prostředí pro život všech generací
Kultivovat prostředí pro život všech generací
Účelem strategického cíle je oživit městský prostor a přilákat do něj lidi realizací principů kvalitního urbanismu a udržitelné mobility. Cílem je snížit množství nevzhledných ploch ve veřejném prostoru a vytvořit koncepční plán jeho rozvoje, zvýšit množství kvalitních bytů v intravilánu města a prosazovat výstavbu kvalitní architektury a zvýšit počet míst, linií a ploch preferujících udržitelné formy mobility na úkor automobilové dopravy.

Přiblížit město přírodě
Přiblížit město přírodě
Účelem strategického cíle je adaptovat městský prostor na klimatickou změnu, budovat kvalitní funkční zeleň a vodní prvky, revitalizovat brownfieldy a ekologické zátěže a snížit ekologickou stopu města (úspora energií, nakládání s odpady, čistota ovzduší, environmentální vzdělávání, smart city).

Strategický plán

Ve strategickém plánu nejsou jen projekty statutárního města Ostravy, jeho obvodů a organizací, ale také projekty dalších partnerů a institucí včetně záměrů, které vzešly z řad veřejnosti a nemusí vždy spoléhat jen na zdroje města, ale město má zájem je podporovat a vytvářet podmínky pro jejich realizaci.

Aktuální dokumenty ke stažení

Strategický plán na období 2017-2023

Strategický plán na období 2017-2023 (plná verze 116 stran)

Akční plán rozvoje města Ostravy pro období 2017-2023 (červen 2022)

Ukazatelé úspěchu strategického plánu za rok 2019

Ukazatele úspěchu strategického plánu za rok 2018

Logo a design manuál značky fajnOVA

 

Další strategické dokumenty města Ostravy

Název dokumentu Strategie ke stažení v PDF Akční plán ke stažení v PDF Více informací
Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017-2023 ZDE ZDE WEB
Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci programu zlepšování kvality ovzduší ZDE
Územní plán Ostravy ZDE
Akční hlukový plán aglomerace Ostrava ZDE
Koncepce řešení parkování na území Ostravy (2018) ZDE WEB
Strategický plán rozvoje systému zeleně na území města Ostravy ZDE WEB
Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy 2017-2021 ZDE
Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) ZDE
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě ZDE WEB
Integrovaný plán mobility Ostrava (2022) ZDE ZDE WEB
Strategický plán města Ostravy pro sport 2017-2025 ZDE ZDE
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II ZDE ZDE WEB
Koncepce kultury v Ostravě do roku 2030 ZDE WEB
Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy 2016-2020 (prodloužena do roku 2022) ZDE
Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy 2017-2021 (prodloužena do roku 2022) ZDE
5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2019–2022 ZDE ZDE WEB
Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy (2017) ZDE ZDE WEB
Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (2017) ZDE ZDE WEB
Integrovaná územní strategie ostravské metropolitní oblasti na období 2021-2027 (Strategie ITI Ostravsko 2021+) ZDE WEB
Strategie území správního obvodu ORP Ostrava (2015-2024) ZDE
Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Ostravy 2021-2025 ZDE WEB
Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 2019-2022 ZDE ZDE WEB
Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi ZDE WEB
5. plán rozvoje systému zeleně na nezastavitelných plochách – brownfields ZDE WEB