Strategický plán

 Co je strategický plán?

Strategický plán je důležitým dokumentem, který určuje směr a priority dalšího rozvoje statutárního města Ostravy. Promítá se do rozhodování o investicích města, v diskusích o směřování Ostravy v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel. Promítá se v hlavách lidí a v jejich představách o životě v Ostravě. Je to společný plán obyvatel Ostravy pro Ostravu.

Strategický plán má tyto hlavní části:

 • vize
 • cíle
 • indikátory
 • opatření
 • hlavní výstupy

Celý dokument je ke stažení uložen na tomto odkaze:

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 (fajnOVA komunikační verze)
Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 (plná verze – 116 stran)
Akční plán strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 (2. verze 2018)
Hlavní ukazatele úspěchu plánu, jejich sledování a vyhodnocení pro rok 2018

 

Dokumenty z procesu posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (proces SEA):

 

Fáze přípravy

 Přípravná část (zima, konec roku 2015 a začátek roku 2016)

V přípravné fázi jsme plánovali, v jakých krocích a čase strategický plán vznikne, kdo s přípravou plánu pomůže. Cílem bylo najít shodnou představu všech zúčastněných o konečném výsledku a stanovit postup jak se k výsledku dostat. Ustanovili jsme též řídicí a organizační struktury, vytvoříli analýzu stakeholderů, analýzu rizik, plán zpracování a plány komunikace a participace.

 

Analytická část (jaro 2016)

V této části jsme zmapovali existující strategické a koncepční materiály na území města, sesbírali jsme vstupy od cílových skupin (dotazník, focus groups, strukturované osobní rozhovory s klíčovými aktéry), doplnili je o vnějšího vývojové trendy, srovnali se s jinými městy. Formulovali jsme hlavní zjištění analýzy z pohledu vnitřního a vnějšího prostředí, problémů a výzev a sestavili jsme strom problémů a příležitostí.

Výstupy analytické části:

 

Formulace vize (léto 2016)

Na základě získaných dat a vstupů z analýzy, pracovních skupin a jejich strategického projednání jsme formulovali vizi, respektive cíle, kterých má strategický plán dosáhnout.

Výstupy: Stavební kameny vize

 

Tvorba plánu (léto 2016)

V této fázi došlo k definování klíčových oblastí strategických intervencí, naplnění struktury strategického plánu, a to po jejich projednání v pracovních skupinách a s klíčovými aktéry. Zároveň jsme sesbírali návrhy opatření a typových aktivit pro naplnění plánu a vytvořili jsme databázi rozvojových záměrů

Výstupy: Strategický rámec

 

Návrh realizace plánu (podzim 2016)

Navrhujeme akční plán a finanční plán, proces monitoringu, evaluace a implementační struktury. Nastavujeme měřitelné indikátory pro naplnění definovaných strategických intervencí.

Výstupy: Strategický plán rozvoje statutárního rozvoje Statutárního města Ostravy 2017-2023 – verze k veřejnému připomínkování

 

 Schválení plánu (zima 2016/2017)

Připravujeme podklady pro schválení strategického plánu, akčního plánu a plánu realizace pověřenými orgány města a v rámci procesu SEA a spolupracujeme při projednávání a schvalování.

KOMUNIKAČNÍ VERZE STRATEGICKÉHO PLÁNU

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 2017-2023 (finální dokument, s jehož podobou souhlasilo zastupitelstvo města na svém 23. zasedání dne 25.1.2017)

Dokument je ještě podroben hodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. procesem SEA). Jeho výslednou podobu bude následně schvalovat zastupitelstvo města. ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ K PROCESU SEA

AKČNÍ PLÁN SE SEZNAMEM PROJEKTŮ K REALIZACI PRO ROK 2017 – ten bude průběžně do roku 2023 doplňován o nově vzniklé záměry a náměty veřejnosti (dokument schválilo zastupitelstvo města na svém 24. zasedání dne 1.3.2017).

 

Kdo na plánu pracoval?

Řídicí výbor

Je základním prvkem rozhodovacích a schvalovacích procesů. Projednává průběžné výstupy, doporučuje změny v dalším postupu a dohlíží na zpracování plánu. Schází se čtyřikrát v průběhu zpracování plánu.

Členové řídicího výboru:

 • Tomáš Macura, Statutární město Ostrava, primátor
 • Michal Mariánek, Statutární město Ostrava, náměstek primátora
 • Zbyněk Pražák, Statutární město Ostrava, náměstek primátora
 • Martin Štěpánek, Statutární město Ostrava, náměstek primátora
 • Radim Babinec, Statutární město Ostrava, náměstek primátora
 • Břetislav Riger, Statutární město Ostrava, náměstek primátora
 • Kateřina Šebestová, Statutární město Ostrava, náměstkyně primátora
 • Iveta Vozňáková, Statutární město Ostrava, náměstkyně primátora
 • Lukáš Semerák, Statutární město Ostrava, člen rady města
 • Václav Palička, Statutární město Ostrava, vedoucí odboru strategického rozvoje
 • Petra Bernfeldová, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, starostka
 • Martin Bednář, Městský obvod Ostrava-Jih, starosta
 • Petr Mihálik, Městský obvod Ostrava-Poruba, starosta
 • Tomáš Výtisk, Městský obvod Krásné Pole, starosta
 • Lumír Palyza, Statutární město Ostrava, člen zastupitelstva města
 • Josef Babka, Statutární město Ostrava, člen zastupitelstva města; náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
 • Ivo Vondrák, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, rektor
 • Jan Lata, Ostravská univerzita v Ostravě, rektor
 • Petr Lukasík, Tieto Czech s.r.o., generální ředitel
 • Jan Rafaj, ArcelorMittal Ostrava a.s., ředitel pro personalistiku a vnější vztahy; Svaz průmyslu ČR, viceprezident
 • Jan Světlík, Vítkovice a.s., předseda představenstva

Jednání Řídicího výboru:

Strategické pracovní skupiny

Strategické skupiny byly ustaveny k tématům, které vzešly jako klíčové v analytické fázi přípravy strategie – lidé a komunity, městský rozvoj a infrastruktura, růst a správa města a životní prostředí a zdroje. Členy strategických pracovních skupin byli odborníci na daná témata. Každá skupina na základě výstupů analýz diskutovala návaznost daného tématu na vizi, strategické intervence, opatření a aktivity, doporučovala zařazení strategických intervencí a projektů do plánu.

Pro návrhovou část strategie byly vytvořeny tři skupiny dle priorit strategického plánu – Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město za účasti stejných odborníků jako v rámci skupin analytické fáze. Úkolem členů pracovních skupin bylo doporučit rozvojové směry, typové aktivity a konkrétní projekty pro naplňování jednotlivých strategických cílů.

Tematické pracovní skupiny

Tematické skupiny jednají o aktuálních a průřezových tématech, identifikovaných při přípravě strategického plánu. Do tematických pracovních skupin byli v analytické fázi přípravy strategie přizváni zástupci větších a menších ostravských městských obvodů a také zástupci okolních obcí. Vznikly tak pracovní skupiny Propojená Ostrava I a II a Metropolitní Ostrava. V této fázi se uskutečnila také pracovní skupina Vize s významnými osobnostmi Ostravy, kteří definovali osm stavebních kamenů vize Ostravy 2030 a skupina Urbanisté a architekti, jejíž cílem bylo vnést do přípravy plánu prvky současného urbanismu a kvalitní architektury.

Pro návrhovou část strategie se opět uskutečnily pracovní skupiny se starosty městských obvodů a okolních obcí, setkali se také vedoucí odborů Magistrátu města Ostravy a opět významné osobnosti města, tentokrát k řízení značky a image Ostravy. Úkolem pracovních skupin bylo doporučit rozvojové směry, typové aktivity a konkrétní projekty pro naplňování jednotlivých strategických cílů a priorit strategického plánu.

Osobnosti a myšlenkoví lídři

Do přípravy strategického plánu jsou zapojeni odborníci na klíčová témata a myšlenkoví lídři z Ostravy anebo působící ve městě. Odborníci na prognózování, vizionáři se schopností doporučit rozvojové směry, znalci trendů v rozvojových oblastech nebo praktici se zkušenostmi s řízením strategických změn jsou oslovováni jednotlivě prostřednictvím řízených rozhovorů, nebo jsou zapojení do činnosti některé z pracovních skupin.

Tým pro zpracování plánu

Tým tvořený zástupci magistrátu i externího dodavatele je zodpovědný za plánování, řízení procesu přípravy a přípravu a projednání podkladů a vstupů potřebných pro přípravu strategického plánu.

Jednání zastupitelstva 20.1.2015: prezentace

Tým pro komunikaci a participaci

Expertní tým složený zpracovatele i externím dodavatelem plánu připravuje a uskutečňuje opatření z plánu komunikace a plánu participace s cílem průběžně informovat o přípravě plánu a zapojit do přípravy plánu partnery i veřejnost.

Veřejnost

Do tvorby plánu se můžete zapojit i vy. Ostrava připravuje plán pro město a jeho obyvatele, takže se nezdráhejte zapojit se svými podněty a nápady. Více se dozvíte v sekci chci se zapojit.

Garanti přípravy strategického plánu

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram