Strategický plán

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 je důležitým dokumentem, který určuje směr a priority dalšího rozvoje statutárního města Ostravy. Promítá se do rozhodování o investicích města, v diskusích o směřování Ostravy v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel. Strategický plán je realizován prostřednictvím konkrétních strategických projektů.

Vize Ostravy – jaké chceme mít město v roce 2030

 • Ostrava je blíže světu, lidem a přírodě.
 • Ostrava je sebevědomé evropské město nabité energií aktivních lidí.
 • Ostrava nabízí vysokou kvalitu života pro všechny generace.
 • Ostrava je městem, které láká mladé, pracovité a talentované obyvatele. Trend odcházení se podařilo zastavit a zvrátit.
 • Ostrava úročí svou průmyslovou tradici.
 • Ostrava prosperuje díky vzdělaným, podnikavým a kreativním lidem, kteří se aktivně spolupodílí na věcech veřejných.
 • Ostrava vyvíjí a využívá inovativní technologie, šetrné k přírodě a životnímu prostředí.
 • Ostrava se ve svém rozvoji inspiruje úspěšnými projekty realizovanými v evropských a světových městech

= Ostrava je město pro nové začátky.

Priority a strategické cíle Ostravy

Strategické projekty reprezentují jednotlivé strategické cíle, často se jedná o projekty s dopadem na celé nebo významnou část území města, současně naplňující celkovou vizi Strategického plánu a od nichž se dá očekávat významná změna pro město, často s vlivem na měřené klíčové indikátory Strategického plánu. U strategických projektů již začala jejich příprava nebo realizace, mají definovaného nositele, alespoň rámcový harmonogram i rozpočet a zdroje financování a je stanoven jejich garant.

Propojit město uvnitř i se světem
Propojit město uvnitř i se světem
Účelem této priority je posílit roli a funkce Ostravy jako regionální metropole a propojit město uvnitř i navenek se světem – dopravně, komunikačně a informačně. Cílem je aktivněji budovat spolupráci v regionu s cílem posilovat funkce města jako metropole (brána regionu, lepší image, vyšší regionální konkurenceschopnost, podpora inovační a znalostní ekonomiky), intenzivněji se zapojit do mezinárodních ekonomických aktivit a spolupráce, důsledněji strategicky řídit a spolupracovat s městskými obvody a organizacemi města, realizovat koncepce a monitorovat, hodnotit a komunikovat dosažené výsledky dovnitř i vně úřadu, rozvíjet kompetence v oblasti řízení a rozhodování o městském rozvoji a dopravně a funkčně město lépe propojit.

Oživit historické centrum města
Oživit historické centrum města
Cílem je oživení a koncepční rozvoj historického centra Ostravy co by historického a polyfunkčního jádra s významem pro celý region.

Být centrem prvotřídního vzdělávání
Být centrem prvotřídního vzdělávání
Účelem strategického cíle je připravit obyvatele Ostravy pro uplatnění na trhu práce i v živote. Cílem je zajistit odborně připravené lidi pro firmy a organizace, rozvíjet měkké, jazykové i digitální kompetence obyvatel, které jsou přenositelné napříč sektory a posilují adaptibilitu pracovní síly, a vytvořit mimořádné prostřední pro rozvoj, udržení či přilákání talentů.

Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
Účelem strategického cíle je zvýšit podnikavost obyvatel Ostravy, počet úspěšných firem a atraktivních pracovních míst. Cílem je posílit motivaci obyvatel k podnikání, vytvořit funkční ekosystém podpory podnikání a snížit rizika spojené se zahájením a rozvojem podnikání, vytvořit podmínky pro generování nových nápadů a jejich přenos do praxe.

Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města
Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města
Účelem strategického cíle je dále posilovat roli a význam komunit a občanských iniciativ v Ostravě. Cílem je vytvořit prostor pro spontánní komunitní aktivity a participaci obyvatel na občanském životě, zapojit obyvatele do spolurozhodování o rozvoji města, lépe využívat komunitní iniciativy pro rozvoj kvality života ve městě a vytvořit prostor pro vznik nových nápadů a jejich uplatnění.

Kultivovat prostředí pro život všech generací
Kultivovat prostředí pro život všech generací
Účelem strategického cíle je oživit městský prostor a přilákat do něj lidi realizací principů kvalitního urbanismu a udržitelné mobility. Cílem je snížit množství nevzhledných ploch ve veřejném prostoru a vytvořit koncepční plán jeho rozvoje, zvýšit množství kvalitních bytů v intravilánu města a prosazovat výstavbu kvalitní architektury a zvýšit počet míst, linií a ploch preferujících udržitelné formy mobility na úkor automobilové dopravy.

Přiblížit město přírodě
Přiblížit město přírodě
Účelem strategického cíle je adaptovat městský prostor na klimatickou změnu, budovat kvalitní funkční zeleň a vodní prvky, revitalizovat brownfieldy a ekologické zátěže a snížit ekologickou stopu města (úspora energií, nakládání s odpady, čistota ovzduší, environmentální vzdělávání, smart city).

Strategický plán

Ve strategickém plánu nejsou jen projekty statutárního města Ostravy, jeho obvodů a organizací, ale také projekty dalších partnerů a institucí včetně záměrů, které vzešly z řad veřejnosti a nemusí vždy spoléhat jen na zdroje města, ale město má zájem je podporovat a vytvářet podmínky pro jejich realizaci.

Aktuální dokumenty ke stažení

Strategický plán na období 2017-2023

Strategický plán na období 2017-2023 (plná verze 116 stran)

Akční plán rozvoje města Ostravy pro bodobí 2017-2023 (červen 2021)

Ukazatelé úspěchu strategického plánu za rok 2019

Ukazatele úspěchu strategického plánu za rok 2018

Seznam další strategických dokumentů města Ostravy naleznete zde.

 

Jak strategický plán vznikal?

 

Přípravná část (zima, konec roku 2015 a začátek roku 2016)

V přípravné fázi jsme plánovali, v jakých krocích a čase strategický plán vznikne, kdo s přípravou plánu pomůže. Cílem bylo najít shodnou představu všech zúčastněných o konečném výsledku a stanovit postup jak se k výsledku dostat. Ustanovili jsme též řídicí a organizační struktury, vytvořili analýzu stakeholderů, analýzu rizik, plán zpracování a plány komunikace a participace.

 

Analytická část (jaro 2016)

V této části jsme zmapovali existující strategické a koncepční materiály na území města, sesbírali jsme vstupy od cílových skupin (dotazník, focus groups, strukturované osobní rozhovory s klíčovými aktéry), doplnili je o vnějšího vývojové trendy, srovnali se s jinými městy. Formulovali jsme hlavní zjištění analýzy z pohledu vnitřního a vnějšího prostředí, problémů a výzev a sestavili jsme strom problémů a příležitostí.

Výstupy analytické části:

 

Formulace vize (léto 2016)

Na základě získaných dat a vstupů z analýzy, pracovních skupin a jejich strategického projednání jsme formulovali vizi, respektive cíle, kterých má strategický plán dosáhnout.

Výstupy: Stavební kameny vize

 

Tvorba plánu (léto 2016)

V této fázi došlo k definování klíčových oblastí strategických intervencí, naplnění struktury strategického plánu, a to po jejich projednání v pracovních skupinách a s klíčovými aktéry. Zároveň jsme sesbírali návrhy opatření a typových aktivit pro naplnění plánu a vytvořili jsme databázi rozvojových záměrů

Výstupy: Strategický rámec

 

Návrh realizace plánu (podzim 2016)

Navrhujeme akční plán a finanční plán, proces monitoringu, evaluace a implementační struktury. Nastavujeme měřitelné indikátory pro naplnění definovaných strategických intervencí.

Výstupy: Strategický plán rozvoje statutárního rozvoje Statutárního města Ostravy 2017-2023 – verze k veřejnému připomínkování

 

Schválení plánu (zima 2016/2017)

V období zima 2016/2017 se připravovaly podklady pro schválení strategického plánu, akčního plánu a plánu realizace pověřenými orgány města a v rámci procesu SEA a spolupracujeme při projednávání a schvalování.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 2017-2023 (finální dokument schválený zastupitelstvem města na svém 23. zasedání dne 25.1.2017)

Dokument je ještě podroben hodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. procesem SEA). Jeho výslednou podobu bude následně schvalovat zastupitelstvo města. ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ K PROCESU SEA

Dokumenty z procesu posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (proces SEA):

 

AKČNÍ PLÁN SE SEZNAMEM PROJEKTŮ K REALIZACI PRO ROK 2017 – ten je průběžně do roku 2023 doplňován o nově vzniklé záměry a náměty veřejnosti (dokument schválilo zastupitelstvo města na svém 24. zasedání dne 1.3.2017).

 

Kdo na plánu pracoval?

Řídicí výbor

Je základním prvkem rozhodovacích a schvalovacích procesů. Projednává průběžné výstupy, doporučuje změny v dalším postupu a dohlíží na zpracování plánu. Schází se čtyřikrát v průběhu zpracování plánu.

Členové řídicího výboru:

 • Tomáš Macura, Statutární město Ostrava, primátor
 • Michal Mariánek, Statutární město Ostrava, náměstek primátora
 • Zbyněk Pražák, Statutární město Ostrava, náměstek primátora
 • Martin Štěpánek, Statutární město Ostrava, náměstek primátora
 • Radim Babinec, Statutární město Ostrava, náměstek primátora
 • Břetislav Riger, Statutární město Ostrava, náměstek primátora
 • Kateřina Šebestová, Statutární město Ostrava, náměstkyně primátora
 • Iveta Vozňáková, Statutární město Ostrava, náměstkyně primátora
 • Lukáš Semerák, Statutární město Ostrava, člen rady města
 • Václav Palička, Statutární město Ostrava, vedoucí odboru strategického rozvoje
 • Petra Bernfeldová, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, starostka
 • Martin Bednář, Městský obvod Ostrava-Jih, starosta
 • Petr Mihálik, Městský obvod Ostrava-Poruba, starosta
 • Tomáš Výtisk, Městský obvod Krásné Pole, starosta
 • Lumír Palyza, Statutární město Ostrava, člen zastupitelstva města
 • Josef Babka, Statutární město Ostrava, člen zastupitelstva města; náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
 • Ivo Vondrák, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, rektor
 • Jan Lata, Ostravská univerzita v Ostravě, rektor
 • Petr Lukasík, Tieto Czech s.r.o., generální ředitel
 • Jan Rafaj, ArcelorMittal Ostrava a.s., ředitel pro personalistiku a vnější vztahy; Svaz průmyslu ČR, viceprezident
 • Jan Světlík, Vítkovice a.s., předseda představenstva

Jednání Řídicího výboru:

Strategické pracovní skupiny

Strategické skupiny byly ustaveny k tématům, které vzešly jako klíčové v analytické fázi přípravy strategie – lidé a komunity, městský rozvoj a infrastruktura, růst a správa města a životní prostředí a zdroje. Členy strategických pracovních skupin byli odborníci na daná témata. Každá skupina na základě výstupů analýz diskutovala návaznost daného tématu na vizi, strategické intervence, opatření a aktivity, doporučovala zařazení strategických intervencí a projektů do plánu.

Pro návrhovou část strategie byly vytvořeny tři skupiny dle priorit strategického plánu – Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město za účasti stejných odborníků jako v rámci skupin analytické fáze. Úkolem členů pracovních skupin bylo doporučit rozvojové směry, typové aktivity a konkrétní projekty pro naplňování jednotlivých strategických cílů.

Tematické pracovní skupiny

Tematické skupiny jednají o aktuálních a průřezových tématech, identifikovaných při přípravě strategického plánu. Do tematických pracovních skupin byli v analytické fázi přípravy strategie přizváni zástupci větších a menších ostravských městských obvodů a také zástupci okolních obcí. Vznikly tak pracovní skupiny Propojená Ostrava I a II a Metropolitní Ostrava. V této fázi se uskutečnila také pracovní skupina Vize s významnými osobnostmi Ostravy, kteří definovali osm stavebních kamenů vize Ostravy 2030 a skupina Urbanisté a architekti, jejíž cílem bylo vnést do přípravy plánu prvky současného urbanismu a kvalitní architektury.

Pro návrhovou část strategie se opět uskutečnily pracovní skupiny se starosty městských obvodů a okolních obcí, setkali se také vedoucí odborů Magistrátu města Ostravy a opět významné osobnosti města, tentokrát k řízení značky a image Ostravy. Úkolem pracovních skupin bylo doporučit rozvojové směry, typové aktivity a konkrétní projekty pro naplňování jednotlivých strategických cílů a priorit strategického plánu.

Osobnosti a myšlenkoví lídři

Do přípravy strategického plánu jsou zapojeni odborníci na klíčová témata a myšlenkoví lídři z Ostravy anebo působící ve městě. Odborníci na prognózování, vizionáři se schopností doporučit rozvojové směry, znalci trendů v rozvojových oblastech nebo praktici se zkušenostmi s řízením strategických změn jsou oslovováni jednotlivě prostřednictvím řízených rozhovorů, nebo jsou zapojení do činnosti některé z pracovních skupin.

Tým pro zpracování plánu

Tým tvořený zástupci magistrátu i externího dodavatele je zodpovědný za plánování, řízení procesu přípravy a přípravu a projednání podkladů a vstupů potřebných pro přípravu strategického plánu.

Jednání zastupitelstva 20.1.2015: prezentace

Tým pro komunikaci a participaci

Expertní tým složený zpracovatele i externím dodavatelem plánu připravuje a uskutečňuje opatření z plánu komunikace a plánu participace s cílem průběžně informovat o přípravě plánu a zapojit do přípravy plánu partnery i veřejnost.

Veřejnost

Do tvorby plánu se můžete zapojit i vy. Více se dozvíte v sekci chci se zapojit.