Strategický plán

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 je důležitým dokumentem, který určuje směr a priority dalšího rozvoje statutárního města Ostravy. Promítá se do rozhodování o investicích města, v diskusích o směřování Ostravy v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel. Strategický plán je realizován prostřednictvím konkrétních strategických projektů.

Vize Ostravy – jaké chceme mít město v roce 2030

  • Ostrava je blíže světu, lidem a přírodě.
  • Ostrava je sebevědomé evropské město nabité energií aktivních lidí.
  • Ostrava nabízí vysokou kvalitu života pro všechny generace.
  • Ostrava je městem, které láká mladé, pracovité a talentované obyvatele. Trend odcházení se podařilo zastavit a zvrátit.
  • Ostrava úročí svou průmyslovou tradici.
  • Ostrava prosperuje díky vzdělaným, podnikavým a kreativním lidem, kteří se aktivně spolupodílí na věcech veřejných.
  • Ostrava vyvíjí a využívá inovativní technologie, šetrné k přírodě a životnímu prostředí.
  • Ostrava se ve svém rozvoji inspiruje úspěšnými projekty realizovanými v evropských a světových městech

= Ostrava je město pro nové začátky.

Priority a strategické cíle Ostravy

Strategické projekty reprezentují jednotlivé strategické cíle, často se jedná o projekty s dopadem na celé nebo významnou část území města, současně naplňující celkovou vizi Strategického plánu a od nichž se dá očekávat významná změna pro město, často s vlivem na měřené klíčové indikátory Strategického plánu. U strategických projektů již začala jejich příprava nebo realizace, mají definovaného nositele, alespoň rámcový harmonogram i rozpočet a zdroje financování a je stanoven jejich garant.

Propojit město uvnitř i se světem
Propojit město uvnitř i se světem
Účelem této priority je posílit roli a funkce Ostravy jako regionální metropole a propojit město uvnitř i navenek se světem – dopravně, komunikačně a informačně. Cílem je aktivněji budovat spolupráci v regionu s cílem posilovat funkce města jako metropole (brána regionu, lepší image, vyšší regionální konkurenceschopnost, podpora inovační a znalostní ekonomiky), intenzivněji se zapojit do mezinárodních ekonomických aktivit a spolupráce, důsledněji strategicky řídit a spolupracovat s městskými obvody a organizacemi města, realizovat koncepce a monitorovat, hodnotit a komunikovat dosažené výsledky dovnitř i vně úřadu, rozvíjet kompetence v oblasti řízení a rozhodování o městském rozvoji a dopravně a funkčně město lépe propojit.

Oživit historické centrum města
Oživit historické centrum města
Cílem je oživení a koncepční rozvoj historického centra Ostravy co by historického a polyfunkčního jádra s významem pro celý region.

Být centrem prvotřídního vzdělávání
Být centrem prvotřídního vzdělávání
Účelem strategického cíle je připravit obyvatele Ostravy pro uplatnění na trhu práce i v živote. Cílem je zajistit odborně připravené lidi pro firmy a organizace, rozvíjet měkké, jazykové i digitální kompetence obyvatel, které jsou přenositelné napříč sektory a posilují adaptibilitu pracovní síly, a vytvořit mimořádné prostřední pro rozvoj, udržení či přilákání talentů.

Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
Účelem strategického cíle je zvýšit podnikavost obyvatel Ostravy, počet úspěšných firem a atraktivních pracovních míst. Cílem je posílit motivaci obyvatel k podnikání, vytvořit funkční ekosystém podpory podnikání a snížit rizika spojené se zahájením a rozvojem podnikání, vytvořit podmínky pro generování nových nápadů a jejich přenos do praxe.

Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města
Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města
Účelem strategického cíle je dále posilovat roli a význam komunit a občanských iniciativ v Ostravě. Cílem je vytvořit prostor pro spontánní komunitní aktivity a participaci obyvatel na občanském životě, zapojit obyvatele do spolurozhodování o rozvoji města, lépe využívat komunitní iniciativy pro rozvoj kvality života ve městě a vytvořit prostor pro vznik nových nápadů a jejich uplatnění.

Kultivovat prostředí pro život všech generací
Kultivovat prostředí pro život všech generací
Účelem strategického cíle je oživit městský prostor a přilákat do něj lidi realizací principů kvalitního urbanismu a udržitelné mobility. Cílem je snížit množství nevzhledných ploch ve veřejném prostoru a vytvořit koncepční plán jeho rozvoje, zvýšit množství kvalitních bytů v intravilánu města a prosazovat výstavbu kvalitní architektury a zvýšit počet míst, linií a ploch preferujících udržitelné formy mobility na úkor automobilové dopravy.

Přiblížit město přírodě
Přiblížit město přírodě
Účelem strategického cíle je adaptovat městský prostor na klimatickou změnu, budovat kvalitní funkční zeleň a vodní prvky, revitalizovat brownfieldy a ekologické zátěže a snížit ekologickou stopu města (úspora energií, nakládání s odpady, čistota ovzduší, environmentální vzdělávání, smart city).

Strategický plán

Ve strategickém plánu nejsou jen projekty statutárního města Ostravy, jeho obvodů a organizací, ale také projekty dalších partnerů a institucí včetně záměrů, které vzešly z řad veřejnosti a nemusí vždy spoléhat jen na zdroje města, ale město má zájem je podporovat a vytvářet podmínky pro jejich realizaci.

Aktuální dokumenty ke stažení

Strategický plán na období 2017-2023

Strategický plán na období 2017-2023 (plná verze 116 stran)

Akční plán rozvoje města Ostravy pro období 2017-2023 (červen 2022)

Ukazatelé úspěchu strategického plánu za rok 2019

Ukazatele úspěchu strategického plánu za rok 2018

Logo a design manuál značky fajnOVA

Další strategické dokumenty města Ostravy najdete ke stažení ZDE.