Trolejbus Karolina – I. etapa

Nově vybudovaná trolejbusová trať vede z Českobratrské ulice na Novou Karolinu. Výstavba této tratě je podmíněna rozšířením technologie měnírny (z konce …

Číst více

Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě-Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra

Realizací projektu došlo k vybudování protipovodňové hráze, která chrání část Koblova, lokalitu Žabnik, která je charakterizována zástavbou rodinných domů se zahradami …

Číst více

Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník

Projekt byl realizován  severovýchodní části Slezské Ostravy, v blízkosti bývalých těžebních lokalit Zárubek a Jan Maria v okolí bývalé tramvajové smyčky na …

Číst více

Revitalizace (sanace) řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti

Revitalizace Ostravice probíhá v úseku 9 kilometrů na území Hrušova, Kunčic, Kunčiček, Muglinova, Vítkovic, Slezské Ostravy a Hrabůvky. Nejen Ostravice, ale …

Číst více

Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy

Na provoz kanalizační sítě má vliv poddolování krajiny, které se projevuje přetvořením terénu, a tudíž dochází k poruchám na kanalizační …

Číst více

Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity

Revitalizované území postižené důlní činností se nachází na sever od Slezskoostravského hradu, mezi ulicemi Frýdecká a Podzámčí. Sanací navážek se …

Číst více

Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava

V rámci tohoto projektu byla vyměněna okna, dveře, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, dále došlo k zateplení objektů vč. střech a provedení …

Číst více

Snižování rizik při potenciální havárií s amoniakem v městském environmentu Ostravy

Záměrem je zajistit vyšší bezpečnost občanů a ochránit lidské životy a zdraví v případě úniku jedovatého amoniaku v okolí zimních …

Číst více

Snižování energetické náročnosti budov – samostatné projekty

Rekonstrukce DPS Kamenec I Projekt řeší zateplení a rekonstrukci lodžií Domova pro seniory Kamenec. Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, …

Číst více

Snižování energetické náročnosti budov – EKOTERMO

Tyto projekty jsou určeny pro revitalizaci budov, zateplování a výměnu oken. Zatepleno bude celkem 64 000 m2 plochy veřejných budov. EKOTERMO …

Číst více

Revitalizace městské zeleně

V průběhu první poloviny června 2015 došlo k dokončení realizace projektu „Revitalizace městské zeleně“, jehož předmětem bylo provedení pěstebních opatření a výsadba nové …

Číst více

Projekty ÚSES (Územní systémy ekologické stability)

Cílem projektů bylo založení skladebných částí územního systému ekologické stability (ÚSES) krajiny tedy biocenter, biokoridorů. Biocentra a biokoridory, která vytvářejí prostorový základ …

Číst více

Projekty izolační zeleně

Mezi nejvýznamnější priority města Ostravy patří bezesporu ochrana životního prostředí a ovzduší. Vedení města Ostravy řeší negativní dopady znečištěného ovzduší …

Číst více

Rozšíření výukového areálu Bělský les – výukové centrum

Dne 1. 7. 2015 byla zahájena realizace projektu  „Rozšíření výukového areálu Bělský les – výukové centrum“. Tento projekt navazoval na …

Číst více

Výsadba zeleně v Bělském lese

Poté co byla část lesa po areálu bývalých kasáren vyčištěna (projekt Regenerace brownfieldu Bělský les), následovala a výsadba zeleně, tj. cca 4000 stromů a …

Číst více

Regenerace brownfieldu Bělský les

Oblíbené relaxační místo prochází velkými proměnami. Nejdříve byly odstraněny všechny technické prvky v areálu bývalých kasáren, tedy především asfaltové a …

Číst více

Regenerace brownfield Přívoz – Stará ČOV

Projekt řešil regeneraci areálu bývalé čistírny odpadních vod, která byla zrušena koncem devadesátých let s cílem vyčistit dané území, které sloužilo …

Číst více

Inkubátor specialistů regionálního rozvoje

Inkubátor regionálních specialistů byl zaměřen na inovaci oboru Regionální rozvoj a zavedení moderních přístupů do výuky, s důrazem na podporu meziuniverzitní …

Číst více

Stavební úpravy kolejí B na hotel VŠB-TU Ostrava

Projekt realizovala Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Podpora města spočívala v zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města. …

Číst více
Vizualizace rozvoj VTP

Vědecko-technologický park Ostrava, rozšíření

S ohledem na obsazenost stávajícího VTP a zájem ze strany dalších společností bylo rozhodnuto o jeho rozšíření VTP do sousední lokality. …

Číst více

Průmyslová zóna Hrabová

Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová je strategickou rozvojovou lokalitou. Město zónu připravilo pro příchod investorů ve spolupráci se společností CTP Invest, spol. s.r.o., která nyní …

Číst více
Náhled

Strategická průmyslová zóna Mošnov

Strategická průmyslová zóna (SPZ) Ostrava – Mošnov o rozloze 200 ha je jedním z největších rozvojových areálů v České republice, který …

Číst více