Aktualizováno 10.4.2017

Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě-Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra

Realizací projektu došlo k vybudování protipovodňové hráze, která chrání část Koblova, lokalitu Žabnik, která je charakterizována zástavbou rodinných domů se zahradami a obhospodařovanými zemědělskými pozemky, proti zvýšeným průtokům vod v řece Odře. Tato lokalita byla pravidelně zaplavována již při mírném zvýšení hladiny řeky Odry.

Nová protipovodňová hráz je sypana, má délku 860 m a proměnlivou výšku v rozmezí 1,7 – 3, 9 m v závislosti na terénu. V rámci realizace projektu došlo k úpravě místních komunikací, výstavbě nových komunikací, úpravě dešťové kanalizace a byly provedeny přeložky inženýrských sítí. V zadní části hráze je vybudována přečerpávací stanice, která bude v případě povodní přečerpávat srážkové vody z lokality Žabnik za hráz do řeky Odry. Na koruně hráze je vybudována účelová komunikace, která zároveň slouží i pro cyklisty.

Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě-Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra
Celkové náklady 58 658 tis. Kč vč. DPH
Výše dotace 58 658 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace ---
Dodavatel/Zhotovitel Strabag a. s.
Termín realizace/ukončení 2014/2015
Nositel projektu Statutární město Ostrava
Registrační číslo ---

Další info:

*Ministerstvo průmyslu a obchodu (předkládání projektů), Ministerstvo financí (zadávání veřejné zakázky)