Přípravná část

V přípravné fázi jsme plánovali, v jakých krocích a čase strategický plán vznikne a kdo s přípravou plánu pomůže. Cílem bylo najít shodnou představu všech zúčastněných o konečném výsledku a stanovit postup, jak se k výsledku dostat. Ustanovili jsme též řídicí a organizační struktury, vytvořili analýzu stakeholderů, analýzu rizik, plán zpracování a plány komunikace a participace.

Analytická část

V této části jsme zmapovali existující strategické a koncepční materiály na území města, sesbírali jsme vstupy od cílových skupin (dotazník, focus groups, strukturované osobní rozhovory s klíčovými aktéry) a srovnali se s jinými městy. Formulovali jsme hlavní zjištění analýzy z pohledu vnitřního a vnějšího prostředí, problémů a výzev a sestavili jsme strom problémů a příležitostí.

Výstupy analytické části:

Formulace vize

Na základě získaných dat a vstupů z analýzy, pracovních skupin a jejich strategického projednání jsme formulovali vizi, respektive cíle, kterých má strategický plán dosáhnout.

Výstupy: Stavební kameny vize

Tvorba plánu

V této fázi došlo k definování klíčových oblastí strategických intervencí, naplnění struktury strategického plánu, a to po jejich projednání v pracovních skupinách a s klíčovými aktéry. Zároveň jsme sesbírali návrhy opatření a typových aktivit pro naplnění plánu a vytvořili jsme databázi rozvojových záměrů.

Výstupy: Strategický rámec

Návrh realizace plánu

Navrhujeme akční plán a finanční plán, proces monitoringu, evaluace a implementační struktury. Nastavujeme měřitelné indikátory pro naplnění definovaných strategických intervencí.

Výstupy: Strategický plán rozvoje statutárního rozvoje Statutárního města Ostravy 2017-2023 – verze k veřejnému připomínkování

Schválení plánu

V období zima 2016/2017 se připravovaly podklady pro schválení strategického plánu, akčního plánu a plánu realizace pověřenými orgány města a v rámci procesu SEA (tzn. hodnocení vlivu na životní prostředí) jsme spolupracovali při projednávání a schvalování.

Dokumenty z procesu posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (proces SEA):

Finální podobu strategického plánu schválilo zastupitelstvo města na svém 23. zasedání dne 25. 1. 2017.