Jak plán vznikal?

 

Přípravná část (zima, konec roku 2015 a začátek roku 2016)

V přípravné fázi jsme plánovali, v jakých krocích a čase strategický plán vznikne, kdo s přípravou plánu pomůže. Cílem bylo najít shodnou představu všech zúčastněných o konečném výsledku a stanovit postup jak se k výsledku dostat. Ustanovili jsme též řídicí a organizační struktury, vytvořili analýzu stakeholderů, analýzu rizik, plán zpracování a plány komunikace a participace.

 

Analytická část (jaro 2016)

V této části jsme zmapovali existující strategické a koncepční materiály na území města, sesbírali jsme vstupy od cílových skupin (dotazník, focus groups, strukturované osobní rozhovory s klíčovými aktéry), doplnili je o vnějšího vývojové trendy, srovnali se s jinými městy. Formulovali jsme hlavní zjištění analýzy z pohledu vnitřního a vnějšího prostředí, problémů a výzev a sestavili jsme strom problémů a příležitostí.

Výstupy analytické části:

 

Formulace vize (léto 2016)

Na základě získaných dat a vstupů z analýzy, pracovních skupin a jejich strategického projednání jsme formulovali vizi, respektive cíle, kterých má strategický plán dosáhnout.

Výstupy: Stavební kameny vize

 

Tvorba plánu (léto 2016)

V této fázi došlo k definování klíčových oblastí strategických intervencí, naplnění struktury strategického plánu, a to po jejich projednání v pracovních skupinách a s klíčovými aktéry. Zároveň jsme sesbírali návrhy opatření a typových aktivit pro naplnění plánu a vytvořili jsme databázi rozvojových záměrů

Výstupy: Strategický rámec

 

Návrh realizace plánu (podzim 2016)

Navrhujeme akční plán a finanční plán, proces monitoringu, evaluace a implementační struktury. Nastavujeme měřitelné indikátory pro naplnění definovaných strategických intervencí.

Výstupy: Strategický plán rozvoje statutárního rozvoje Statutárního města Ostravy 2017-2023 – verze k veřejnému připomínkování

 

Schválení plánu (zima 2016/2017)

V období zima 2016/2017 se připravovaly podklady pro schválení strategického plánu, akčního plánu a plánu realizace pověřenými orgány města a v rámci procesu SEA a spolupracujeme při projednávání a schvalování.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 2017-2023 (finální dokument schválený zastupitelstvem města na svém 23. zasedání dne 25.1.2017)

Dokument je ještě podroben hodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. procesem SEA). Jeho výslednou podobu bude následně schvalovat zastupitelstvo města. ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ K PROCESU SEA

Dokumenty z procesu posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (proces SEA):

 

AKČNÍ PLÁN SE SEZNAMEM PROJEKTŮ K REALIZACI PRO ROK 2017 – ten je průběžně do roku 2023 doplňován o nově vzniklé záměry a náměty veřejnosti (dokument schválilo zastupitelstvo města na svém 24. zasedání dne 1.3.2017).