Dashboard projektů

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 určuje směr a priority dalšího rozvoje města. Promítá se do rozhodování o investicích, v diskuzích o směřování Ostravy v mnoha oblastech každodenního života obyvatel. Strategický plán je realizován prostřednictvím konkrétních strategických projektů v sedmi strategických cílech. Pro lepší přehlednost a orientaci v projektech slouží následující dashboard. Ten projekty rozděluje podle různých kritérií a utváří tak celistvou představu o aktuálních fázích projektů, jejich zaměření, poloze v rámci města, investorech, financích a délce realizace. Informace o projektech vycházejí z akčního plánu – souboru všech strategických projektů –  jehož poslední aktualizace proběhla na jaře 2021.

Níže je graficky zobrazen postup vybraných významných strategických projektů, jež jsou aktuálně ve fázích přípravy nebo realizace.

Stav projektu

Graf zobrazuje všechny strategické projekty Ostravy rozdělené podle současného stavu projektu. Od roku 2016 prošlo úspěšnou realizací již 24 strategických projektů, dalších 44 realizací právě prochází. Více než 50 projektů je ve fázi přípravy, nebo se zpracovává jejich záměr.

Je nutno poznamenat, že cílem není 100 % dokončených projektů, protože akční plán je každoročně doplňován o nové projekty v počátečních i pokročilejších fázích příprav.

 

Priority a strategické cíle

Strategický plán statutárního města Ostravy je rozčleněn do třech priorit (Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město), které se dále dělí na sedm strategických cílů. Naplňování těchto cílů je hlavní podmínkou při výběru strategických projektů. Poměr projektů v jednotlivých strategických cílech je uveden v následujícím grafu. Nejvíce projektů naplňuje cíl č. 6 – Kultivovat prostředí pro život všech generací, kde jsou obsaženy zejména projekty spojené s dopravní, sociální a volnočasovou infrastrukturou a projekty zvyšující kvalitu veřejného prostoru.

 

Témata a oblasti

Implementace strategického plánu má napomáhat ke zvyšování kvality života obyvatel ve městě. Následující klasifikace projektů proto ukazuje, jaké oblasti kvality života obyvatel nejčastěji pokrývají dílčí strategické projekty Ostravy. Nejvíce strategických projektů je zaměřeno na rozvoj dopravy, veřejného prostoru a zeleně spolu s životním prostředím.

 

Městské obvody

Rozvoj města má celkově dopad na všechny městské obvody, přesto existují části, které za účelem naplňování strategických cílů vyžadují větší pozornost. Graf ukazuje, na území kterých městských obvodů se strategické projekty nacházejí. Největší počet z nich je realizován nebo připravován v Moravské Ostravě a Přívozu. Na rozvoj jeho území je zaměřen i konkrétní strategický cíl, Oživit historické centrum města, a jeho podstatou je zvyšovat v centru počet obyvatel, provozoven nejrůznějšího charakteru, nastavit zde koncepční rozvoj a celkově tak centrum, coby polyfunkční jádro s významem pro celý region, pozvednout. I na území menších městských obvodů, jako napříkad Pustkovec, Radvanice a Bartovice nebo Krásné Pole se nacházejí důležité projekty s dopadem na celou Ostravu i region. Dále existují projekty, které se implementují plošně a nelze tak určit jejich konkrétní polohu.

 

Hlavní investor projektu

Statutární město Ostrava je hlavním investorem přibližně tří čtvrtin strategických projektů. Město má však zájem podporovat a vytvářet podmínky pro realizaci projektů také jiných organizací a institucí. Jedná se zejména o projekty univerzit na podporu vzdělávání a vědy a výzkumu, projekty Moravskoslezského kraje zaměřující se rovněž na vzdělávání, ale i dopravu, podnikání a životní prostředí, dále projekty vznikající na úrovni ministerstev zkvalitňující dopravní a volnočasovou infrastrukturu a v poslední řadě projekty soukromých investorů, které město rozvinou především v oblastech podnikání a bydlení.

Zdroj financí

Ačkoliv projekty vycházející z úrovně statutárního města Ostravy tvoří tři čtvrtiny z celkového počtu strategických projektů, z rozpočtu města je hrazena necelá polovina. Významnými zdroji při financování strategických projektů jsou totiž zejména prostředky EU, ale také národní zdroje, zdroje soukromých investorů, nebo rozpočet Moravskoslezkého kraje. Existují také projekty, které jsou hrazeny na základě principu PPP (Public Private Partnership), tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru.

 

Objem financí

V tomto grafu jsou projekty rozděleny podle objemu financí.Menší projekty s rozpočtem do 10 mil. Kč tvoří celkem 13 % z celkového počtu strategických projektů, téměř dvě třetiny jsou tvořeny středními projekty s cenou od 10 mil. Kč. Velké projekty, jejichž cena překračuje 1 mld. Kč, tvoří přibližně šestinu. Celkem u třinácti projektů není prozatím rozpočet přesněji vyčíslen, jelikož přípravy projektu se většinou teprve zahajují. Je třeba dodat, že objemy financí u jednotlivých projektů často nejsou konečné a zejména u investičních projektů se náklady mohou změnit, například z důvodu rostoucích cen ve stavebnictví apod.

 

Délka realizace

Graf ukazuje délku realizace strategických projektů. Většina projektů a opatření je realizována maximálně během čtyř let. Mezi takové projekty patří například rekonstrukce či výstavba objektů, úpravy veřejného prostoru a zeleně nebo rozvoj služeb. Obsáhlejší koncepce, proměny rozlehlejších území, nebo projekty probíhající kontinuálně jako dotační program  TVOŘÍME PROSTOR (původně fajnOVy prostor), participativní rozpočty apod. jsou zpravidla zařazeny mezi projekty, jejichž realizace si žádá delší časové období a bývají často rozčleněny do etap, nebo obsahují více menších projektů. Do realizace není započítávána projektová příprava, jejíž náročnost se také může promítnout do delšího časového úseku.

 

 

 

 

Všechny projekty