Aktualizováno 12.12.2019

Revitalizace městské zeleně

V průběhu první poloviny června 2015 došlo k dokončení realizace projektu „Revitalizace městské zeleně“, jehož předmětem bylo provedení pěstebních opatření a výsadba nové zeleně na 7 vybraných parkových lokalitách v městských obvodech: Slezská Ostrava, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Michálkovice a úprava vstupů do městských lesů včetně ošetření stromů podél lesních cest v lesích Osošník, Porubský les, Hulvácký les, Korýtko a Bělský les.

V průběhu realizace došlo k ošetření 1318 ks stromů, nově dodáno a vysázeno bylo 902 ks stromů, a byla provedena probírka a vyčištění 5 998 m2 nárostů a obnova 39 196 m2 trávníků.

Revitalizace městské zeleně
Celkové náklady 9,5 mil Kč vč. DPH (realizace + 5ti letá údržba)
Výše dotace max 75% způsobilých výdajů
Poskytovatel dotace 50. výzva OPŽP, Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Dodavatel/Zhotovitel Vykrut zahradní služby, a. s.
Termín realizace/ukončení 01-06/2015
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.02/6.5.00/13.21613

FOTOGALERIE