Publikováno: 05.08.2022

BLOG: Může být Ostrava centrem prvotřídního vzdělávání? Nebo už jím je?

Strategický plán města Ostravy nastavuje směr rozvoje. Směr, jakým se chce Ostrava jako město vydat, a jaké konkrétní aktivity chce realizovat nebo podpořit, aby do roku 2030 naplnila své rozvojové vize a zařadila se sebevědomě mezi vyspělá evropská města. Taková města, která jsou blíže světu, lidem a přírodě. Ostrava je již dnes bezpochyby dobrou adresou pro život, práci a podnikání. Potýká se ale s řadou potíží, kterými přirozeně prochází historicky průmyslově orientovaná města, včetně pošramocené pověsti a někdy až příliš kritického sebevnímání. Vizí města je proto zlepšit celkovou image a jeho vnímání a zastavit a zvrátit trend odcházení mladých, pracovitých a talentovaných obyvatel. Pro ně i pro nové příchozí by se měla Ostrava stát atraktivním sebevědomým městem pro nové začátky.

STRATEGICKÝ PLÁN, který má Ostrava zpracovaný pro období 2017-2023, má tři prioritní osy – Metropole regionuBohatství v lidechZdravé město, a na ně navazujících sedm strategických cílů. K jejich naplnění slouží desítky konkrétních strategických projektů.

Vzdělávání pro praxi, příprava pro život a mimořádné prostředí pro talenty

Třetím ze strategických cílů města je „Být centem prvotřídního vzdělávání“, který jasně deklaruje, že to pravé bohatství pro budoucí rozvoj města je v lidech. Úkolem projektů ze strategického plánu je zvýšit míru zaměstnanosti absolventů škol a přilákat rodiny do Ostravy za nabídkou kvalitního vzdělání pro jejich děti. Dále potřebujeme v Ostravě zvýšit kvalifikovanost a zaměstnanost obyvatel a také vychovávat talentované obyvatele, kteří mají vysoký potenciál pro rozvoj moravskoslezské metropole.

Ostrava má díky počtu vysokoškolských studentů, nabídce atraktivních a mnohdy unikátních studijních oborů, a také vybudované infrastruktuře, potenciál stát se univerzitním městem. Střední a základní školy patří ve srovnání k nejlepším v kraji. Malý a Velký Svět techniky lákají do Ostravy za vzděláním a zábavou ročně statisíce návštěvníků. Propojení všech existujících prvků a jejich doplnění o špičková zařízení pro rozvoj vzdělanosti je cestou pro zvýšení atraktivity života ve městě. Na druhou stranu vzdělávání v Ostravě často chybí větší prestiž, důraz na kvalitu vzdělávání i kvalitu řízení školských institucí a vzdělávání pedagogických pracovníků. Potřebujeme ve městě zvýšit podíl studentů, pro které by ostravské univerzity byly první volbou při rozhodování o studiu na vysoké škole a na všech stupních vzdělávání musí vzdělávací programy lépe reagovat na aktuální i budoucí potřeby místního trhu i globální ekonomiky.

Vzniká řada důležitých projektů pro město i region

Vlajkovým projektem v oblasti vzdělávání, který na toto reaguje, je připravovaná MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA, kde nepůjde jen o uskladnění knih pod jednou střechou, ale bude to od roku 2027 digitální knihovna s digitálními službami a kreativní prostor pro setkávání lidí. Prostor a služby umožní práci s roboty, virtuální realitou, návštěvníkům poslouží také počítačová učebna, umělecké kino nebo nahrávací studio. I když se budově přezdívá Černá kostka, půjde o knihovnu zelenou, která bude z více jak 80 % energeticky soběstačná.

Pokud se chce město rozvíjet, je potřeba talenty nejen lákat odjinud, ale také vychovávat si ty své v regionu a vytvářet jim potřebné prostředí pro jejich růst. Proto město Ostrava od roku 2016 v rámci PROGRAMU NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ A TALENTMANAGEMENTU pomáhá rozvíjet talenty zejména v technických a přírodovědných oblastech a čtenářské či matematické gramotnosti. Pro ostravské sportovní talenty se vrátil k životu slavný ostravský areál BAZALY a od roku 2019 slouží mladým fotbalistům jako TRÉNINKOVÉ CENTRUM PRO MLÁDEŽ.

Pro budoucnost Ostravy je důležité, aby místní vysoké školy byly atraktivní pro studenty nejen z regionu, ale i mimo něj. Počet studentů v posledních letech v Ostravě bohužel klesal, poslední dva roky však mírně roste a další růst by měl podpořit i nový UNIVERZITNÍ KAMPUS NA ČERNÉ LOUCE. Areál bude sloužit nejen studentům, ale i veřejnosti. Celá lokalita Černé louky se díky tomu promění a přispěje ke zvyšující se atraktivitě centra města. Zázemí pro sport, zdraví a technologie bude sídlem Katedry studií lidského pohybu. Moderní zázemí pro sport také naláká více nadějných sportovců, kteří mohou v budoucnu regionu dělat dobré jméno ve světě, a pomůže snížit odliv mladých lidí z kraje. Nová budova pro Klastr umění a designu pak poskytne prostory pro hudební sekci a sekci designu, které jsou v současnosti v naprosto nevyhovujících podmínkách. Nová univerzitní infrastruktura nabídne studentům NOVÉ VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY, které pomohou přilákat další studenty do Ostravy, třeba vznik STUDIJNÍHO PROGRAMU STOMATOLOGIE vychází z aktuálního nedostatku zubních lékařů.

Dalšími strategickými projekty důležitými pro rozvoj města je například vědeckovýzkumný projekt se zaměřením na biomedicínské, přírodovědné a behaviorální obory LERCO (LIFE & ENVIRONMENT RESEARCH CENTER OSTRAVA) na Ostravské univerzitě, na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava pak vědeckovýzkumné centrum na testování nejmodernějších technologií pro využití alternativních paliv v souladu s principy cirkulární ekonomiky CEET (CENTRUM ENERGETICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ – EXPLORER) nebo PLATFORMA PRO VÝZKUM ORIENTOVANÝ NA PRŮMYSL 4.0 A ROBOTIKU V OSTRAVSKÉ AGLOMERACI.

To, jakým způsobem jsou v Ostravě podporováni talentované děti, žáci a studenti si můžete ověřit na konferenci TALENT CITY 2022, která se bude konat 15. září na více místech v centru Ostravy.

Jak naplnit strategický cíl?

Pro úspěšnou realizaci Strategického plánu je klíčové měření a hodnocení výsledků, výstupů a dopadů ve vazbě na priority a strategické cíle města pomocí 38 KONKRÉTNÍCH UKAZATELŮ. Ukazatelem je číselně vyjádřena hodnota, která poskytuje informaci o úspěšnosti realizace strategických projektů, aktivit nebo cílů.

V rámci strategického plánování v Ostravě sledujeme pro prioritu Bohatství v lidech kupříkladu ukazatele POČET VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ a POČET VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ S BYDLIŠTĚM MIMO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Ty ukazují, jak je Ostrava atraktivní jako univerzitní město a zda nabízí na vysokých školách na svém území vzdělání, které je ostravskými i mimoostravskými studenty poptáváno.  Počet studentů v Ostravě byl nejvyšší v roce 2009 v počtu 31 557 studentů. Od té doby do roku 2019 počet studentů klesal až na hodnotu 18 709 studentů. Od roku 2020 zaznamenává Ostrava náznak pozitivní změny v podobě pozvolného nárůstu počtu studentů, v roce 2021 byl počet studujících v Ostravě 19 561. Cílem je zastavit trend poklesu počtu studentů a do roku 2023 podpořit růst počtu studentů. Jejich přítomnost v Ostravě je důležitá pro oživení městských ulic, kvalitní pracovní sílu, vznik aktivních komunit i podporu podnikání. Bez studentů v Ostravě bychom velmi těžko lákali do Ostravy další mladé, pracovité a talentované obyvatele a zlepšovali kvalitu života ve městě i v regionu.

Další příspěvky