Aktualizováno 11.8.2022

Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe)

Strategický projekt
2018
Záměr
2019
Příprava
2020
Realizace
»
2023
Dokončeno

Cílem projektu je vytvoření energeticky soběstačného modulárního a mobilního polygonu CEET-Explorer (CEETe), který bude sloužit pro testování nejmodernějších technologií pro využití alternativních paliv v souladu s principy cirkulární ekonomiky a s podporou všech významných municipalit a stakeholders, kteří jsou inovačními lídry v oblasti moderní energetiky. Další, velmi významnou roli bude plnit CEETe v oblasti propagace VŠB-TUO, jelikož v případě CEETe se jedná o naprosto ojedinělé řešení, které nemá obdoby nejen v rámci ČR, ale i Evropy. Atraktivní, moderní design byl při projektování CEETe zvolen záměrně, jelikož v kombinaci s jeho umístěním v rámci kampusu VŠB-TUO je zaručeno zvýšení popularizace VŠB-TUO v rámci široké veřejnosti.

Předpokládaný postup realizace: příprava projektové dokumentace CEETe (2019), zahájení realizace CEETe (2020), ukončení realizace CEETe (2023).

Odhadované náklady na realizaci projektu jsou 270 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU).

Výzkumné centrum

Vědecko-výzkumné centrum bude využívat moderní metody pro přeměnu odpadů a dalších alternativních paliv na užitečné formy energie. Jedním z hlavních produktů, který vznikne transformací energií, má být vodík. Chytrá a ekologická má být už samotná budova nového centra, kterou bude zdobit zelená střecha, zelená fasáda a fotovoltaické panely. Zavlažovány budou nashromážděnou dešťovou vodou, jež se využije také jako šedá voda pro sociální zařízení a výrobu vodíku elektrolýzou.

Multioborové vědecké zázemí pro vývoj metod a technologií k zajištění surovinové nezávislosti, energetické soběstačnosti a bezpečnosti pro energetiku, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), vyroste v kampusu VŠB-TUO.

CEETe bude unikátní a jedinečné výzkumné centrum, které nemá konkurenci ani na evropské úrovni, a které bude prezentovat moderní metody pro přeměnu odpadů a jiných alternativních paliv na užitečné formy energie. Projekt bude poutavou formou ukazovat, kam by se měla ubírat moderní, vyspělá společnost, vnímající zodpovědnost nejen za aktuální, ale především budoucí stav životního prostředí. CEETe je mobilní, škálovatelný a modulární. „Každý region nejen naší republiky, ale i ve světě, je unikátní, se specifi ckými potřebami, proto se dá CEETe přestavět a přizpůsobit se potřebám každého regionu,“ přibližuje jeho výhody Stanislav Mišák, ředitel Centra ENET, pod jehož taktovkou obě centra vznikají. Velký důraz v rámci tohoto projektu je kladen nejen na vědu a výzkum, ale i na edukaci studentů. „Unikátní pro studenty bude to, že všechny technologie, využívající se na transformaci energetiky, najdou pod jednou střechou,“ vysvětluje vědec. Studenti díky tomuto multifunkčnímu polygonu získají nové znalosti, které pak uplatní v praxi.

Na své si ale přijdou také firmy, které budou mít v CEETe funkční infrastrukturu, na níž budou pracovat právě studenti VŠB-TUO. „Vznikne pro ně jakási klientela budoucích zaměstnanců,“ dodává. Myšlenka polygonu se zrodila na Centru ENET, na projektu ale spolupracují všechny fakulty VŠB-TUO. „Například s Fakultou materiálově-technologickou spolupracujeme na vytvoření konceptu materiálů pro jednotlivé druhy odpadu, s Fakultou strojní pracujeme na vývoji plazmatického zplyňování, které je důležité pro výrobu vodíku, s Ekonomickou fakultou řešíme ekonomický model celého zařízení, a s Fakultou elektrotechniky a informatiky vytváříme celý management řízení,“ přibližuje zapojení fakult Stanislav Mišák, který si pochvaluje, že z každého týmu napříč fakultami se podařilo získat skupinu expertů, která byla zařazena do tzv. boardu, v rámci něhož se stále spolupracuje.

Střecha CEETe bude fungovat jako sběrač dešťové vody, která bude využívána nejen jako šedá voda pro všechny sociální zařízení v rámci kampusu, ale i pro výrobu vodíku elektrolýzou. „Budova bude disponovat také fotovoltaikou, která bude vyrábět energii pro naši vlastní potřebu i pro potřeby nabíjení velkého bateriového bloku, který bude sloužit jako záložní zdroj při výpadku energie v celém kampusu,“ přibližuje jedinečnost budovy Stanislav Mišák.

Výstavba nové budovy

13. 12. 2021 bylo předáno staveniště k investiční akci CEET(e) – Centrum energetických a enviromentálních technologií. Staveniště bude vymezeno budovami IET a UMŠ (mateřskou školkou). V první fázi bude realizována příprava území, která bude dle předpokladu trvat do začátku března r. 2022, v závislosti na klimatických podmínkách. Druhá fáze – výstavba samotné budovy CEET(e) by měla plynule navázat na fázi první. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob oplocením.

Projekt Vybudování výzkumné infrastruktury – Centra energetických a Environmentálních Technologií-Explorer byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zdroj: VŠB-TUO, vizualizace ateliér Chválek

FOTOGALERIE