Aktualizováno 24.5.2022

Life & Environment Research Center Ostrava (LERCO)

Strategický projekt
2020
Záměr
2021
Příprava
»
2023
Realizace
2027
Dokončeno

Realizace vědeckovýzkumného hubu v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního přes aplikovaný výzkum, napříč VaV institucemi města (OU, FNO) a dalšími spolupracujícími vědeckými a výzkumnými i komerčními subjekty z praxe v ČR/zahraničí. Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního vědeckovýzkumného potenciálu v netechnických oborech s dopadem na zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce vědy a výzkumu s komerční sférou, zvýšení atraktivnosti regionu ve vědeckovýzkumné a vzdělávací oblasti.

V období 2023-2025 je plánovaná výstavba nové budovy v objektu areálu Syllabova. Očekávané náklady jsou 1,6 mld. Kč s převažujícím zdroje z EU fondů.

Zázemí pro vědu a výzkum

Lékařská fakulta Ostravské univerzity klade vedle personálního posílení velký důraz také na vědu. Pod vedením nového děkana Rastislava Maďara a ve spolupráci s vedením univerzity a Fakultní nemocnicí Ostrava vznikl plán rozvoje vědecké činnosti, jehož cílem je vytvořit v Ostravě atraktivní zázemí pro špičkové vědecké týmy v oblasti medicíny.

Hlavní prioritou je motivovat studenty, absolventy i akademiky k vědecké činnosti, a také přilákat špičkové vědecké pracovníky z venčí. Za tímto účelem vznikl projekt LERCO, jehož cílem je propojit oblast základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a oblast komercializace vědeckých výstupů. „Projekt směřuje k vybudování 9 ohnisek excelentního výzkumu mezinárodního formátu. Pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, v jejímž areálu bude nová centrální budova projektu LERCO za 1,2 miliardy umístěna, projekt znamená významný rozvoj a stabilizaci vědy a výzkumu ve střednědobém horizontu,“ vysvětluje Roman Hájek, prorektor pro strategii a rozvoj OU. Vznikne nové mezinárodní vědecko-výzkumné centrum v ostravském regionu s mezinárodním přesahem. Fakulta si projektem slibuje skokové navýšení výzkumného potenciálu Ostravské univerzity, kraje i celé České republiky. Pro vznik takového centra je nutné vybudovat středně velkou infrastrukturu pro sjednocení a rozšíření výzkumných kapacit a vytvořit podmínky pro přilákání kvalitních team leadrů a vědců ze zahraničí.

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita (OSU), která funguje už od roku 1991, se dnes skládá z šesti fakult a výzkumného ústavu. V aktuálním žebříčku Times Higher Education World University Rankings 2021 se umístila na kolektivním 1001+. místě. V dalším žebříčku, tentokrát QS World University Rankings 2021, získala obdobné místo v druhé tisícovce sledovaných škol. I v žebříčku U.S. News Global Ranking 2021, který srovnává patnáct set nejlepších světových škol, se Ostravská univerzita umístila na 1339. místě na světě.

Rozvoj výzkumných infrastruktur

Podle nového Strategického záměru Ostravské univerzity na období 2021–2025 má univerzita ambici přispět také k řešení aktuálních problémů v regionu, ať už jde o sociální, enviromentální či zdravotní otázky. Chce tak formovat Ostravu jako skutečné univerzitní město a přinášet do regionu: „progresivní tendence evropské vědy a vzdělanosti, stejně jako vytvářet příznivé podmínky pro internacionální spolupráci a přívětivé prostředí pro zahraniční akademiky a studenty.“

Jedním ze strategických cílů univerzity je  „Posílení výzkumných infrastruktur spojených s reálnou internacionalizací a mezioborovostí tvůrčí činnosti“ a zaměřuje se hlavně na cílenou finanční a metodickou podporu vybraných výzkumných směrů. Škola chce také začít aktivně naplňovat principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a začít budovat efektivní strategie řízení lidských zdrojů. Toho plánuje dosáhnout zejména za pomoci strategických projektů LERCO a REFRESH, financovaných z evropských strukturálních fondů. Projekt LERCO kombinuje biomedicínský výzkum a epidemiologický výzkum, který propojuje s výzkumem zdravého životního stylu a výzkumem životního prostředí. Druhý klíčový projekt, REFRESH, zase využívá humanitní a sociální vědní výzkum pro sledování aktuálních problémů moderní globální společnosti. Tyto projekty mají škole umožnit dobudovat potřebné výzkumné infrastruktury a internacionalizovat tamější výzkumné prostředí.

Zdroj: Ostravská univerzita v Ostravě