Přeskočit na obsah
Life & Environment Research Center Ostrava (LERCO) představuje unikátní vědecko-výzkumné centrum zaměřené na biomedicínské, přírodovědné a behaviorální obory. Jeho aktivity povedou od základního přes aplikovaný výzkum napříč VaV institucemi města (OU, FNO). Mezinárodní, mezioborové centrum bude také spolupracovat s dalšími vědecko-výzkumnými i komerčními subjekty z praxe v ČR i zahraničí.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity klade vedle personálního posílení velký důraz také na vědu. Pod vedením děkana Rastislava Maďara a ve spolupráci s vedením univerzity a Fakultní nemocnicí Ostrava vznikl plán rozvoje vědecké činnosti, jehož cílem je vytvořit v Ostravě atraktivní zázemí pro špičkové vědecké týmy v oblasti medicíny.

Cílem projektu LERCO je propojit oblast základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a oblast komercializace vědeckých výstupů. Projekt směřuje k vybudování 9 ohnisek excelentního výzkumu mezinárodního formátu. Projekt podpoří rozvoj inovačního vědeckovýzkumného potenciálu v netechnických oborech s dopadem na zdraví obyvatelstva. Lékařská fakulta si projektem slibuje skokové navýšení výzkumného potenciálu Ostravské univerzity, kraje i celé České republiky. Pro vznik takového centra je však nutné vybudovat středně velkou infrastrukturu pro sjednocení a rozšíření výzkumných kapacit a vytvořit podmínky pro přilákání kvalitních team leadrů a vědců ze zahraničí.

Ostravská Univerzita

Podle nového Strategického záměru Ostravské univerzity na období 2021–2025 má univerzita ambici přispět také k řešení aktuálních problémů v regionu, ať už jde o sociální, enviromentální či zdravotní otázky. Chce tak formovat Ostravu jako skutečné univerzitní město a přinášet do regionu progresivní tendence evropské vědy a vzdělanosti, stejně jako vytvářet příznivé podmínky pro internacionální spolupráci a přívětivé prostředí pro zahraniční akademiky a studenty.

Jedním ze strategických cílů univerzity je „Posílení výzkumných infrastruktur spojených s reálnou internacionalizací a mezioborovostí tvůrčí činnosti“ a zaměření na cílenou finanční a metodickou podporu vybraných výzkumných směrů. Toho plánuje dosáhnout zejména za pomoci strategických projektů LERCO a REFRESH, financovaných z evropských strukturálních fondů. Druhý klíčový projekt, REFRESH, využívá humanitní a sociální vědní výzkum pro sledování aktuálních problémů moderní globální společnosti. Tyto projekty mají škole umožnit dobudovat potřebné výzkumné infrastruktury a internacionalizovat tamější výzkumné prostředí.

V období 2023-2025 je plánovaná výstavba nové budovy v objektu areálu Syllabova. Očekávané náklady jsou 1,6 mld. Kč s převažujícím zdroje z EU fondů.

Zdroj: Ostravská univerzita v Ostravě

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2020 Záměr ikona I
2021 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Ostravská univerzita

Garanti

  • Ostravská univerzita

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů