Aktualizováno 27.4.2022

Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci

Strategický projekt
2016
Záměr
2018
Příprava
2020
Realizace
»
2022
Dokončeno

Projekt posiluje mezioborová partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou společně realizovaným výzkumem orientovaným na průmysl 4.0 a robotiku. Součástí projektového záměru je i vytvoření sítě výzkumných pracovišť pro realizaci společného mezioborového a mezisektorového výzkumu. Nositelem projektu je Vysoká škola Báňská Technická univerzita.

Cíle projektu

Cílem projektu  je zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nového a rozvoje stávajícího mezioborového partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu orientovaného na Průmysl 4.0 a robotiku. V rámci realizace projektu budou vytvořeny nové a posíleny stávající nástroje a formy obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů – výzkumných organizací a průmyslových partnerů.
Součástí projektového záměru je i naplnění specifického cíle SC2 PO1 OP VVV – Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou – vytvořením sítě výzkumných pracovišť pro realizaci společného mezioborového a mezisektorového výzkumu.

Tyto nově budované kapacity budou tvořit infrastrukturu platformy pro výzkum řídicích, informačních a komunikačních technologií orientovaných na Průmysl 4.0 a robotiku. Jedná se o unikátní přístrojovou infrastrukturu a SW prostředky umožňující společný mezioborový a mezisektorový výzkum nových principů a ověřování nových konceptů aplikovatelných v oblasti Průmyslu 4.0 a robotiku.
V rámci projektu budou vytvořená místa výzkumných pracovníků z výzkumných organizací využívajících těchto kapacit a jejich přístrojové infrastruktury a SW prostředků k realizaci společného výzkumu nových principů a konceptů ve spolupráci se stávajícími výzkumnými pracovníky výzkumných pracovišť a průmyslových partnerů zapojených do projektu.
Výsledky společného výzkumu v podobě ověřených nových konceptů implementované do praxe průmyslových partnerů posílí konkurenceschopnost a inovační potenciál těchto partnerů, což je hlavním dopadem tohoto projektu. Projekt by měl být dokončen v prosinci 2022.

Kontaktní osoby

Řešitel projektu Ing. Petr Šimoník, Ph.D Tel.: +420 597 325 936 E-mail: petr.simonik@vsb.cz
Projektový manažer Ing. Tereza Divecká Tel.: +420 597 999 016 E-mail: tereza.divecka@vsb.cz
Finanční manažer Ing. Dana Ambrozková Tel.: +420 597 329 014 E-mail: dana.ambrozkova@vsb.cz
Administrátor Ing. Boščíková Michaela Tel.: +420 597 326 004 E-mail: michaela.boscikova@vsb.cz

 

Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci
Celkové náklady 73 092 054,09 Kč
Výše dotace
Poskytovatel dotace MŠMT
Dodavatel/Zhotovitel
Termín realizace/ukončení 31. 12. 2022
Nositel projektu Vysoká škola Báňská
Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425