Počet vysokoškolských studentů

Ikona Počet vysokoškolských studentů
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2015): 24 466 studentů
Současný stav (2021): 19 561 studentů
Cílový stav (2023): zastavit trend poklesu počtu studentů a podpořit růst počtu studentů

Průběžný stav:

19 561 studentů

19 145 studentů

18 709 studentů

19 261 studentů

20 506 studentů

22 151 studentů

24 466 studentů

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Indikátor ukazuje, jak je Ostrava atraktivní jako univerzitní město a zda nabízí na vysokých školách na svém území vzdělání, které je ostravskými i mimoostravskými studenty poptáváno. Ostrava disponuje celkem čtyřmi vysokými školami, z nichž nejstarší je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (s celkem 7 fakultami), která byla do Ostravy přesunuta v roce 1945 z Příbrami. Dále zde sídlí Ostravská univerzita se 6 fakultami, Evropským výzkumným institutem sociální práce a Ústavem pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování. Jedinou soukromou vysokou školou je Vysoká škola podnikání a práva, a. s.

Původní stav:

Počet studentů na území města Ostravy (okres Ostrava-město) kulminoval v roce 2009 na počtu 31 557 studentů ve všech typech studia. Od té doby počet studentů trvale klesá, navíc je patrný zrychlující se negativní trend. V roce 2015 byl počet studujících v okrese Ostrava ve všech typech studia roven 24 466.

Počet studentů na vysokých školách v okrese Ostrava-město – veřejné i soukromé školy (2005–2021)

Zdroj: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR

Současný stav:

Počet studentů na území města Ostravy (okres Ostrava-město) kulminoval v roce 2009 na počtu 31 557 studentů ve všech typech studia. Od té doby až do roku 2019 počet studentů klesal, v obou typech studia byl navíc shodně patrný zrychlující se negativní trend. Od roku 2020 zaznamenává město náznak pozitivní změny v podobě pozvolného nárůstu počtu studentů v Ostravě. V roce 2021 byl počet studujících v Ostravě ve všech typech studia roven 19 561.

Pokles studujících v Ostravě je strmější ve srovnání s poklesem počtu studentů v celé ČR. Nejvýrazněji klesá počet studentů na VŠB-TUO. V Ostravě klesá podíl VŠ studentů (z celkového počtu VŠ studentů v ČR) nejvíce ze všech největších českých měst, a sice z hodnoty 9,2 % v roce 2001 na 6,4 % v roce 2021. Podíl VŠ studentů v Plzni klesal ve stejném období z 6,1 % na 4,3 %. Od roku 2010 podíl VŠ studentů roste v Praze (39,6 % v roce 2021), Brně (20,7 %) i v Olomouci (7,5 %) – od roku 2018 již studuje v Olomouci více vysokoškoláků než v Ostravě.

I když v posledním roce došlo po dlouhých letech již k mírnému nárůstu počtu vysokoškolských studentů v Ostravě, ve srovnání s ostatními městy v ČR je růst stále pomalejší. Pozitivní je loňský nárůst podílu vysokoškolských studentů v Ostravě s bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj.

Vývoj počtu studentů na vysokých školách v Ostravě (2001–2021)

Zdroj: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR

Vývoj počtu studentů celkem na VŠB-TUO dle jednotlivých fakult (1989–2021)

Zdroj: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR

 

Meziroční srovnání vývoje podílu vysokoškolských studentů ve vybraných okresech z celkového počtu VŠ studentů v ČR (v %) a absolutní počty vysokoškolských studentů za celou ČR (2001–2021)

Zdroj: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR

Způsob měření:

Data ze Statistiky výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování. Do statistiky jsou zahrnuti pouze studenti studující vysoké školy v okrese Ostrava-město, tj. ne všichni studenti příslušných vysokých škol, protože některé VŠ mají svá pracoviště a studenty také v jiných městech nebo regionech.

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Univerzitní kampus OU na Černé louce, Nové vysokoškolské studijní programy, Moravskoslezská vědecká knihovna

Očekávaný cílový stav:

Naším cílem je zastavit trend poklesu počtu studentů (v meziročním srovnání) a do roku 2023 podpořit růst počtu studentů na území města. Vývoj počtu studentů v Ostravě může být ovlivněn faktory na úrovni celé ČR (velikost věkové skupiny potenciálních studentů, změny vysokoškolského zákona a podmínek financování vysokoškolského studia, celkový vývoj ekonomiky a schopnost rodin financovat studium apod.), které je vhodné zahrnout do interpretace dat.