Kdo na plánu pracoval?

Je základním prvkem rozhodovacích a schvalovacích procesů. Projednává průběžné výstupy, doporučuje změny v dalším postupu a dohlíží na zpracování plánu. Schází se čtyřikrát v průběhu zpracování plánu.

Členové řídicího výboru:

Jednání Řídicího výboru:

Strategické pracovní skupiny

Strategické skupiny byly ustaveny k tématům, které vzešly jako klíčové v analytické fázi přípravy strategie – lidé a komunity, městský rozvoj a infrastruktura, růst a správa města a životní prostředí a zdroje. Členy strategických pracovních skupin byli odborníci na daná témata. Každá skupina na základě výstupů analýz diskutovala návaznost daného tématu na vizi, strategické intervence, opatření a aktivity, doporučovala zařazení strategických intervencí a projektů do plánu.

Pro návrhovou část strategie byly vytvořeny tři skupiny dle priorit strategického plánu – Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město za účasti stejných odborníků jako v rámci skupin analytické fáze. Úkolem členů pracovních skupin bylo doporučit rozvojové směry, typové aktivity a konkrétní projekty pro naplňování jednotlivých strategických cílů.

Tematické pracovní skupiny

Tematické skupiny jednají o aktuálních a průřezových tématech, identifikovaných při přípravě strategického plánu. Do tematických pracovních skupin byli v analytické fázi přípravy strategie přizváni zástupci větších a menších ostravských městských obvodů a také zástupci okolních obcí. Vznikly tak pracovní skupiny Propojená Ostrava I a II a Metropolitní Ostrava. V této fázi se uskutečnila také pracovní skupina Vize s významnými osobnostmi Ostravy, kteří definovali osm stavebních kamenů vize Ostravy 2030 a skupina Urbanisté a architekti, jejíž cílem bylo vnést do přípravy plánu prvky současného urbanismu a kvalitní architektury.

Pro návrhovou část strategie se opět uskutečnily pracovní skupiny se starosty městských obvodů a okolních obcí, setkali se také vedoucí odborů Magistrátu města Ostravy a opět významné osobnosti města, tentokrát k řízení značky a image Ostravy. Úkolem pracovních skupin bylo doporučit rozvojové směry, typové aktivity a konkrétní projekty pro naplňování jednotlivých strategických cílů a priorit strategického plánu.

Osobnosti a myšlenkoví lídři

Do přípravy strategického plánu jsou zapojeni odborníci na klíčová témata a myšlenkoví lídři z Ostravy anebo působící ve městě. Odborníci na prognózování, vizionáři se schopností doporučit rozvojové směry, znalci trendů v rozvojových oblastech nebo praktici se zkušenostmi s řízením strategických změn jsou oslovováni jednotlivě prostřednictvím řízených rozhovorů, nebo jsou zapojení do činnosti některé z pracovních skupin.

Tým pro zpracování plánu

Tým tvořený zástupci magistrátu i externího dodavatele je zodpovědný za plánování, řízení procesu přípravy a přípravu a projednání podkladů a vstupů potřebných pro přípravu strategického plánu.

Jednání zastupitelstva 20.1.2015: PREZENTACE

Tým pro komunikaci a participaci

Expertní tým složený zpracovatele i externím dodavatelem plánu připravuje a uskutečňuje opatření z plánu komunikace a plánu participace s cílem průběžně informovat o přípravě plánu a zapojit do přípravy plánu partnery i veřejnost.

Veřejnost

Do tvorby plánu se můžete zapojit i vy. Více se dozvíte v sekci CHCI SE ZAPOJIT.