Přeskočit na obsah
Projekt POTEnT je projekt meziregionální spolupráce sdílení zkušeností zaměřený na rozvoj lokálních politik v oblasti udržitelné energetiky. Jeho stěžejní myšlenkou je podpořit rozvoj opatření a mechanismů, které povedou k rychlejšímu snižování emisí uhlíku, a to prostřednictvím nabídnutí alternativy kvalitních energetických služeb poskytovaných místními a regionálními orgány samospráv nebo jimi zřizovanými subjekty.

Orgány regionální a místní samosprávy mohou poskytnout pozitivní alternativu k tržnímu poskytování energetických služeb a zajistit nepřímou podporu komunitní energetiky. Proto je stěžejní myšlenkou projektu podpořit rozvoj opatření a mechanismů, které povedou k rychlejšímu snižování emisí uhlíku, a to prostřednictvím nabídnutí alternativy kvalitních energetických služeb poskytovaných místními a regionálními orgány samospráv nebo jimi zřizovanými subjekty. Potenciál pro další snížení produkce emisí oxidů uhlíku je nejen na straně možných energetických úpor, ale také v oblasti integrace nových energetických zdrojů a virtuálních obchodních mechanismů.

O projektu

Projekt POTEnT má za úkol inovativně řešit klíčovou aktuální výzvu pro evropská města a regiony, a to jak dosáhnout dalšího snížení emisí oxidu uhlíku využitím potenciálu přímého zapojení a lokálních akcí občanů a komunit. Potřeba dalšího snižování uhlíkových emisí je dána nejen globálními úmluvami, ale rovněž nastavením poměrně ambiciózních cílů EU resp. ČR.

Regionální a místní orgány mohou poskytnout pozitivní alternativu k dnes známému tržnímu poskytování energetických služeb privátními subjekty s přínosem podpory především rozvoje moderní městské energetiky umožňující městu samotnému i jeho občanům např. efektivní využívání nebo realizaci komunitně zaměřených projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů, systematického rozvoje technologií nebo energetických zdrojů v rámci systému cirkulační ekonomiky, či zefektivnění správy vlastního majetku prostřednictvím zajištění efektivního energetického managementu. Cesta ke zvládnutí možné nové role municipalit, stát se aktérem na trhu s energií, se neobejde bez získání dostatku informací a zkušeností od těch, kteří se již touto cestou vydali nebo ji nyní intenzivně rozvíjí. V rámci širších procesů musí být přeneseny nebo vyvinuty např. právní mechanismy, zajištění mechanismy financování a v neposlední řadě musí být zapojeny komunity a občané jímž musí takovéto služby přinést užitek.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu je rozšíření stávajícího Akčního plánu udržitelné energetiky města Ostravy. Aktivity projektu, konkrétně navržené pro Ostravu, by měly vést k návrhu nových a v poměrech České republiky i unikátních technicko-ekonomických procesů nebo organizačních struktur pro zajištění podpory „moderní energetiky“ města Ostravy.

V dubnu 2023 proběhla závěrečná konference projektu v Paříži. Následuje monitorování pokroků a závěrečná zpráva v srpnu 2023.

Projektové aktivity

 • analýza strategií všech partnerů, v případě Ostravy se jedná o Akční plán udržitelné energetiky, účelem je doplnění o osvědčené postupy, které tyto plány/strategie/politiky zlepší
 • identifikace „dobrých praktik“ a jejich přenos do lokálních prostředí
 • řešení a rozpracování možnosti zřízení veřejného subjektu nebo organizační struktury pro poskytování energetických služeb (tzv. ESCO) a případně hledání nástrojů pro jejich další rozvoj a zlepšování, vč. zvyšování jejich podílů na trhu;
 • podpora a plánování investic do nízkouhlíkových projektů a identifikovat možnosti posílení místní rozhodovací pravomoci a komunity;
 • formulace výstupů ve formě konkrétních návrhů a doporučení na zlepšení tj. vytvoření „akčního plánu“ pro změnu zavedených postupů, dosavadní organizace a opatření v oblasti dekarbonizace města i aplikace přístupů „chytré“ energetiky.

Projekt je podpořen z evropského programu Interreg Europe. Rozpočet projektu je přibližně 4 miliony Kč.

Dokumenty ke stažení

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Aktuality

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Hana Tichánková náměstkyně pro strategické plánování, územní rozvoj a stavební řád

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/potent