Aktualizováno 16.3.2022

POTEnT

Strategický projekt
2018
Záměr
2019
Příprava
2019
Realizace
»
2023
Dokončeno

Promyšlené hospodaření s energií prospívá všem, každému jednotlivci i celému městu!!!

Mezinárodní projekt „POTEnT“ je zaměřen na sdílení zkušeností mezi evropskými městy a přípravu postupů k rozšíření stávajícího Akčního plánu udržitelné energetiky města Ostravy.Stěžejní myšlenkou projektu POTEnT je podpořit rozvoj opatření a mechanismů pro rychlejší snižování emisí uhlíku prostřednictvím nabídnutí alternativy kvalitních energetických služeb poskytovaných místními a regionálními orgány samospráv nebo jimi zřizovanými subjekty.

Regionální a místní samosprávy mohou poskytnout pozitivní alternativu k tržnímu poskytování energetických služeb a nepřímou podporu komunitní energetiky. Potenciál pro další úsporu produkce emisí oxidů uhlíku je, jak na straně možných energetických úpor, tak v integraci nových energetických zdrojů nebo virtuálních obchodních mechanismů a spočívá v aplikaci v jejich místních souvislostech, příležitostech, odpovědnosti a motivaci jednotlivých aktérů v rámci lokálního energetického prostředí.

Právě municipality nebo jimi zřizované subjekty se již však v současném tržním prostředí stávají v oblasti energetického trhu aktivními aktéry, aby zajistili naplnění ideálně všech výše nadnesených motivů.

Projekt je podpořen z evropského programu Interreg Europe. Rozpočet projektu je přibližně 4 miliony Kč.

O projektu

Projekt POTEnT je projekt meziregionální spolupráce  sdílení zkušeností zaměřený na rozvoj lokálních politik v oblasti udržitelné energetiky. Projekt si klade za cíl napomoci komunitám, městům a regionům rozvíjet a zlepšovat lokálně zajišťované energetické služby a zabezpečit tím jejich rychlejší a širší přechod k uplatňování principů nízkouhlíkové ekonomiky. Měl by také směřovat k rozšíření stávajícího Akčního plánu udržitelné energetiky města Ostravy. Konkrétní aktivity projektu pro  město Ostravu by měly vést k návrhu nových a v poměrech České republiky i unikátních technicko-ekonomických procesů nebo organizačních struktur pro zajištění funkcionalit, služeb a podpory „moderní energetiky“ města Ostravy.

Název projektu POTEnT je zkratkou anglických slov „Public Organisations Transform Energy Transition“ což by se dalo volně přeložit jako „Veřejná správa proměňuje energetickou transformaci“.

Cíle projektu

Projekt POTEnT má za úkol inovativně řešit klíčovou aktuální výzvu pro evropská města a regiony, a to jak dosáhnout dalšího snížení emisí oxidu uhlíku využitím potenciálu přímého zapojení a lokálních akcí občanů a komunit. Potřeba dalšího snižování uhlíkových emisí je dána nejen globálními úmluvami, ale rovněž nastavením poměrně ambiciózních cílů EU resp. ČR.

Regionální a místní orgány mohou poskytnout pozitivní alternativu k dnes známému tržnímu poskytování energetických služeb privátními subjekty s přínosem podpory především rozvoje moderní městské energetiky umožňující městu samotnému i jeho občanům např. efektivní využívání nebo realizaci komunitně zaměřených projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů, systematického rozvoje technologií nebo energetických zdrojů v rámci systému cirkulační ekonomiky, či zefektivnění správy vlastního majetku prostřednictvím zajištění efektivního energetického managementu. Cesta ke zvládnutí možné nové role municipalit, stát se aktérem na trhu s energií, se neobejde bez získání dostatku informací a zkušeností od těch, kteří se již touto cestou vydali nebo ji nyní intenzivně rozvíjí. V rámci širších procesů musí být přeneseny nebo vyvinuty např. právní mechanismy, zajištění mechanismy financování a v neposlední řadě musí být zapojeny komunity a občané jímž musí takovéto služby přinést užitek.

Hlavním cílem projektu POTEnT je podpořit rozvoj opatření a mechanismů pro rychlejší snižování emisí uhlíku prostřednictvím kvalitních energetických služeb poskytovaných místními a regionálními orgány nebo subjekty.

Projektové aktivity:

  • analýza strategií všech partnerů, v případě Ostravy se jedná o Akční plán udržitelné energetiky, účelem je doplnění o osvědčené postupy, které tyto plány/strategie/politiky zlepší
  • identifikace „dobrých praktik“ a jejich přenos do lokálních prostředí
  • řešení a rozpracování možnosti zřízení veřejného subjektu nebo organizační struktury pro poskytování energetických služeb tzv. ESCO a případně hledání nástrojů pro jejich další rozvoj a zlepšování, vč. zvyšování jejich podílů na trhu;
  • podpora a plánování investic do nízkouhlíkových projektů a identifikovat možnosti posílení místní rozhodovací pravomoci a komunity;
  • formulace výstupů ve formě konkrétních návrhů a doporučení na zlepšení tj. vytvoření „akčního plánu“ pro změnu zavedených postupů, dosavadní organizace a opatření v oblasti dekarbonizace města i aplikace přístupů „chytré“ energetiky.

MEZINÁRODNÍ WEB PROJEKTU

VIDEA K PROJEKTU

NEWSLETTER

KE STAŽENÍ

Hlavní partner

ALOEN – Agentura pro energetiku a klima Jižní Bretaně (Francie)

Město Parma (Itálie) Město Pamplona (Španělsko) Město Milton Keynes (Velká Británie)
Energetická agentura Jižního Švédska (Švédsko) Regionální energetická agentura města Tartu (Estonsko) Městská agentura pro poskytování služeb města Ettlingen (Německo) Erasmus Center for Urban, Port and Transport Economics BV (Nizozemí)