Aktualizováno 25.8.2022

POTEnT

Strategický projekt
2018
Záměr
2019
Příprava
2019
Realizace
»
2023
Dokončeno

O projektu

Projekt POTEnT (Public Organisations Transform Energy Transition) je projekt meziregionální spolupráce sdílení zkušeností zaměřený na rozvoj lokálních politik v oblasti udržitelné energetiky. Jeho stěžejní myšlenkou je podpořit rozvoj opatření a mechanismů, které povedou k rychlejšímu snižování emisí uhlíku, a to prostřednictvím nabídnutí alternativy kvalitních energetických služeb poskytovaných místními a regionálními orgány samospráv nebo jimi zřizovanými subjekty. Právě orgány regionální a místní mohou poskytnout pozitivní alternativu k tržnímu poskytování energetických služeb a zajistit nepřímou podporu komunitní energetiky, v současném době se tak stávají v oblasti energetického trhu aktivními aktéry. Potenticiál pro další snížení produkce emisí oxidů uhlíku je nejen na straně možných energetických úpor, ale také v oblasti integrace nových energetických zdrojů a virtuálních obchodních mechanismů.

Projekt je podpořen z evropského programu Interreg Europe. Rozpočet projektu je přibližně 4 miliony Kč.

Cíle projektu

Projekt POTEnT má za úkol inovativně řešit klíčovou aktuální výzvu pro evropská města a regiony, a to jak dosáhnout dalšího snížení emisí oxidu uhlíku využitím potenciálu přímého zapojení a lokálních akcí občanů a komunit. Potřeba dalšího snižování uhlíkových emisí je dána nejen globálními úmluvami, ale rovněž nastavením poměrně ambiciózních cílů EU resp. ČR.

Regionální a místní orgány mohou poskytnout pozitivní alternativu k dnes známému tržnímu poskytování energetických služeb privátními subjekty s přínosem podpory především rozvoje moderní městské energetiky umožňující městu samotnému i jeho občanům např. efektivní využívání nebo realizaci komunitně zaměřených projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů, systematického rozvoje technologií nebo energetických zdrojů v rámci systému cirkulační ekonomiky, či zefektivnění správy vlastního majetku prostřednictvím zajištění efektivního energetického managementu. Cesta ke zvládnutí možné nové role municipalit, stát se aktérem na trhu s energií, se neobejde bez získání dostatku informací a zkušeností od těch, kteří se již touto cestou vydali nebo ji nyní intenzivně rozvíjí. V rámci širších procesů musí být přeneseny nebo vyvinuty např. právní mechanismy, zajištění mechanismy financování a v neposlední řadě musí být zapojeny komunity a občané jímž musí takovéto služby přinést užitek.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu je rozšíření stávajícího Akčního plánu udržitelné energetiky města Ostravy. Aktivity projektu, konkrétně navržené pro Ostravu, by měly vést k návrhu nových a v poměrech České republiky i unikátních technicko-ekonomických procesů nebo organizačních struktur pro zajištění podpory „moderní energetiky“ města Ostravy.

Projektové aktivity

  • analýza strategií všech partnerů, v případě Ostravy se jedná o Akční plán udržitelné energetiky, účelem je doplnění o osvědčené postupy, které tyto plány/strategie/politiky zlepší
  • identifikace „dobrých praktik“ a jejich přenos do lokálních prostředí
  • řešení a rozpracování možnosti zřízení veřejného subjektu nebo organizační struktury pro poskytování energetických služeb (tzv. ESCO) a případně hledání nástrojů pro jejich další rozvoj a zlepšování, vč. zvyšování jejich podílů na trhu;
  • podpora a plánování investic do nízkouhlíkových projektů a identifikovat možnosti posílení místní rozhodovací pravomoci a komunity;
  • formulace výstupů ve formě konkrétních návrhů a doporučení na zlepšení tj. vytvoření „akčního plánu“ pro změnu zavedených postupů, dosavadní organizace a opatření v oblasti dekarbonizace města i aplikace přístupů „chytré“ energetiky.

Regionální akční plán ke stažení:

Další informace

ALOEN – Agentura pro energetiku a klima Jižní Bretaně (Francie)

Město Parma (Itálie) Město Pamplona (Španělsko) Město Milton Keynes (Velká Británie)
Energetická agentura Jižního Švédska (Švédsko) Regionální energetická agentura města Tartu (Estonsko) Městská agentura pro poskytování služeb města Ettlingen (Německo) Erasmus Center for Urban, Port and Transport Economics BV (Nizozemí)