Publikováno: 19.07.2022

Partneři projektu POTEnT se setkali v Parmě

Ve dnech 27. až 29. června se v Parmě sešly delegace všech partnerů projektu POTEnT, aby se zúčastnily závěrečného semináře, který byl příležitostí k otevřenému sdílení všech Regionálních akčních plánů, které jsou výstupy projektu jednotlivých partnerů, zvýšení kapacity v oblasti zeleného financování, přezkoumání osvědčených postupů a získání informací o práci ostatních partnerů v oblasti přechodu na novou energii. S potěšením lze konstatovat, že akce tentokrát neproběhla on-line.

Účastníci byli přivítáni odpoledne 27. června projektovým týmem z městského úřadu Parma. Po prohlídce historické budovy městského úřadu následovala interaktivní prohlídka města v jednotlivých týmech. Celodenní workshop se konal v úterý 28. června v Complesso Monastico del San Paolo, středisku, v němž se koná většina meziregionálních vzdělávacích aktivit. Tématem dne bylo „Přehodnocení marginálních projektů“. Interaktivní pracovní setkání bylo zaměřeno na hledání alternativních zdrojů financování pro menší projekty do budoucna na lokálních úrovních. Projektový manažer Jeremy Draper z města Milton Keynes přednesl zkušenosti s Fondem pro kompenzaci uhlíkových emisí, který je prostředkem k prosazování myšlení o udržitelnosti na všech úrovních společnosti, zejména u developerů. Do následující diskuze se zapojili se svými názory a zkušenostmi mnozí projektový partneři. V odpoledním bloku se účastníci přesunuli do budovy městského úřadu, kde si vyslechli prezentaci profesorky Lucie Poletti k představení sdružení Microcredito, které se zabývá způsoby financování životních nákladů lidí ze zranitelných vrstev společnosti, odborným poradenstvím a konkrétní pomocí. Prezentace byla následována širokou diskuzí na témata energetické chudoby, schopnosti mikroúvěrů podpořit místní energetickou transformaci nebo procesů financování u bankovních institucí.

Ve středu 29. května se pak konalo závěrečné zasedání, prezentace jednotlivých, celkem osmi, regionálních akčních plánů. Zástupci statutárního města Ostrava prezentovali Regionální akční plán, který byl schválen radou města 21. 6. 2022 a následně byl podepsán primátorem města Ing. Tomášem Macurou, MBA. Následovalo projednání aktivit, strategií a milníků jednotlivých akčních plánů. Diskuze podnítila účastníky, aby se o sobě navzájem více dozvěděli a vyslechli si informace o jednotlivých přístupech. Na závěr setkání proběhlo organizační setkání projektových manažerů, kdy byly dohodnuty procesní postupy pro následující, druhou fázi projektu.

Klíčovými prvky těchto dnů setkání byla prezentace vykonané práce a plánování dalšího postupu k dosažení kvalitních výsledků projektu, diskuze, osobní navázání kontaktů s projektovými týmy i jejich odborníky a meziregionální učení. Partneři se setkali po více než 2 letech omezení v období pandemie. Meziregionální spolupráce pokračuje v druhé fázi projektu až do 31. 7. 2023, nyní přichází čas monitoringu realizace Regionálního akčního plánu. Regionální akční plán je k dispozici ke stažení zde.

Projekt je součástí Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 (fajnOVA), kde ve formě strategických cílů definujeme, vyjma jiných priorit, například právě prostředky vedoucí k přiblížení města přírodě a kultivaci prostředí pro život všech generací. Principy těchto konkrétních cílů jsou kromě budování kvalitní funkční zeleně a vodních prvků, revitalizace brownfieldů či zbavování se ekologických zátěží také adaptace městského prostoru na změnu klimatu a prosazování ekologických forem nakládání s energiemi tak, aby byla Ostrava příjemným místem pro život.


Projekt Public Organisations Transform Energy Transition (POTEnT) je spolufinancován z ERDF prostřednictvím programu meziregionální spolupráce INTERREG Europe.

Další příspěvky