Publikováno: 20.10.2021

Veřejnost v Ostravě diskutovala aktualizaci Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu

Město Ostrava uspořádalo v rámci projektu „Public Organisations Transform Energy Transition“ (POTEnT) 12. října odbornou diskusi tzv. Dissemination event, jejíž předmětem byla probíhající aktualizace Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP) a především závěry související s novými možnostmi výroby a hospodaření s energií a sdílení výroby energií s veřejností, které jsou diskutovány napříč partnerstvím projektu POTEnT a vlastně i napříč Evropou.

Město Ostrava je členem Paktu starostů a primátorů, uskupení evropských měst od roku 2011. Pakt starostů a primátorů byl založen v roce 2008 v Evropě s ambicí shromáždit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly dosáhnout a překročit klimatické a energetické cíle EU. V roce 2013 se zavázalo město Ostrava dokumentem Akční plán udržitelné energetiky (SEAP) k úsporám oxidu uhličitého (CO2) ve výši 20 % produkce z roku 2000 do roku 2020, již v roce 2015 však snížilo produkci o 34,39 %. V souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického plánu rozvoje města Ostravy, a rovněž na základě úspěšného plnění současných závazků, plánuje Ostrava přijetí nového závazku snižování emisí CO2 ve výši 55 % do roku 2030. Snižování produkce skleníkových plynů velmi úzce souvisí s hospodařením s energiemi, což je primárně důvodem účasti města také v projektu POTEnT.

                   

Pro partnera projektu je velmi přínosné moci sledovat a být seznamován s postupy v rámci ostatních partnerských měst, která mají v oblasti nakládání s energiemi co sdělit. Mezi aktivity, které Ostrava postupně zvažuje a nasazuje, jsou opatření v rámci městských budov (například.: chytrá „smart“ řešení v měření a regulaci spotřeby, využití odpadního tepla), ale také masivnější využití obnovitelných zdrojů energie. Vedle aktivit zaměřených na hospodaření s energiemi, která jsou doménou projektu POTEnT, jsou pro město Ostravu důležitá témata spojená právě se SECAP, mezi jinými ekologizace dopravy, rozvoj bezemisní (částečně dosud nízkoemisní) dopravy, aplikace vodíkového pohonu na pravidelných linkách městské hromadné dopravy, systémový přístup k adaptaci na sucho, omezení negativních důsledků vln veder, hospodaření s vodou atd. Mnohá opatření jsou zavedena v praxi, jsou systémově zaváděna či připravována k uvedení do praxe a některá jsou dosud ověřována.

Důležitou součástí každé takovéto aktivity je osvěta a zapojení veřejnosti. Odborná veřejnost v Ostravě diskutovala například témata jako nízkoemisní zóny v centrech evropských měst, množství parkovacích míst, koncept park and ride a dopravní situaci v Ostravě. Ostrava disponuje velmi rozsáhlou sítí městské hromadné dopravy, jejíž páteř je tvořena tramvajovou dopravou. Obecně je cílem její ekologizace (dnes jsou provozovány bezemisní a nízkoemisní vozidla MHD) a zvýšení komfortu na evropskou úroveň. Ostrava je v současné době specifická dostupností centra města automobilovou dopravou. Zástupci města také diskutovali o možnostech instalace fotovoltaických panelů na veřejných budovách, komunitní energetice v rámci jednotlivých částí města, nabíjecích stanicích nebo možnostech energetického ostrova v rámci místních komunit či systém centrálního zásobování teplem versus individuální volba energetického mixu.

Aktualizace závazku k úspoře produkce CO2 v rámci města s sebou přinesla příležitost k uspořádání ankety pro indikativní zjištění témat, která jsou pro občany města citlivá nebo vnímaná jako důležitá a nedostatečně řešená. Z výsledků vyplynulo, že velká část oslovených občanů města vnímá problémy především v oblasti znečištění ovzduší městskou dopravou a průmyslovou aktivitou, dále občané silně vnímají inverzní smogové situace v chladných měsících. Ač je nutno podotknout, že se situace na základě objektivních dat za několik posledních desetiletí výrazně zlepšila, přesto je tato problematika vnímána občany a médii se zvýšenou citlivostí. I proto je pokračující zlepšení kvality ovzduší jednou z priorit města i regionu a pokrok v této oblasti je sledován ukazateli úspěchu strategického plánu města Ostravy. Dále většina oslovených vítá a podporuje modernizaci stávajících budov v majetku města s cílem dosažení energetických úspor, stejně jako podporuje nízkoemisní vozy veřejné dopravy.

Město Ostrava se snaží v rámci města propojovat témata do smysluplného celku na úrovni strategií, akčních plánů, investičních programů i jednotlivých projektů. K projektům je vždy přistupováno jako k integrovaným řešením.


Projekt Public Organisations Transform Energy Transition (POTEnT) je spolufinancován z ERDF prostřednictvím programu meziregionální spolupráce INTERREG Europe.

Další příspěvky