Publikováno: 21.07.2022

Mezinárodní projekt pomůže na cestě k čisté energii

V rámci první fáze evropského projektu POTEnT (veřejné organizace součástí změny energetického přechodu) byla definována dvě opatření, která pomohou na cestě k čisté energii. Plánován je pilotní projekt výroby elektrické energie z fotovoltaických panelů na vybraných budovách města Ostravy. Ke snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy města přispěje také zavedení nástrojů energetického managementu, organizačních i technických. Bude zřízena odborná pracovní skupina, zabývající se aktivním energetickým managementem. Plánováno je i zavedení softwarové platformy v rámci organizační struktury města, jež zajistí sběr, archivaci a sloučení dat o spotřebách energií pro vyhodnocení. K dispozici tak bude informační základna pro strategické plánování energetických projektů.

Studie pilotního řešení výroby elektřiny prostřednictvím fotovoltaických panelů zahrnuje 12 budov ve vlastnictví města, na které by mohly být fotovoltaické panely instalovány. Jedná se o domovy pro seniory – Domov pro seniory Kamenec a Domov Iris, Dům s pečovatelskou službou Bělásek, Léčebnu dlouhodobě nemocných v Radvanicích i pavilony v areálu Městské nemocnice Ostrava. Dalším krokem bude zpracování projektové dokumentace a výběr dodavatele pro instalaci fotovoltaických panelů v jednotlivých objektech.

První fáze evropského projektu POTEnT – Public Organisation Transform Energy Transition, v červenci 2022 končí, následovat bude roční monitorování výsledků, načež bude vyhodnocen dopad meziregionálních vzdělávacích aktivit. Jde o projekt k posílení úlohy místních orgánů v přechodu na čistou energii. Projekt je spolufinancován programem Interreg Europe, což je program, který pomáhá regionálním a místním samosprávám v celé Evropě rozvíjet a nabízet lepší politiku tím, že vytváří prostředí a poskytuje příležitosti pro vzájemné sdílení řešení, čímž je zajištěno, že vládní investice, inovace a úsilí v jejich provádění budou mít integrovaný a udržitelný dopad na místní obyvatele a dané oblasti.

Po celou dobu trvání projektu koordinoval ALOEN (místní agentura pro energetiku a klima v jižní Bretani) devět partnerů z devíti evropských zemí s cílem naučit se, jak dosáhnout většího snížení emisí uhlíku využitím potenciálu přímých a místních akcí občanů a komunit. Díky celkovému rozpočtu ve výši přibližně dvou milionů eur se v rámci projektu podařilo prostřednictvím nadnárodní spolupráce shromáždit více než 40 příkladů dobré praxe, uskutečnit více než 20 studijních návštěv a vypracovat osm regionálních akčních plánů s cílem zlepšit stávající politické nástroje. V případě statutárního města Ostrava šlo o analýzu a aktualizaci strategického dokumentu Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP), který na svém únorovém zasedání schválilo zastupitelstvo města.

Město Ostrava bude v monitorovacím období do července 2023 realizovat v úvodu popsaná opatření a monitorovat dopady meziregionálních vzdělávacích aktivit v rámci regionálního akčního plánu viz zde. Projekt je součástí Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 (fajnOVA), kde ve formě strategických cílů definujeme vyjma jiných priorit též prostředky vedoucí k přiblížení města přírodě a kultivaci prostředí pro život všech generací. Principy těchto konkrétních cílů jsou kromě budování kvalitní funkční zeleně a vodních prvků, revitalizace brownfieldů či zbavování se ekologických zátěží také adaptace městského prostoru na změnu klimatu a prosazování ekologických forem nakládání s energiemi, aby byla Ostrava příjemným místem pro život.


Projekt Public Organisations Transform Energy Transition (POTEnT) je spolufinancován z ERDF prostřednictvím programu meziregionální spolupráce INTERREG Europe.

Další příspěvky