Publikováno: 21.02.2022

Ostrava aktualizovala svůj strategický dokument Akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP

Zastupitelstvo města Ostravy na svém únorovém zasedání 16. 2. 2022 schválilo přijetí závazku města snížit o 55 % produkci oxidu uhličitého k roku 2030, a to ve vztahu k roku 2000. Současně schválilo Akční plán udržitelné energetiky a klimatu – SECAP (2030), kterým je způsob realizace závazku dokladován. SECAP je v projektu POTEnT tzv. policy document a projektový partner statutární město Ostrava jej v rámci projektu analyzoval a aktualizoval.  Účelem bylo doplnění dokumentu o osvědčené postupy, formulace konkrétních návrhů na zlepšení a návrh projektů či opatření ke snížení CO2.

Statutární město Ostrava je od roku 2011 členem Paktu starostů a primátorů, mezinárodního sdružení místních a regionálních samospráv. Pakt starostů a primátorů je původně evropská a dnes již světová iniciativa, jejíž signatáři se dobrovolně zavazují ke snižování negativního vlivu fungování měst na klima naší planety. Primárně se jedná o snížení produkce oxidu uhličitého (CO2) do ovzduší. Členové Paktu se v letošním roce (2022) dohodli na dobrovolném závazku odpovídajícímu plánům Evropské unie, a to snížení produkce oxidu uhličitého o 55 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. Dokument obsahuje nejen monitoring úspěšnosti v minulosti navrhovaných opatření, ale představuje i další typová doporučení, která budou přispívat ke snižování oxidu uhličitého v jednotlivých oblastech.

Všechna nosná opatření, o kterých SECAP pojednává, se odrážejí ve schváleném Strategickém plánu rozvoje města Ostravy – Fajnova, a stejně tak v Adaptační strategii města. Zmínit lze celou řadu již realizovaných aktivit, projektů šetřící energie – zateplení v městských budovách, chytrá „smart“ řešení, pořízení nových bezemisních a nízkoemisních dopravních prostředků městské hromadné dopravy (tramvají, autobusů CNG a trolejbusů), vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily apod. Podpořena byla instalace tepelných čerpadel, fototermických panelů, změnily se způsoby vytápění v mnoha kotelnách, kdy se přešlo z uhlí na ekologičtější zdroje tepla. Podporována je cyklodoprava, a to jak v podobě vybudování nových cyklistických stezek, tak také provoz sdílených kol tzv. bikesharing, podporovány jsou kotlíkové dotace na území města.

Mezi nově navržená opatření patří například další opatření při výstavbě – týkající se zateplení veřejných budov, výměny osvětlení v nich, optimalizace způsobu vytápění v objektech. Jako významný zdroj snížení emisí skleníkových plynů je naplánována i změna způsobu výroby tepla v rámci centrálního zdroje vytápění ukončením spalování uhlí do roku 2030. Realizovány budou také aktivity v oblasti dopravy, týkající se další podpory cyklo i pěší dopravy, plánováno je nasazení autobusů na vodík, výstavba vodíkové plničky a další projekty, které přispějí velmi významnou měrou ke splnění nového závazku města. Přispět může i aplikace obnovitelných zdrojů energie – instalace fotovoltaických panelů na budovách města. Navržena je i řada adaptačních opatření ve městě. Nezanedbatelná je i participace obyvatel města, ať už při rekonstrukcích domů, modernizaci lokálních topenišť nebo v dalších činnostech.

SECAP bude naplňován také skrze Regionální akční plán, který je výstupem 1. fáze projektu POTEnT a bude dokončen v červnu 2022. Aktivity Regionálního akčního plánu povedou k zavedení efektivnějšího řízení spotřeby energií, zároveň bude ověřen přínos konkrétních projektů v oblasti zelené energetiky. c


Projekt Public Organisations Transform Energy Transition (POTEnT) je spolufinancován z ERDF prostřednictvím programu meziregionální spolupráce INTERREG Europe.

Další příspěvky