Publikováno: 23.09.2019

Město Ostrava součástí mezinárodního projektu POTEnT směřuje k moderní městské energetice!

POTEnT, nový mezinárodní projekt se zapojením osmi evropských měst a energetických agentur, který má za cíl sdílet zkušenosti a inspirovat všechny zapojené partnery k prosazování širšího pojetí role a účasti orgánů veřejné správy při procesech energetické transformace.  

Města by měla hrát výraznější roli při energetické transformaci spojené především s dekarbonizací mnoha oblastí působení člověka, stát se centry inovací, expertních znalostí a tahounem průkopnických opatření v oblasti energetické účinnosti, aby se i městské prostředí stalo energeticky účinnější a umožnilo tak sobě i EU splnit cíle v oblasti snižování „uhlíku“ do roku 2030.

Místní lídři jsou klíčovými aktéry energetické transformace vedoucí k dosažení cílů snižování emisí uhlíku a jsou v rámci celé Evropy stále častěji oslovování svými občany a mladou generací s požadavky na realizaci konkrétních opatření v dané oblasti. Města a regiony se pozvolna stávají díky technickým inovacím i nutnosti využívání obnovitelných zdrojů aktéry v rámci energetického trhu, kde tolik potřebné znalosti a informace se vždy nedostávají k těm, kteří by z nich měli největší prospěch – tedy právě města nebo lokálních energetické agentury. Toto se projekt POTEnT spolufinancovaný programem Interreg Europe – zkratka z anglických slov „Public Organisations Transform Energy Transition”, což by se dalo volně přeložit jako „Veřejná správa proměňuje energetickou transformaci“ – snaží změnit. Projekt inovativně řeší aktuální klíčovou otázku evropských města a regionů: „Jak dosáhnout dalšího snižování emisí uhlíku prostřednictvím využití potenciálu přímého zapojení občanů a komunit do přípravy a realizace opatření“.

Projekt POTEnT jakožto strategický projekt pro město Ostravu znamená především prostředek přejímání a využití jinde úspěšných lokálně zaměřených dekarbonizačních opatření a zkušeností, které již vytvořily města a energetické agentury v 8 evropských zemích partnerů projektu z Francie, Německa, Itálie, Velké Británie, Švédska, Španělska, Estonska a Nizozemí. Součástí projektu jsou i aktivity intenzivní meziměstské spolupráce a vzájemného učení, které budou pro úspěch projektu zásadní. Díky úzké spolupráci s členy ustanovených místních podpůrných skupin bude všech osm partnerů schopno vylepšit své nástroje, místní nebo regionální politiky zaměřené jednak na podporu nových investic financovatelných z evropských fondů (ERDF), ale také na místní akční plány související s rozvojem moderní energetiky.

Začátkem července 2019 se všichni partneři projektu POTEnT setkali v sídle vedoucího partnera projektu ve městě Lorient (Francie) na oficiálním zahájení projektu. Zde měli možnost si díky interakci s ostatními partnery projektu utvořit ucelený obrázek o pracovních metodách a projektových aktivitách zahájeného projetu. Také měli samozřejmě možnost si vzájemně prezentovat energetické politiky, plány a záměry ze svých měst a regionů. Členové konsorcia řešitelů projektu POTEnT sice pocházejí z různých evropských regionů, jejich uvažování je ovlivněno různými kontexty, socioekonomickými podmínkami a také kulturními přístupy v otázkách řešení energetické transformace, ale všichni jsou za jedno ve svém přání: „dosáhnout pokroku směrem k hlubší dekarbonizaci svých měst nebo regionů prostřednictvím vlastní iniciace nebo vylepšení již poskytovaných energetických služeb orgány veřejné správy a přenosu znalostí v této oblasti“. Tato společná vize by měla pomoci projektu POTEnT dosáhnout jeho ambiciózních cílů, mezi něž patří:
rozvoj nebo zlepšování poskytovaní veřejných energetických služeb prostřednictvím společností nebo organizací zabezpečující tyto služby (tzv. ESCo – Energy Service Company),
zvýšení investic do „nízkouhlíkových“ projektů
a pověření místních klíčových orgánů a komunit k dosažení většího snížení emisí uhlíku.

Realizační fáze projektu bude řešena do července 2022, kdy bude následovat 12ti měsíční fáze projektu zaměřená na sledování výsledků – naplňování akčního plánu. Projekt je spolufinancován programem Interreg Europe, programem, který pomáhá regionálním a místním samosprávám v rámci celé Evropy rozvíjet a nabídnout inovované a propracované politiky, což program Interreg Europe v obecném kontextu zajišťuje prostřednictvím vytváření podmínek a příležitostí pro sdílení zajímavých řešení.

Více o projektu POTEnT, nebo oficiálním webu projektu.


Projekt Public Organisations Transform Energy Transition (POTEnT) je spolufinancován z ERDF prostřednictvím programu meziregionální spolupráce INTERREG Europe.

Další příspěvky