Publikováno: 07.06.2021

Ostravský smart metering je inspirací pro města, nejen v Česku, ale i v zahraničí

Jako průnik svých vlastních aktivit, které se snaží rozvíjet dva projektoví partneři projektu POTEnT, estonská Regionální energetická agentura města Tartu (TREA)  a město Ostrava, se ukázala aplikace nových přístupů v rámci rozvoje konceptu chytrých měst opírající se o datovou analýzu nebo prostředky chytrého měření. Právě technologii chytrého měření aplikovanou v rámci infrastruktury města Ostravy město s potěšením prezentovalo zástupcům TREA a samotného města Tartu.

Systém „Smart meteringu tzv. chytrého měření“, který byl veřejnosti představen již v roce 2017, umožňuje uživateli sledovat aktuální spotřebu vody. Technologii chytrého měření provozuje společnost OVAK a.s., která je v rámci města provozovatelem a správcem sítě zásobování vodou a kanalizační sítě. Společnost OVAK a s ní i město Ostrava se tak řadí mezi pionýrská města v ČR, kde byl použit dálkový odečet spotřeby vody pro běžné spotřebitele.

Pilotní instalace a testování systému započala v roce 2014, od té doby byla rovněž vybudována specializovaná síť 33 přijímačů, která již v roce 2019 pokryla všechny klíčové objekty v majetku města, a tím i všechny městské obvody.

V současnosti je osazeno přes 16 tisíc kusů chytrých vodoměrů, do konce roku 2024 pak společnost plánuje aplikaci této technologie na všech více jak 32 tisíc vodoměrech na území Ostravy. Díky tomu město Ostrava i společnost OVAK disponuje v současné době bohatými zkušenostmi jak v oblasti hardwarové aplikace této technologie, tak i vývoje, a především analýzy takto získaných dat s cílem především dále minimalizovat úniky pitné vody.

 

ovak technologie smart meteringu
Funkční schéma smart meteringu

Právě zkušenosti Ostravy s aplikací nové technologie v oblasti chytrého měření se jevil partnerovi TREA a především pozvaným zástupcům města Tartu, které rovněž dlouhodobě řeší problematiku energetického managementu, sběru dat, tvorbu databází a analýz v rámci konceptu smart city včetně rozvoje platformy „Cumulocity IoT data platform“ pro sběr a analýzu veřejných informací, jako velmi důležitý fakt pro realizaci bilaterální studijní návštěvy. Ta se uskutečnila 20. května videokonferenční formou a jejím prostřednictvím byly diskutovány klíčové

parametry projektu a další informace týkající se nasazení této technologie v Ostravě. Účastníci se dozvěděli o ostravském vodohospodářském systému a historických souvislostech spojených s jeho rozvojem a podporou. Bylo také zdůrazněno mnoho praktických informací: celková koncepce systému, technické řešení, specifikace zařízení, pilotní a implementační fáze, robustnost systému, plán implementace a nástroje motivace zákazníků pro přijetí této služby.

Za hlavní přínosy, které tato technologie chytrého vodoměru přináší občanům pak lze pro ilustraci uvést, že spotřebitel má on-line přehled o aktuální spotřebě vody a pokud dojde k nestandardnímu odběru (úniku) vody (třeba závadou v zásobované nemovitosti), systém odběratele informuje prostřednictvím elektronické zprávy s varováním. Systém funguje na principu přenosu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí digitálního kódovaného signálu koncentrovány do přijímačů. Přijímače přenášejí data do datového uložiště za pomocí technologie GPRS a následně přes rozhraní do informačního systému pro správu dat. Celý digitální řetězec dat je šifrován a nejsou v něm přenášeny žádné osobní informace, které by mohly identifikovat odběratele. Služba jako taková je poskytována zákazníkům v rámci běžného odběratelského tarifu, tedy bez jakéhokoliv navýšení ceny za odběr vody a poskytovaných služeb ve srovnáním s odběrnými místy, která nejsou touto technologií ještě vybavena. Právě toto je i důvod, proč je tato technologie přijímána a podporována i samotnými zákazníky, kteří si naopak žádají instalaci tohoto měření mimo stanovené pořadí obnovy vodoměrů vyplývajícího z české legislativy a metrologických postupů.

Projekt „Smart Metering“ je především chytrou sítí, která pomáhá např. nežádoucí technické úniky vody, zjišťovat černé odběry vody, případně zjišťovat, přenášet a vyhodnocovat další informace z celé městské aglomerace. Ostrava tímto systémem pokračuje v naplňování rozvoje a budování svého konceptu SMART OSTRAVA, v projektech představujících nejmodernější postupy v zájmu reálného zlepšení kvality života obyvatelů.

Zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace /SUEZ


Projekt Public Organisations Transform Energy Transition (POTEnT) je spolufinancován z ERDF prostřednictvím programu meziregionální spolupráce INTERREG Europe.

Další příspěvky