Publikováno: 19.05.2023

Ostrava vyhlásila veřejnou zakázku k podání nabídek na vypracování projektové dokumentace k realizaci fotovoltaických elektráren

Město Ostrava pokračuje v realizaci cílů, které byly vytyčeny v Regionálním akčním plánu (dále RAP) projektu POTEnT, schváleném radou města 21. června 2022, a ze kterého se odvíjí poslední – monitorovací – rok projektu. V rámci 2 cílů, neboli opatření, které si Ostrava zvolila k implementaci, byla také Pilotní realizace produkce elektrické energie z fotovoltaických panelů ve vybraných budovách v majetku města. Veřejnou zakázkou, vyhlášenou před několika málo dny, tak pokračuje naplňování tohoto cíle.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy realizace staveb fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na vybraných objektech statutárního města Ostravy. RAP pro tuto pilotní aktivitu vyjmenovává 12 objektů v majetku města, u kterých již byla prověřena možnost aplikace fotovoltaických panelů Studií proveditelnosti a posouzení technického řešení instalace fotovoltaických panelů na střechách vybraných objektů statutárního města Ostravy, kterou zpracovala VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC) v roce 2022. Jedná se o dva domovy pro seniory – Domov pro seniory Kamenec a Domov Iris, příspěvkové organizace města Ostravy, dále Dům s pečovatelskou službou (ubytování pro seniory a mladé manžele) – Bělásek, Léčebnu dlouhodobě nemocných v obvodu Radvanice a 8 pavilonů v areálu Městské nemocnice Ostrava. Oproti původnímu plánu RAP dále přibyl Domov Sluníčko v Ostravě – Vítkovicích.

Cílem tohoto opatření je ověřit v praxi pilotní řešení v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na území města Ostravy. Objekty byly vybrány s důrazem na celoroční a celodenní provoz a s ohledem na prostorové podmínky. Studie prozkoumala vhodnost, efektivitu a ekonomiku realizace tohoto typu investice, prověřila možnosti a způsoby realizace, jednotlivé výkonové parametry možného řešení, základní nastavení z hlediska dosažení co nejvyššího efektu v daných podmínkách a rovněž vyhodnotila návratnost investice, a tedy smysluplnost investice i na úrovni socioekonomických ocenitelných a neocenitelných přínosů. 

Dalším krokem je výběr dodavatele pro instalaci fotovoltaických panelů v jednotlivých objektech. Tento pilotní (a demonstrační) projekt pomůže zvýšit zájem o využívání fotovoltaiky v energetickém managementu města a lze předpokládat, že vytvoří předpoklady (po překonání legislativních bariér) pro implementaci komunitní energetiky, a zejména pro masivnější výrobu zelené elektřiny ve městě, což napomůže ke snížení uhlíkové stopy.

V rozsahu plnění je vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby v rozsahu pro zajištění pravomocného stavebního povolení včetně zajištění všech rozhodnutí nezbytných k realizaci stavby a výkon autorského dozoru po dobu realizaci stavby.

Projekty jsou zařazeny do seznamu strategických projektů ITI Ostravsko ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP 2021-2027), Specifický cíl 2.1: Podpora energie z obnovitelných zdrojů. Opatření 1.2.1. Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se specifikací podmínek pro zpracování projektové dokumentace fotovoltaických systémů uvedených v metodickém pokynu Operačního programu Životní prostředí „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2021-2027“ (příloha č. 8 této výzvy, dostupné také na https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele).

Veřejná zakázka je rozdělena na 6 samostatných částí. Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 5. června 2023. Veškeré podklady k veřejné zakázky jsou dostupy zde. Regionální akční plán projektu POTEnT je ke stažení zde.

Další příspěvky