Publikováno: 29.07.2022

Mezinárodní projekt POTEnT je u konce a následuje monitorovací období

Po třech letech mezinárodní spolupráce končí k 31. 7. 2022 první fáze evropského projektuPOTEnT – Public Organisation Transform Energy Transition“, tedy Veřejné organizace součástí změny energetického přechodu.

Intenzivní práce na projektu probíhala od srpna roku 2019 a po úspěšném překonání výzev, které přinesla pandemie COVID19, jež sice zpozdila některé aktivity, většinou se však odehrály v on-line prostředí, se na konci června sešlo všech 9 partnerů v Parmě, aby se podělili o osvědčené postupy svých Regionálních akčních plánů. Výsledky projektu budou partneři sledovat po dobu následujících 12 měsíců, aby mohli vyhodnotit dopad meziregionálních vzdělávacích aktivit, a budou tyto prezentovány na závěrečné konferenci POTEnT, která se uskuteční v květnu 2023.

Po celou dobu trvání projektu koordinoval ALOEN (místní agentura pro energetiku a klima v jižní Bretani) 9 partnerů z 9 evropských zemí s cílem naučit se, jak dosáhnout většího snížení emisí uhlíku využitím potenciálu přímých a místních akcí občanů a komunit. Díky celkovému rozpočtu ve výši přibližně 2 milionů eur se v rámci projektu podařilo prostřednictvím nadnárodní spolupráce shromáždit více než 40 příkladů dobré praxe, uskutečnit více než 20 studijních návštěv a vypracovat osm Regionálních akčních plánů s cílem zlepšit stávající politické nástroje. V případě statutárního města Ostrava šlo o analýzu a aktualizaci strategického dokumentu Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP), který na svém zasedání schválilo zastupitelstvo města 16. 2. 2022.

V následujícím, monitorovacím, období, do 31. 7. 2023, bude statutární město Ostrava pracovat na realizaci opatření a monitorování dopadů meziregionálních vzdělávacích aktivit, a to především skrze naplňování Regionálního akčního plánu, který rada města schválila na své schůzi 21. 6. 2022 a následně byl podepsán primátorem města Ing. Tomášem Macurou, MBA.

Dokument se zabývá dvěmi opatřeními. První, „Energetický management a zavedení nástrojů inteligentní energie“, je akce směřující k zavedení základních nástrojů energetického managementu na úrovni města Ostravy, a to jak organizačních, tak i technických. Primárně se jedná o úpravu procesů ve městě zřízením odborné pracovní skupiny zabývající se aktivním energetickým managementem. Plánovaná akce předpokládá také zavedení softwarové platformy v rámci organizační struktury města, která zajistí sběr, archivaci a sloučení dat pro vyhodnocení. Hlavním cílem opatření je mít k dispozici informační základnu a odborné nástroje umožňující strategické plánování energetických projektů, jakož i průběžné monitorování a demonstraci úspěšně aplikovaných opatření ke snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy města za účelem splnění cílů SECAP.

Regionální akční plán je k dispozici zde.


O projektu POTEnT

POTEnT je projekt zaměřený na posílení úlohy místních orgánů v přechodu na čistou energii. Projekt POTEnT je realizován ve své první fázi do července 2022 a poté bude následovat 12měsíční monitorování výsledků. Projekt je spolufinancován programem Interreg Europe, což je program, který pomáhá regionálním a místním samosprávám v celé Evropě rozvíjet a nabízet lepší politiku tím, že vytváří prostředí a poskytuje příležitosti pro vzájemné sdílení řešení, čímž je zajištěno, že vládní investice, inovace a úsilí v jejich provádění budou mít integrovaný a udržitelný dopad na místní obyvatele a dané oblasti.


Projekt Public Organisations Transform Energy Transition (POTEnT) je spolufinancován z ERDF prostřednictvím programu meziregionální spolupráce INTERREG Europe.

 

Další příspěvky