Publikováno: 01.04.2021

Mezinárodní projekt POTEnT přináší nové zkušenosti i znalosti

Pojem komunitní energetikanení v České republice stále příliš známý, přesto se jedná o jeden ze stěžejních přístupů v rozvoji moderních měst. Nové alternativy v poskytování energetických služeb hledá i Ostrava, která se zapojila do mezinárodního projektu POTEnT spolufinancovaného z programu Interreg Europe. V uplynulém roce se v rámci projektu udála řady významných aktivit a událostí, které i přes trvání pandemické situace a řady opatření přinesly nové poznatky a zkušeností potřebné k přípravě výstupů projektu a jejich předložení vedení města.

Již čtvrté setkání projektového managementu řešitelů projektu POTEnT se konalo 11.března 2021 . Priority programu setkání byly následující: obnova map regionálního akčního plánu, plánování průběhu a organizace „studijních návštěv“, aktualizace registru dobré praxe partnerů projektu a rovněž komunikace nových možností podpory realizace konkrétních opatření jednotlivých partnerů projektu.

Jednoznačnou prioritou jednání  byla diskuse k zahájení přípravy regionálního akčního plánu, která měla být podle původního plánu projektu zahájena až v druhé polovině roku 2021 – ale díky shodě všech projektových partnerů a současným přetrvávajícím komplikacím s možnostmi vycestovat, se podařilo tuto aktivitu uskutečnit dříve. Regionální akční plán má za cíl pomoci každému partnerovi nastavit nové konkrétní cíle v oblasti snižování uhlíkové stopy   na základě získaných informací a zkušeností předaných nebo získaných od ostatních partnerů projektu nebo i jiných dobrých praktik, z přirozeného okolí projektového partnera (například městské firmy, energetické agentury, regionální vlády). Každý partner si stanovil plán tzv. „studijních návštěv“, které probíhají v současnosti výhradně formou elektronických konferencí tak, aby mohl zapracovat nové poznatky, náměty a zkušeností partnerů do nyní připravované základní struktury Regionálního akčního plánu do konce května 2021. Účastníci si vzájemně předjednali své programy studijních návštěv na následující měsíce a dohodli se na dalších detailech.

Studijní návštěvy

V průběhu posledního semestru, především pak v období od začátku roku 2021, byla v rámci procesů meziregionálního učení a přenosu dobré praxe realizována již řada studijních návštěv na velmi zajímavých místech evropských partnerů i jejich energetických provozů, kterých se zástupci města Ostravy zúčastnili. Město Ostrava se v období do konce března zúčastnila celkem čtyř těchto návštěv. Dvě z nich hostili švédští projektoví partneři, kteří jednak zabezpečili přímo virtuální exkurzi energetické společnosti města Växjö, která je již více než jedno století zabezpečuje obyvatelům města dodávky tepla, elektřiny a dalších potřebných služeb. Unikátnost v rámci studijní návštěvy komunikovaných řešení spočívá především ve všeobecně obyvateli města přijímané a podporované myšlence, která v konečném důsledků umožnila vytvoření takových podmínek a technologického pokroku v rámci výrobních energetických technologiích i návazných řetězcích zásobování těchto zařízení biomasou, že lze konstatovat, že od roku 2020 je město Växjö v rámci své energetiky zcela nezávislé na fosilních palivech.  Dalším hostitelem studijní návštěvy se stalo město Lorient, které prostřednictvím projektového partnera lokální energetické agentury ALOEN uspořádalo happening se členy místní energetické komunity a projektové partneři se zájmem o tyto informace mohli interreagovat s těmito pro zelenou energetiku zapálenými občany. Byly vysvětleny detaily aplikace myšlenky komunitní energetiky a spolupráce města a občanských sdružení při vytváření zcela nových „ekosystémů“, které přinášejí obou zúčastněným stranám potřebné přínosy, jako je převzetí iniciativy a vlastní zapojení občanů města při investování do  moderní energetiky a na druhé straně snížení uhlíkové stopy plynoucí z provozu města jako takového. Tematicky poslední studijní návštěvou pak hostili kolegové z „radnice“ brestského města Milton Keynes, kteří demonstrovali přínosy a detaily z již déle provozovaného systému monitoringu a správy fakturací energií, kterým řeší své potřeby v rámci vlastní struktury města i jeho zřizovaných organizací.  Více informací k jednotlivým studijním návštěvám najdete v prezentaci ZDE.

Setkání pracovní skupiny

Na konci března proběhlo již 3.setkání pracovní skupiny projektu s místními „stakeholdery“a představení  průběžných výsledků.  Tato pracovní skupina je složena se zástupců vedení města, jednotlivých městských obvodů i zástupců vedení městských společností nebo zřizovaných organizaci, kteří jsou v rámci svých běžných úkolů a povinností zodpovědní za oblast energetiky a návazných oblastí správy majetku apod. V rámci jednání skupiny byly předneseny aktuální novinky v oblasti motivací pro aplikaci prostředků moderní energetiky, vysvětlení základních pojmů, kterých se projekt dotýká např. „komunitní energetika“ i legislativních pohledů na tyto záležitosti. Rovněž byly znovu diskutovány navrhované akce Regionálního akčního plánu a proběhlo shrnutí průběžného výstupu externě zpracovávaného materiálu technické pomoci, který je zaměřen na definování potřeb v oblasti softwarové podpory prostředků právě pro moderní energetiku, které jak doufáme budou v blízké budoucnosti vhodné i pro město Ostrava. S prezentací z pracovní skupiny se můžete mimo jiné seznámit ZDE.

O projektu

Projekt POTEnT je projekt meziregionální spolupráce sdílení zkušeností zaměřený na rozvoj lokálních politik v oblasti udržitelné energetiky. Projekt si klade za cíl napomoci komunitám, městům a regionům rozvíjet a zlepšovat lokálně zajišťované energetické služby a zabezpečit tím jejich rychlejší a širší přechod k uplatňování principů nízkouhlíkové ekonomiky. Měl by také směřovat k rozšíření stávajícího Akčního plánu udržitelné energetiky města Ostravy. Konkrétní aktivity projektu pro město Ostravu by měly vést k návrhu nových a v poměrech České republiky i unikátních technicko-ekonomických procesů nebo organizačních struktur pro zajištění funkcionalit, služeb a podpory „moderní energetiky“ města Ostravy.

Více o projektu na: https://fajnova.cz/projekt/potent/


Projekt Public Organisations Transform Energy Transition (POTEnT) je spolufinancován z ERDF prostřednictvím programu meziregionální spolupráce INTERREG Europe.

Další příspěvky