Aktualizováno 11.3.2021

Rozvoj IT4Innovations národního superpočítačového centra

2013
Záměr
Příprava
»
2020
Realizace
2028
Dokončeno

Zakládající institucí Národního superpočítačového centra IT4Inovations je Vysoká škola Báňská – Technická univerzita.  Cílem centra je ralizace excelentního výzkumu v oblasti velmi náročných výpočtů a datových analýz a provozovat přední národní superpočítačovou infrastrukturu, zprostředkovávat její efektivní využití za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti české vědy a průmyslu. IT4Innovations chce být předním superpočítačovým centrem, které poskytuje profesionální služby a realizuje excelentní výzkum v oblasti velmi náročných výpočtů a zpracování rozsáhlých dat k prospěchu vědy, průmyslu i celé společnosti. Neustálá podpora a postupná modernizace výzkumné infrastruktury IT4Innovations je nezbytná pro udržení kroku s ekonomicky rozvinutými zeměmi.

Na realizaci výzkumných aktivit se podílí pět subjektů. Vedle Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava jsou to Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky Akademie věd České republiky. Výzkum je rozdělen do 8 výzkumných programů (VP):

Současně s rozšířením  superpočítačového centra IT4Innovations vzniká jako synergický projekt Digitální inovační hub (DIH), jehož cílem je podpora zavádění digitálních inovací ve firmách i ve společnosti. Vznikem Digitálního inovačního hubu Ostrava dochází k propojení expertíz dvou respektovaných pracovišť. MSIC dokáže navázat spolupráci s firmami s inovačním potenciálem a zprostředkovat jim podporu šitou na míru. IT4Innovations je následně schopné tuto podporu poskytnout ve specifických oblastech digitalizace, jako jsou vysoce-výkonné výpočty, analýza velkých dat či umělá inteligence.

Historie

IT4Innovations národní superpočítačové centrum (IT4Innovations) je součástí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava). První superpočítač Anselm byl instalován do provizorních kontejnerů v květnu 2013, jeho teoretický výpočetní výkon je 94 TFLOPs. Superpočítač Salomon byl zprovozněn v červenci 2015, kdy byl 40. nejvýkonnějším superpočítačem na světě. Oba superpočítače jsou od léta 2015 umístěny v nové budově v porubském areálu. Vedle provozování superpočítačů je IT4Innovations nositelem excelentního výzkumu v oblasti IT, konkrétně v oblasti superpočítání (tzv. High Performance Computing). IT4Innovations je výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Od svého založení v roce 2011 je IT4Innovations členem prestižní celoevropské výzkumné infrastruktury PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), kde reprezentuje Českou republiku. Od roku 2016 je rovně ž zapojeno v Evropské technologické platformě pro oblast HPC (ETP4HPC, European Technology Platform in the area of High-Performance Computing), která se zaměřuje na definování výzkumných priorit v oblasti superpočítání v Evropě.

IT4Innovations vzniklo převážně díky financím z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpi). Výše dotace činila přibližně 1,8 mld. CZK. Projekt Centrum Excellence IT4Innovations společně v letech 2011 až 2015 realizovalo pět partnerů: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky Akademie věd ČR. Nyní spolupráce těchto subjektů pokračuje formou projektu IT4Innovations excellence in science z Národního programu udržitelnosti II (NPUII), v rámci kterého pokračujeme v excelentním výzkumu v oblastech superpočítání a vestavěných systémů.

Zdroj fotografií a informací: IT4Innovations a VŠB-TUO

FOTOGALERIE