Přeskočit na obsah
Výzkumné centrum pro energetickou a sociální změnu (REFRESH) představuje unikátní, vědecko-výzkumné centrum propojující technický a společenskovědní výzkum. Hlavním cílem výzkumného centra bude identifikovat potencionální celospolečenské problémy a změny spojené s přijetím nových, moderních technologií v oblasti energetiky do života ve společnosti.

Multioborový projekt Centrum pro výzkum energetické a sociální změny (REFRESH) představuje unikátní synergické propojení technologického a společenskovědního základního výzkumu směřujícího k naplňování Státní energetické koncepce ČR. Výzkumné aktivity centra budou identifikovat potenciální celospolečenské problémy a změny spojené s transferem moderních energetických a inovativních technologií do života společnosti v kontextu dlouhodobě udržitelného rozvoje na globální úrovni. Nové poznatky přispějí k řešení celospolečenských problémů a k prevenci vzniku socio-patologických jevů. Výzkum bude probíhat v oblastech jako sociální nerovnost, migrace, stabilita politických systémů, etika v technice apod. Aktivity centra REFRESH budou úzce propojeny s výzkumem CEETe – díky výstupům z výzkumu CEETe bude možné identifikovat hlavní rizikové oblasti, které pomohou směřovat další výzkum řešený v rámci REFRESH.

O projektu

Z hlediska statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje bude přínosem projektu:

 • Vznik celosvětově jedinečného vědecko-výzkumného centra realizujícího unikátní synergické propojení technického a společenskovědního základního výzkumu směřujícího k naplňování národních a evropských energetických cílů a současně k identifikaci potenciálních celospolečenských problémů spojených s transferem energetických technologií do života společnosti.
 • Obrat metropolitní oblasti k čisté energii, rozvoj potenciálu nové technologie navazující na další energetické projekty, projekty navazující a rozvíjející, subdodavatelské vztahy.
 • Rozvoj tzv. měkkých vědních disciplín, navazuje na další projekty reflektující závěry ze společensko-sociálních výzkumů realizovaných v důsledku obratu a rozvoje regionu.
 • Vznik nové vědecké infrastruktury vázané na fungování obou výzkumných center projektu s výrazným inovativním potenciálem v oblasti technických i sociálních věd.
 • Příliv špičkových zahraničních expertů s přímým dopadem na rozvoj sektoru služeb (stravování, maloobchod, trh s nemovitostmi atd.)
 • Potvrzení role Ostravy na poli prvotřídního vzdělávání: přítomnost zahraničních expertů povede ke zvýšení efektivity a inovacím Ph.D. studia a k rozvoji mezinárodní spolupráce.
 • Projekt je primární v rámci Integrované teritoriální investice ostravské metropolitní oblasti s návazností na:
  • Expat centrum Ostrava (služby pro zahraniční pracovníky ve VaV a inovativních firem)
  • Budování vodíkové infrastruktury v metropolitní oblasti (vodíková veřejná doprava, individuální doprava, využití vodíku v průmyslu, v energetice)
  • Vazba na výrobu a využití energie zvláště v průmyslových provozech (vysoká materiálová a energetická náročnost průmyslu v regionu)
  • Rozvoj materiálového inženýrství, strojírenství, elektrotechniky a chemie, nanotechnologií a chemie životního prostředí, ale také na veřejných budovách (ve vazbě na Adaptační strategii Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu)
  • Kvalitu života ve městech: kvalitní bydlení nejen pro zahraniční experty, zelená a modrá infrastruktura ve městě, město adaptované na klimatickou změnu, upravená a funkční veřejná prostranství, fungující a ekologická doprava ve městě, energeticky úsporné město, hospodaření a nakládání s odpady,
  • Zvýšení a změna kvalifikace obyvatel, profesní vzdělávání a další profesní vzdělávání, jazykové vzdělávání, kariérové poradenství, rozvoj středního školství, celoživotního a neformálního vzdělávání, rozvoj vysokoškolských programů

Aktuálně se připravuje projektová dokumentace, aktivity centra by mohly být zahájeny v roce 2024.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2028 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Ostravská Univerzita
 • AV ČR

Garanti

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Ostravská Univerzita

  Kontaktujte nás




  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/refresh-centrum-pro-vyzkum-energeticke-a-socialni-zmeny