Aktualizováno 30.8.2022

Centrum pro výzkum energetické a sociální změny (REFRESH)

Strategický projekt
2017
Záměr
2019
Příprava
2021
Realizace
»
2028
Dokončeno

Multioborový projekt Centrum pro výzkum energetické a sociální změny (REFRESH) představuje unikátní synergické propojení technologického a společenskovědního základního výzkumu směřujícího k naplňování Státní energetické koncepce ČR. Projekt se realizuje zejména v oblastech jako je vyvážený energetický mix, úspory, účinnost, energetická bezpečnost a opatření Zimního balíčku IP/16/4009, atd.) a výzkumu identifikujícího potenciální celospolečenské problémy a změny spojené s transferem moderních energetických a inovativních technologií do života společnosti v kontextu dlouhodobě udržitelného rozvoje na globální úrovni. A to zejména ve výzkumu soc. nerovnosti, migrace, stability politických systémů, etiky v technice, kvality života a transformační procesy sociálních struktur, změn orientace hodnotových žebříčků sociálních skupin, predikce vývoje potřeb společnosti v návaznosti na technologický rozvoj).

Pro zajištění uvedeného výzkumného plánu budou v rámci řešení projektu REFRESH etablována dvě úzce spolupracující výzkumná centra: Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) a Centrum výzkumu společenských procesů (SOPREC), které jsou výzkumnou platformou s fundovanými týmy AV ČR, OU a VŠB-TUO.

Úlohou CEET bude vyvíjení metod a technologií pro zajištění surovinové nezávislosti, k životnímu prostředí a lidskému zdraví šetrné výroby energie, energetické soběstačnosti a bezpečnosti s mezinárodním přesahem. Rolí SOPREC bude prediktivní vyhodnocování dopadů nově zaváděných metodik a technologií (CEET) na společnost v kontextu výzkumu dlouhodobých vývojových trendů a tvorba regionálních, národních i nadnárodních strategií směřujících k eliminaci patologických jevů ve společnosti a překonání potenciálních civilizačních kolapsů.

Řešení vychází z Národní RIS3 strategie, Národních akčních plánů pro: chytré sítě, čistou mobilitu, obnovitelné zdroje energie. Zaměření REFRESH je v souladu s Inovační strategií ČR 2019-2030, Koncepcí environmentální bezpečnosti 2016-2020 (s výhledem do roku 2030) a „Rámce ze Sendai pro snižování rizika katastrof“, dále se Strategií EU 2020, konkrétně prioritním tématem Evropská platforma pro boj proti chudobě, s výzkumnými směry Horizon 2020 v prioritě III: Společenské výzvy, reaguje na plánované strategické cíle Horizon Europe v oblasti aplikace humanitních a společenských věd.

Předpokládaný postup realizace: příprava projektové dokumentace Refresh (2021), zahájení realizace Refresh(2022), ukončení realizace Refresh (2030).

Cíl projektu REFRESH

Hlavním cílem projektu je podpora surovinové nezávislosti, energetické soběstačnosti a bezpečnosti ČR s využitím výsledků Věda a Výzkum. Současně si bere za cíl nalézt navazující řešení dlouhodobě udržitelné sociální stability v ČR spolu s využitím nových poznatků a kompetencí v oblasti moderního výzkumu celospolečenských transformací, globálních rizik a preventivní eliminace socio-patologických jevů.

Realizován bude výzkum ve dvou základních navazujících rovinách:

A. v oblasti spolehlivé, bezpečné a k životnímu prostředí a lidskému zdraví šetrné výroby, konverze, dodávky a užití energie s aplikací nejmodernějších vědeckých přístupů v oblasti nových materiálů pro energetiku, akumulaci energie a metod řízení toku energie v komplexních energetických celcích. S využitím výsledků projektu bude vytvořena výzkumná základna pro efektivní transformaci současného stavu energetiky na bezuhlíkové technologie s vazbou na efektivní cirkulární ekonomiku a rozvoj vodíkové energetiky. Pro uvedené výzkumné zaměření bude vybudováno unikátní výzkumné zázemí dle požadavků moderní energetiky 21. století sestávající z testbedu Energetika 4.0, jakožto největšího investičního celku sdružujícím laboratoře pro VaV v oblasti vodíkového a odpadového hospodářství, distribuce, akumulace a užití energie včetně polygonu H2, CNG a rychlonabíjecí stanice pro účely výzkumu, a dále budou vybudovány/doplněny laboratoře pro výzkum technologií pro energeticky efektivní stavebnictví, hodnocení dopadů na lidské zdraví a navazující bezpečnost.

B. moderní výzkum celospolečenských transformací, globálních rizik a eliminace socio-patologických jevů navazující na bod I:

 • v oblasti národních a lokálních sociálních rizik a výzev spojených s transferem poznatků výše uvedeného výzkumu (bod I.) se zaměřením na kulturní rozpory a interkulturní uznání, menšiny a diaspory, politické autoritářství, demokracie v regionech/makroregionech; sociální exkluze, demografické
  a sociální proměny, sociální nerovnosti, soudržnost společnosti, sociální stát, behaviorální a experimentální ekonomie, nové vzdělávací a výchovné cíle spojené s novou energetickou koncepcí, funkční systém celoživotního učení);
 • v oblasti analýzy historických trendů politického, společenského, hospodářského, ekonomického a kulturního vývoje ve vztahu k současným trendům a procesům ve společnosti ovlivněnou technologickými změnami a vnímáním environmentální udržitelnosti (globální/lokální/teritoriální konflikty, inter‐ a transnacionální migrace, interetnické soužití, válečné střety a diplomacie, kulturní rozpory a interkulturní uznání, menšiny a diaspory, politické autoritářství, demokracie v regionech/makroregionech, transformační procesy; kulturní transfer, urbanita, analýza kulturně‐antropologických konstant se stabilizačním efektem vzhledem ke společenské struktuře)
 • v oblasti aplikované etiky (mj. bioetika, roboetika, nanoetika, etické dimenze rozvoje umělé inteligence, technology assessment).
 • v oblasti fuzzy modelingu a digital humanities se zaměřením na predikaci vývojových tendencí v oblasti patologických společenských jevů a tvorbu digitální biografické, genealogické a prosopografické databáze, síťová analýza).
 • v oblasti analýzy stavu kulturního dědictví (lokální/národní/nadnárodní úroveň) s cílem vytvoření efektivní metodiky k jeho posuzování a její následné aplikace v praxi památkové péče s přesahem do governance územního rozvoje, restrukturalizace starých průmyslových regionů, rozvoje nemetropolitních regionů, kreativního města a smart technologií, zvyšujících kvalitu života.
 • v oblasti zdravotních rizik a podpory zdraví zaměřuje se na vliv a potenciální rizika vývoje nových technologií, a to i v oblasti zdravotnictví. Civilizační choroby, psychologické a fyziologické vývojové vlivy, pozitivní i negativní důsledky předpokládaného vývoje společnosti, etiologie chorob.

Hlavní přínosy projektu

Aktivity REFRESH reagují na aktuální společenská témata s širokým potenciálem uplatnění a perspektivou pokračování v aplikačních projektech. Poznatky a infrastruktura budou využívány pro výuku na všech stupních vzdělávání zapojených VO, včetně zapojení studentů doktorského studia a pro výchovu mladých vědeckých pracovníků. Vytvořená unikátní platforma bude sloužit jako základ při přípravě národních a mezinárodních projektů pro transfer poznatků v rámci zahraniční spolupráce.

Projekt REFRESH sleduje od samotného počátku princip komplexního přístupu k předmětu vědeckého výzkumu, který s sebou přináší technologické, ale také společenské změny. Výzkum na úrovni přínosů pro energetiku, například maximalizace energetické účinnosti při získávání čisté energie dlouhodobě udržitelným procesem se snahou o snížení emisí, minimalizace environmentálních a zdravotních dopadů technologií pro energetiku, vytvoření ekonomické a energetické koncovky dnes odpadních produktů v širokém poli lidské činnosti, s sebou s poměrně výraznými ekonomickými důsledky při využití poznatků v praxi, v podnikání, přináší také společenskou změnu promítající se v úvahách a následně v chování jednotlivců a sociálních skupin. Veškeré tyto predikované a faktické poznatky budou využity při koncepci vzdělávání, podpoře aplikačního výzkumu a podnikání, výstavby energetické infrastruktury, návazné podnikatelské infrastruktury a infrastruktury pro zvýšení kvality života za aplikace výsledků společenskovědního i technologického výzkumu a s využitím vědeckého potenciálu takto etablovaném v metropolitní oblasti. Technologický a inovační rozvoj v oblasti energetiky, zpracování odpadů, snížení emisí a tím i environmentálních a zdravotních rizik, zvýšení udržitelnosti přinese globální, lokální disproporce, problémy sociální nerovnosti, patologické kulturní a sociální interakce. Spolu s tím bude dosaženo i inovativního skoku v oblasti aplikované etiky ve vztahu k Průmyslu 4.0 a duševnímu vlastnictví. Výzkum v tomto ohledu přinese všeobecně uplatnitelné metodiky v oblasti governance na všech úrovních veřejných politik, robustní analýzy, opatření, predikce; nástroje pro překonání případných společenských kolapsů, předpoklad pro eliminaci sociálně‐patologických jevů souvisejících také s potřebou vyšších kvalifikací, příchodem zahraničních kapacit (politiky v oblasti sociálního vyloučení, minorit, stárnutí populace atd.); nástroje pro distribuci rovnosti podmínek přístupu ke vzdělávání, trhu práce, bydlení, službám, identifikace a rozvoj národní identity a státní prezentace s vazbou na historické kořeny a kulturní dědictví, historicko‐ekonomický rozměr společnosti, etická sféra robotizace, nástroje k aktivní participaci obyvatel v politickém rozhodování.

 

Z hlediska statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje/regionu bude přínosem projektu:

 • Vznik celosvětově jedinečného vědecko-výzkumného centra realizujícího unikátní synergické propojení technického a společenskovědního základního výzkumu směřujícího k naplňování národních a evropských energetických cílů a současně k identifikaci potenciálních celospolečenských problémů spojených s transferem energetických technologií do života společnosti.
 • Obrat metropolitní oblasti k čisté energii, rozvoj potenciálu nové technologie navazující na další energetické projekty, projekty navazující a rozvíjející, subdodavatelské vztahy.
 • Rozvoj tzv. měkkých vědních disciplín, navazuje na další projekty reflektující závěry ze společensko-sociálních výzkumů realizovaných v důsledku obratu a rozvoje regionu.
 • Vznik nové vědecké infrastruktury vázané na fungování obou výzkumných center projektu s výrazným inovativním potenciálem v oblasti technických i sociálních věd.
 • Příliv špičkových zahraničních expertů s přímým dopadem na rozvoj sektoru služeb (stravování, maloobchod, trh s nemovitostmi atd…)
 • Potvrzení role Ostravy na poli prvotřídního vzdělávání: přítomnost zahraničních expertů povede ke zvýšení efektivity a inovacím Ph.D. studia
  a k rozvoji mezinárodní spolupráce.
 • Projekt je primární v rámci Integrované teritoriální investice ostravské metropolitní oblasti s návazností na:
  • Expat centrum Ostrava (služby pro zahraniční pracovníky ve VaV a inovativních firem)
  • Budování vodíkové infrastruktury v metropolitní oblasti (vodíková veřejná doprava, individuální doprava, využití vodíku v průmyslu, v energetice)
  • Vazba na výrobu a využití energie zvláště v průmyslových provozech (vysoká materiálová a energetická náročnost průmyslu v regionu)
  • Rozvoj materiálového inženýrství, strojírenství, elektrotechniky a chemie, nanotechnologií a chemie životního prostředí, ale také na veřejných budovách (ve vazbě na Adaptační strategii Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu)
  • Kvalitu života ve městech: kvalitní bydlení nejen pro zahraniční experty, zelená a modrá infrastruktura ve městě, město adaptované na klimatickou změnu, upravená a funkční veřejná prostranství, fungující a ekologická doprava ve městě, energeticky úsporné město, hospodaření a nakládání s odpady,
  • Zvýšení a změna kvalifikace obyvatel, profesní vzdělávání a další profesní vzdělávání, jazykové vzdělávání, kariérové poradenství, rozvoj středního školství, celoživotního a neformálního vzdělávání, rozvoj vysokoškolských programů