Přeskočit na obsah
REFRESH představuje unikátní, vědecko-výzkumné centrum propojující technický a společenskovědní výzkum. Hlavním cílem centra bude identifikovat potencionální celospolečenské problémy a změny spojené s přijetím nových, moderních technologií v oblasti energetiky do života ve společnosti.

Projekt REFRESH (Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries) je klíčovým nástrojem k naplnění strategie SMARAGD, která zajistí transformaci Moravskoslezského kraje na chytrý a zelený region (SMARt And Green District). Tato vize předpokládá změnu inovačního ekosystému, jehož součástí bude mimo jiné systém tzv. živých laboratoří. V nich budou úzce spolupracovat univerzity v regionu, firmy s velkým potenciálem vývoje a inovací, ale i státní správa včetně vedení Moravskoslezského kraje. Synergie vzniklé díky tomuto propojení urychlí vznik nových technologií a zavádění potřebných změn.

V zahraničí osvědčené živé laboratoře tvoří rovněž základ projektu REFRESH, v jehož rámci spojí své síly Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Moravskoslezské inovační centrum a řada dalších partnerů včetně soukromých firem. Právě živé laboratoře budou podhoubím pro inovace ve čtyřech oblastech, k nimž patří nová energetika, digitalizace, automatizace a robotika ve výrobě a dopravě, nové materiály a environmentální technologie a v neposlední řadě společensko-ekonomické dopady nových technologií. Důraz na integraci sociální dimenze do všech řešených aktivit je nedílnou a unikátní  součástí projektu. Individuální i celospolečenská schopnost přizpůsobit se dynamickému technologickému rozvoji a přijmout nové technologie  totiž podstatně ovlivní celkový přínos projektu k transformaci regionu.

Díky vzniku čtyř vzájemně propojených živých laboratoří dojde také k vytvoření více než stovky nových pracovních míst pro tuzemské i zahraniční výzkumníky, což posílí  konkurenceschopnost při získávání zahraničních grantových zdrojů a zvýší atraktivitu regionu jako centra vysokoškolského vzdělávání. Spolupráce studentů s vědeckými kapacitami a firmami zvýší kompetence absolventů, z nichž mnozí najdou uplatnění v inovativních firmách, případně si je budou sami zakládat. Dalším z cílů je zvýšení potenciálu komerčního uplatnění výsledků výzkumu všemi formami transferu nových technologií do firemního prostředí, posílení komercionalizace a spolupráce s průmyslem.

Aktivity projektu REFRESH způsobí komplexní upgrade regionálního inovačního ekosystému jako „hnacího motoru“ transformace regionu směrem k ekonomice s vyšší přidanou hodnotou a ke společnosti schopné pružněji reagovat na zrychlující se globální změny. Systémové změny vyvolané projektem REFRESH budou akcelerovat transformační úsilí mnoha aktérů v MSK i mnoho let po skončení projektu.

Projekt REFRESH s celkovou dotací 2,625 mld. Kč zahrnuje investice především do špičkových a excelentních výzkumníků, kteří přijdou do regionu („brain gain“), předají své zkušenosti a nastartují proces transformace pomocí kvalifikovaných lidských zdrojů.

Součástí rozpočtu na stavební část projektu REFRESH je také investice do stavby nové budovy CPIT TL4, která je významnou součástí živé laboratoře Industry 4.0 & Automotive Lab a jejíž součástí bude i krátký testovací polygon pro ověřování vlastností dopravních prostředků (5G).

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje projekt schválila k realizaci v říjnu 2023. V únoru 2024 REFRESH získal z operačního programu Spravedlivá transformace dotaci ve výši 2,5 miliardy korun a jedná se o největší projekt v historii VŠB-TUO.

Více informací najdete na https://www.smaragdova.cz/.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2028 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Ostravská Univerzita
 • Akademie věd ČR
 • Moravskoslezské inovační centrum
 • Fraunhofer Gesellschaft

Garanti

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Ostravská Univerzita

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/refresh-centrum-pro-vyzkum-energeticke-a-socialni-zmeny