Publikováno: 22.04.2022

BLOG: Jak propojit město uvnitř i se světem?

Strategický plán města Ostravy ukazuje směr rozvoje. Směr, jakým se chce Ostrava vydat a jaké konkrétní aktivity chce realizovat nebo podpořit, aby do roku 2030 naplnila své rozvojové vize a zařadila se sebevědomě mezi vyspělá evropská města, která jsou blíže světu, lidem a přírodě. Ostrava je již dnes bezpochyby dobrou adresou pro život, práci a podnikání. Potýká se ale s řadou potíží, kterými přirozeně prochází historicky průmyslově orientovaná města, včetně pošramocené pověsti a někdy až příliš kritického sebevnímání. Vizí města tak je zlepšit celkovou image a jeho vnímání a zastavit a zvrátit trend odcházení mladých, pracovitých a talentovaných obyvatel. Pro ně i pro nové příchozí by se měla Ostrava stát atraktivním sebevědomým městem pro nové začátky.

Strategický plán, který má Ostrava zpracovaný pro období 2017-2023, má tři prioritní osy – Metropole regionu – Bohatství v lidech – Zdravé město, a na ně navazujících sedm strategických cílů. K jejich naplnění slouží desítky konkrétních strategických projektů nejen statutárního města Ostravy, jeho obvodů a organizací, ale také projekty dalších partnerů a institucí včetně záměrů, které vzešly z řad veřejnosti. Všechny projekty nemusí vždy spoléhat jen na zdroje města, město má ale zájem je podporovat a vytvářet podmínky pro jejich realizaci.

Propojit město dopravně, komunikačně i informačně

Prvním ze strategických cílů města je cíl s názvem Propojit město uvnitř i se světem a to jak dopravně, komunikačně, tak i informačně. Záměrem je aktivněji budovat spolupráci v regionu a posilovat funkce města jako metropole. Snahou je tedy vytvořit reprezentativní bránu regionu, zlepšit image města, zvýšit regionální konkurenceschopnost, podporovat inovační a znalostní ekonomiky a intenzivněji se zapojit do mezinárodních rozvojových aktivit a spolupráce. Nedílnou součástí je i potřeba důsledněji strategicky řídit a spolupracovat s městskými obvody a organizacemi města, a rozvíjet kompetence v oblasti řízení a rozhodování o městském rozvoji a dopravně i komunikačně město lépe propojit.

Ostrava je jako centrum metropolitní oblasti s pěti statutárními městy a s téměř 1 milionem obyvatel po Praze druhým největším městem v České republice. Funkci metropole může plnit významné město, které je kulturním, obchodním nebo politickým centrem určité oblasti. Ostravě proto přísluší plnění přirozených metropolitních funkcí a je nezbytné posílit její roli v regionálním rozvoji. Ostrava by měla být magnetem pro studenty, turisty a návštěvníky regionu, který plní přirozenou roli lídra mezi městy a obcemi v širším zázemí, reaguje na jejich potřeby a je aktivním partnerem ke spolupráci.

Vizualizace vítězného návrhu nového koncertního sálu - pohled ze strany Sadu Milady Horákové
Koncertní sál – vizualizace

Vzniká řada důležitých projektů pro město i region

Mezi projekty tohoto strategického cíle patří ty, které významným způsobem prezentují Ostravu i mimo naše město a zvyšují důležitost její role nejen v našem kraji, ale v rámci ČR a ve světě. Jsou to důležité projekty s určitým mezinárodním přesahem a významem nejen pro naše město, ale i celý kraj. Takovýmto projektem je například výstavbu nového Koncertního sálu s akustikou světové úrovně, který by se měl spolu s rekonstrukcí DKMO stát novým domovským sídlem Janáčkovy filharmonie a lákat do Ostravy nejen české, ale i zahraniční vystupující i hudební nadšence.

Rozvoj regionu i snadnější dostupnost města má zajistit hned několik projektů od Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a jeho okolí jako jednoho z důležitých dopravních uzlů a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města až po vybudování strategického spojení a nové vysokorychlostní tratě spojující Ostravu s Prahou, Brnem a Katovicemi.

Expat centrum Ostrava

Propojit město uvnitř si klade za cíl také projekt Revitalizace městské třídy Opavská a 28.října, který tvoří významnou městskou tepnu spojující dva ze tří největších ostravských městských celků – centrum Ostravy a Porubu. Tato magistrála v současné době vytváří městskou bariéru mezi důležitými částmi města a díky projektu by mělo dojít k vytvoření důležitých napojení na okolní ulice, změna uličního profilu za účelem snížení rychlosti jízdy, vytvoření vlastního jízdního pruhu pro cyklisty atd.

Nechybí ale ani projekty usnadňující propojení lidí a jejich integraci do společnosti. Jedním z takových projektů je například vytvoření Expat centra pro snadnější vstup cizinců přicházejících do regionu na trh práce i do běžného života. Nemusí se přitom jednat pouze o krátkodobé pobyty a stáže zahraničních odborníků, ale i přilákání nových talentů z řad kreativních, manažerských, výzkumných, a akademických profesí, a to včetně jejich rodinných příslušníků. Zřízené kontaktní místo jim poskytuje nejen potřebné informace, ale také podporu, při komunikaci s úřady i hledání bydlení či pracovního uplatnění.

Jak naplnit strategický cíl?

Pro úspěšnou realizaci strategického plánu je klíčové měření a hodnocení výsledků, výstupů a dopadů ve vazbě na priority a strategické cíle města pomocí ukazatelů. Ukazatelem je číselně vyjádřena hodnota, která poskytuje informaci o úspěšnosti realizace strategických projektů, aktivit nebo cílů. Ukazatele Strategického plánu se snaží o co možná nejkonkrétnější vyjádření požadovaných změn, kterých chceme v Ostravě dosáhnout.

Každoroční hodnocení ukazatelů má cíl zjistit a analyzovat sledované informace, objasňovat je a formulovat doporučení směrem k vedení města Ostravy a dalším aktérům, kteří mohou ukazatele, které nenaplňují plán, ovlivnit požadovaným směrem. Ukazatele sledujeme ve třech prioritách a sedmi strategických cílech plánu. Plnění většiny ukazatelů je plánováno do roku 2030, jelikož dopady řady projektů realizovaných do roku 2023 se v organismu města projeví až s různě velkým zpožděním.

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů strategického plánu je Migrační saldo obyvatel, které sleduje dlouhodobý úbytek obyvatelstva v regionu. Bohužel se zatím nedaří tento negativní trend zastavit a každoroční migrační saldo obyvatel zůstává v negativních číslech, což znamená, že se z města dlouhodobě stěhuje více lidí než se stěhuje do něj. I když to v posledních letech vypadalo, že se pokles zpomaluje, v roce 2020 opět zrychlil. V příštích letech chceme dosáhnout toho, aby se trend odcházení lidí z Ostravy podařilo zastavit a zvrátit a Ostrava byla městem, které více než dnes láká mladé, pracovité a talentované obyvatele.

 

Další příspěvky