Aktualizováno 22.9.2022

Revitalizace městské třídy Opavská a 28. října

Strategický projekt
2017
Záměr
Příprava
»
2021
Realizace
2023
Dokončeno

Ulice 28. října a Opavská tvoří společně významnou městskou tepnu spojující dva ze tří největších ostravských městských celků – Centrum Ostravy a Porubu. Ulice v současné době vytváří městskou bariéru mezi důležitými částmi města. Návrhem řešení je vytvoření napojení na okolní ulice, změna uličního profilu za účelem snížení rychlosti jízdy, vytvoření vlastního jízdního pruhu pro cyklisty mimo chodníky, vytvoření míst pro zastavení aut, zapracování na snížení hluku z tramvajové tratě doplnění pásu zeleně do tramvajového tělesa.  Jde o zklidnění, zvýšení prostupnosti a celkové zkvalitnění městské třídy. Proběhla analýza území, rozčlenění území na dílčí celky. Výstupem bude koncepční studie se zadáními pro dílčí části. Probíhá realizace rychloopatření v oblasti cyklodopravy a příprava městských zásahů. Následovat bude řešení okolní zástavby, dopravní situace a zpracování IZ v jednotlivých úsecích. V současné době probíhá pouze příprava koncepce městské třídy 28. října-Opavská, který řeší MAPPA.

Příprava koncepce probíhá ve 3 oblastech:

1. Zpracování koncepce městské třídy

 Proces takovéto přeměny je dlouhodobý. Nelze jej realizovat bez dohody v území mezi klíčovými aktéry a vyžaduje důkladnou přípravu. Analytická část přípravy koncepce započala na jaře roku 2021. Zahrnuje širokou škálu aktivit od sběru velkého množství dat od různých institucí až po průzkum v terénu včetně dotazníkového šetření mezi provozovateli maloobchodu. Třídu si městský ateliér rozdělili na 22 úseků. Kromě uličního prostoru se také věnujeme nejbližšímu okolí a území, které na třídu bezprostředně navazuje a ovlivňuje ji. Kromě celkové vize rozvoje a proměny, jako jsou například rozsáhlé změny v podobě úprav a přestavby křižovatek či vznik nových náměstí, se budeme věnovat i detailům v podobě stanovení standardů povrchů či městského mobiliáře (tj. např. druh dlažby či typ laviček).

Více informací zde.

2. Rychlé zásahy

Rychlé nestavební zásahy jsou první fází postupné celkové proměny prostoru městské třídy. Tyto úpravy by měli  dočasně zlepšit pobytovou funkci veřejných prostranství. Pomohou tomu, aby se v krátkém čase stala vybraná místa pro obyvatele příjemnější a bezpečnější. Vypořádávají se s problémy těchto míst a mají ověřit, jestli navržené řešení vede k jejich lepšímu fungování. Ke kultivaci bylo vybráno šest problematických míst na městské třídě a v březnu 2021 byla vyhlášena otevřená výzvy ke zpracování návrhů. Zájemci z řad architektů, projektantů či designérů zpracovali architektonické návrhy, ve kterých zpracovali možnou proměnu vybraných míst. Celkové náklady na úpravy všech šesti lokalit nepřesáhnou 3,5 milionů korun. 

Vybraní zpracovatelé návrhů pro jednotlivé lokality:

Lokalita č.1: 28. října od křižovatky s ul. Nádražní po Smetanovo náměstí ,vybraný zpracovatel: Jan Waldhauser

Lokalita č.2: Veřejný prostor pasážových domů, ulice Denisova, vybraný zpracovatel: Mika Svoboda architekti – nebude se realizovat

Lokalita č.3:Náměstí Republiky, přestupový terminál , vybraný zpracovatel: Mika Svoboda architekti

Lokalita č. 4: Křížení ulic 28. října, Výstavní, Novinářská , vybraný zpracovatel: Atelier 10m2 – nebude se realizovat

Lokalita č. 5: Křížení ulic 28. října, Sokola Tůmy, Železárenská , vybraný zpracovatel: Peter Bednár, Lubomír Fridrich 

Lokalita č. 6: Křížení ulic Opavská, Porubská, Sokolovská , vybraný zpracovatel: Ateliér Gogolák + Grasse

Více informací zde.

3. Cyklodoprava

Součástí postupné proměny městské třídy 28. října – Opavská je i doplnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu, které MAPPA iniciuje. První etapa, provedená v červnu 2021, využívá nestavební úpravy v podobě změny dopravního značení. Ta byla provedena v nekomplikovaných úsecích od Nové Vsi – Vodárny po křižovatku ulic 1. máje a Přemyslovců, dále na Mostě M. Sýkory a v pěší zóně na Karolině. Konkrétní podobu značení zpracovalo projekční oddělení společnosti Ostravské komunikace, a.s na základě objednávky Odboru dopravy MMO. Možná podoba opatření pro podporu cyklistické dopravy na komplikovanějších úsecích, jako jsou např. Frýdlantské a Svinovské mosty, vzejde z aktuálně probíhající diskuze mezi Odborem dopravy MMO, projekcí Ostravských komunikací, a.s., MAPPA a Dopravním inspektorátem PČR.

V rámci  koncepce dojde ke zpracování oblasti cyklodopravy jako samostatné části, která by měla navrhnout vhodné řešení vedoucí k propojení jednotlivých městských obvodů a bezpečnějšímu pohybu cyklistů po městě.

Více informací zde.

Sbírání podkladů a dat

Ze strany městského ateliéru MAPPA probíhá sbírání potřebných informací a dat k přípravě koncepce, mimo jiné také formou pocitových map:

Pocitové mapy městské třídy 28.října-Opavská je možné vyplnit zde: https://www.pocitovemapy.cz/mapujememestskoutridu/