Aktualizováno 1.12.2021

Revitalizace městské třídy Opavská a 28. října

Ulice 28. října a Opavská tvoří společně významnou městskou tepnu, která vede „od tanku až po Globus“. Spojuje tak především dva ze tří největších ostravských městských celků – Centrum a Porubu. Zaslouží si být plnohodnotnou městskou třídou příjemnou pro pohyb i pobyt lidí. V současné chvíli je však především tepnou dopravní, a proto ji čeká postupná proměna. Měla by nabídnout adekvátní prostor chodcům, cyklistům i cestujícím městskou hromadnou dopravou. Parter budov třídu lemující by měl být živý a poskytující širokou škálu obchodů a služeb. Veřejná prostranství zde by měla vyzývat k pobytu a měla být bezpečná pro všechny věkové kategorie. Třída by měla být švem v území, tj. propojovat jeho okolí, ne tvořit bariéru. Ostrava, jakožto polycentrické město, by měla mít městskou třídu, která je sama propojujícím centrem města.

 Proces takovéto přeměny je dlouhodobý. Nelze jej realizovat bez dohody v území mezi klíčovými aktéry a vyžaduje důkladnou přípravu. Analytická část přípravy koncepce započala na jaře roku 2021. Zahrnuje širokou škálu aktivit od sběru velkého množství dat od různých institucí až po průzkum v terénu včetně dotazníkového šetření mezi provozovateli maloobchodu.

Ulice v současné době vytváří městskou bariéru mezi důležitými částmi města. Návrhem řešení je vytvoření napojení na okolní ulice, změna uličního profilu za účelem snížení rychlosti jízdy, vytvoření vlastního jízdního pruhu pro cyklisty mimo chodníky, vytvoření míst pro zastavení aut, zapracování na snížení hluku z tramvajové tratě doplnění pásu zeleně do tramvajového tělesa. V současné době probíhá příprava projektu koncepce městské třídy 28. října-Opavská, kterým se zabývá MAPPA.

Jde o zklidnění, zvýšení prostupnosti a celkové zkvalitnění městské třídy. Proběhla analýza území, rozčlenění území na dílčí celky. Výstupem bude koncepční studie se zadáními pro dílčí části. Probíhá realizace rychloopatření v oblasti cyklodopravy a příprava šesti městských zásahů v roce 2021. Následovat bude řešení okolní zástavby, dopravní situace a zpracování IZ v jednotlivých úsecích.

Projekt se realizuje Mětský ateliŕ prostorového plánování a architektury (MAPPA) ve 3 oblastech:

1. Zpracování koncepce městské třídy

 Proces takovéto přeměny je dlouhodobý. Nelze jej realizovat bez dohody v území mezi klíčovými aktéry a vyžaduje důkladnou přípravu. Analytická část přípravy koncepce započala na jaře roku 2021. Zahrnuje širokou škálu aktivit od sběru velkého množství dat od různých institucí až po průzkum v terénu včetně dotazníkového šetření mezi provozovateli maloobchodu.

 Třídu si proto městský ateliér rozdělili na 22 úseků. Kromě uličního prostoru se také věnujeme nejbližšímu okolí a území, které na třídu bezprostředně navazuje a ovlivňuje ji. Kromě celkové vize rozvoje a proměny, jako jsou například rozsáhlé změny v podobě úprav a přestavby křižovatek či vznik nových náměstí, se budeme věnovat i detailům v podobě stanovení standardů povrchů či městského mobiliáře (tj. např. druh dlažby či typ laviček).

 Výsledkem pak bude dokument, který bude sloužit vedení města jako ucelený podklad pro rozhodování o klíčových změnách či investicích. Bude také obsahovat detailní informace pro plánování dílčích částí, které mohou být užitečné pro jednotlivé aktéry v území (jako jsou soukromí majitelé či městské obvody), jejich činnost a plánované projekty. Více zde: https://www.mappaostrava.cz/koncepce-mestske-tridy

2. Rychlé zásahy

První fází postupné celkové proměny prostoru městské třídy, která bude vycházet z koncepčního dokumentu připravovaného ateliérem MAPPA, jsou rychlé nestavební zásahy. Tyto úpravy převážně dočasného charakteru zlepší pobytovou funkci veřejných prostranství. Pomohou tomu, aby se v krátkém čase stala vybraná místa pro obyvatele příjemnější a bezpečnější. Vypořádávají se s problémy těchto míst a mají ověřit, jestli navržené řešení vede k jejich lepšímu fungování. 

Ke kultivaci jsme vybrali šest problematických míst na městské třídě a v březnu 2021 vyhlásili otevřené výzvy ke zpracování návrhů. Zájemci z řad architektů, projektantů či designérů zpracovali architektonická libreta, ve kterých vyjádřili svůj pohled na dané místo a jeho proměnu. Pět vybraných architektů či týmů nyní návrhy dopracovává spolu s projektovou dokumentací; proměna lokalit započne o prázdninách.  

Důležitým předpokladem pro hladký průběh plánovaných úprav je spolupráce všech dotčených aktérů – od architektů po zástupce městských obvodů, na jejichž území budou úpravy prováděny.  

Vybraní zpracovatelé návrhů pro jednotlivé lokality:

Lokalita č.1: 28. října od křižovatky s ul. Nádražní po Smetanovo náměstí ,vybraný zpracovatel: Jan Waldhauser

Lokalita č.2: Veřejný prostor pasážových domů, ulice Denisova, vybraný zpracovatel: Mika Svoboda architekti

Lokalita č.3:Náměstí Republiky, přestupový terminál , vybraný zpracovatel: Mika Svoboda architekti

Lokalita č. 4: Křížení ulic 28. října, Výstavní, Novinářská , vybraný zpracovatel: Atelier 10m2

Lokalita č. 5: Křížení ulic 28. října, Sokola Tůmy, Železárenská , vybraný zpracovatel: Peter Bednár, Lubomír Fridrich

Lokalita č. 6: Křížení ulic Opavská, Porubská, Sokolovská , vybraný zpracovatel: Ateliér Gogolák + Grasse

Celkové náklady na úpravy všech šesti lokalit nepřesáhnou 3,5 milionů korun.  Více zde: https://www.mappaostrava.cz/mestska-trida-rychle-zasahy

3. Cyklodoprava

Součástí postupné proměny městské třídy 28. října – Opavská je i doplnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu, které MAPPA iniciuje. První etapa, provedená v červnu 2021, využívá nestavební úpravy v podobě změny dopravního značení. Ta byla provedena v nekomplikovaných úsecích od Nové Vsi – Vodárny po křižovatku ulic 1. máje a Přemyslovců, dále na Mostě M. Sýkory a v pěší zóně na Karolině. Konkrétní podobu značení zpracovalo projekční oddělení společnosti Ostravské komunikace, a.s na základě objednávky Odboru dopravy MMO. Možná podoba opatření pro podporu cyklistické dopravy na komplikovanějších úsecích, jako jsou např. Frýdlantské a Svinovské mosty, vzejde z aktuálně probíhající diskuze mezi Odborem dopravy MMO, projekcí Ostravských komunikací, a.s., MAPPA a Dopravním inspektorátem PČR.

Aktuální úpravy jsou dílčí odpovědí na dlouhodobý požadavek obyvatel Ostravy na přímé a bezpečné cyklistické spojení městských částí, z nichž nejvíce poptávané je propojení Poruby s centrem Moravské Ostravy. Inspirací jsou rychlá opatření pro cyklisty zaváděná v souvislosti s pandemií koronaviru od jara 2020 v řadě západoevropských měst. Jejich následkem byl znatelný nárůst cyklistické dopravy v těchto městech a nahrazování dočasných řešení stálými.

Cílem nového značení je ověřit zájem obyvatel o využití takovéto cyklistické infrastruktury. Zpětná vazba uživatelů i data o vlivu na ostatní provoz poslouží při plánování náročnějších stavebních úprav. Z pohledu městského ateliéru je ideálním řešením pro městskou třídu vedení cyklistů v přidruženém prostoru formou stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem, vedeném ve stejných směrech jízdy jako ostatní vozidla. Takové řešení podle nás umožní bezpečný pohyb na kole i těm nejohroženějším účastníkům dopravy, jako jsou děti či senioři a podpoří častější využití kola pro dopravu obyvatel ve městě.

Aktiv BESIP, pracovní skupina odboru dopravy MMO pro bezpečnost silničního provozu, připravil v souvislosti s novým VDZ informační kampaň. Jejím posláním je osvěta o právech a povinnostech jednotlivých účastníků sil. provozu v případě vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty, (ochranného) jízdního pruhu pro cyklisty a piktogramového koridoru pro cyklisty.

Více zde: https://www.mappaostrava.cz/cyklodoprava