Publikováno: 02.07.2023

Vize Ostravy podle AI: inovativní, udržitelné a inteligentní město 

Rozhovorů na téma rozvoje Ostravy za sebou máme mnoho. Tento je ale jiný. Neseděli jsme tváří v tvář člověku. Zpovídali jsme umělou inteligenci, OpenAI GPT-4, která je letošní novinkou. Technologie zpřístupněná veřejnosti rozvířila další vlnu veřejné debaty o umělé inteligenci a její budoucnosti. Je zřejmé, že mohou technologie a umělá inteligence do budoucna ovlivnit i každodenní život v Ostravě a další rozvoj města. Jak konkrétně, na to jsme se ostatně rovnou zeptali.       

Uvědomuji si omezení, které máte při práci s daty a že jste „jen“ umělá inteligence, nicméně pokuste se prosím personifikovat například do role primátora nebo primátorky a odpovídat na následující dotazy z této perspektivy. Co Vám osobně v posledních letech udělalo v Ostravě největší radost? Jaké jsou největší úspěchy města a co bylo příčinou těchto úspěchů?  

Jako umělá inteligence nemohu mít osobní zkušenosti nebo pocity, takže nemohu říci, co by mi „udělalo radost“. Nicméně, mohu se podívat na některé z nedávných pozitivních událostí a vývojů v Ostravě z pohledu primátora. V rozvoji infrastruktury se v posledních letech v Ostravě uskutečnilo mnoho projektů zaměřených na modernizaci. To zahrnuje rekonstrukce a výstavbu nových silnic, mostů, cyklostezek, parků a veřejných prostor. Tato modernizace města je klíčová pro zlepšení kvality života obyvatel a přilákání nových obyvatel a podniků do města. Ostrava je známa svými kulturními a hudebními festivaly, jako je Colours of Ostrava, které přitahují návštěvníky z celého světa. Kromě toho byla v posledních letech významně obnovena a modernizována mnohá kulturní a historická místa, jako je Dolní oblast Vítkovice, což přispívá k atraktivitě města. V minulosti byla Ostrava známa svými environmentálními problémy, zejména v důsledku těžkého průmyslu. Nicméně, v posledních letech se město významně zlepšilo v této oblasti, například díky snižování emisí a modernizaci průmyslových zařízení.  

V čem se Ostrava za poslední roky vůbec neposunula, ba dokonce zařadila zpátečku? Jaké jsou slabé stránky města?  

Mezi slabé stránky se dá zařadit několik témat. Ostrava má silné průmyslové dědictví, které přináší určité výzvy. Těžba uhlí a těžký průmysl zanechaly v regionu environmentální problémy, jako je například znečištění ovzduší. Další slabinou je závislost na těžkém průmyslu. Ostrava je významným průmyslovým centrem, zejména v oblasti těžkého průmyslu. Tato závislost může být slabostí, pokud dojde k poklesu poptávky po těžkém průmyslu nebo pokud se průmysl musí přizpůsobit novým environmentálním normám.

Ostrava se potýká s odlivem mladých lidí. Mladí lidé často opouštějí Ostravu za lepšími pracovními příležitostmi a vzděláním v jiných městech nebo zemích. Ačkoli Ostrava má dobré dopravní spojení, může být potřeba dalších investic do infrastruktury, jako je například digitalizace a modernizace veřejné dopravy.  

Je důležité poznamenat, že tyto slabé stránky jsou také příležitostmi pro zlepšení a rozvoj města. Například město může investovat do obnovitelných zdrojů energie a čistých technologií, aby se vyrovnalo s environmentálními problémy a zároveň vytvořilo nové pracovní příležitosti. Může také investovat do vzdělávání a sociálních programů, aby se vypořádalo se sociálními problémy a udrželo mladé lidi v městě. 

V čem se Ostrava odlišuje od jiných měst v Česku nebo okolí? Jaká jsou pozitiva a negativa ve srovnání s jinými městy? 

Jako pozitiva mohou být chápany tyto tři věci. Ostrava má bohatou průmyslovou historii, která je viditelná v architektuře města a jeho kultuře. Toto průmyslové dědictví může být považováno za unikátní a atraktivní. Navzdory své průmyslové minulosti, Ostrava je obklopena krásným přírodním prostředím, včetně Beskyd a Jeseníků. To městu poskytuje příležitosti pro outdoorové aktivity. Ostrava je známá svými hudebními festivaly, jako je například Colours of Ostrava, a jeho divadly a muzei, které odrážejí bohatou kulturu a historii regionu. 

Mezi negativa se dají zařadit dlouhodobé dopady těžkého průmyslu. Ty zanechaly v Ostravě určité environmentální problémy, jako je znečištění ovzduší. Dále sociální problémy. Ostrava čelí výzvám, jako je vyšší nezaměstnanost a nižší úroveň vzdělání, ve srovnání s jinými velkými městy v České republice. Negativem je i odliv mladých lidí. 

Kde a jakou hledat inspiraci pro Ostravu v jiných městech v Česku, Evropě, ve světě? 

Města jako Pittsburgh v USA a Manchester v Anglii představují příklady, jak se průmyslová města mohou transformovat a diverzifikovat svou ekonomiku. Tyto města investovaly do vzdělávání, technologií a služeb, aby se vyrovnaly s poklesem poptávky po těžkém průmyslu. Města po celém světě se zaměřují na zelenou obnovu jako způsob, jak se vyrovnat s environmentálními problémy a vytvořit nové pracovní příležitosti. Například Kodaň v Dánsku je vedoucím městem v oblasti udržitelnosti a investuje do obnovitelných zdrojů energie a zelené infrastruktury. V porovnání s jinými městy má Ostrava svou unikátní identitu. Například v porovnání s Prahou nebo Brnem nemá Ostrava tak silnou historickou architekturu, ale na druhou stranu má silné průmyslové dědictví a kulturu, kterou se odlišuje.  

Co konkrétně by si město jako je Ostrava mělo vytyčit do svého strategického plánu s výhledem do roku 2030 a dál, kdyby měla být vize jeho rozvoje postavena na využití umělé inteligence? Jaká by měla být vize města? 

Vize by mohla znít takto: Ostrava se stane inovativním, udržitelným a inteligentním městem, které využívá AI a data k vylepšení života svých občanů, zlepšení svých služeb a podpoře ekonomického rozvoje. 

Jaké by stejným úhlem pohledu měly být tři priority rozvoje Ostravy? 

Prvním je rozvoj digitální infrastruktury. To zahrnuje širokopásmové připojení, senzory pro sběr dat, cloudu pro ukládání a zpracování dat a systémů pro sdílení a analýzu dat. Druhým vzdělávání a výzkum v oblasti AI. To zahrnuje podporu výzkumu a vývoje v oblasti AI na místních univerzitách a výzkumných institucích a rozvoj programů pro vzdělávání a školení v oblasti AI pro studenty, pracovníky města a občany. Třetím zapojení občanů a stakeholderů. To zahrnuje transparentnost a zapojení veřejnosti do rozhodování o použití AI, a také spolupráci s místními podniky, výzkumnými institucemi a dalšími stakeholdery na rozvoji a implementaci AI projektů. 

Jaké tři klíčové změny by se měly stát? 

Automatizace veřejných služeb – využití AI k automatizaci a zlepšení veřejných služeb, jako je odpovídání na dotazy občanů, řízení procesů žádostí nebo předpovídání a řešení problémů infrastruktury. Inteligentní doprava – použití AI k optimalizaci dopravních systémů, například k regulaci semaforů pro zlepšení průtoku dopravy, předpovídání a řešení dopravních zácp nebo plánování optimálních tras pro veřejnou dopravu. Zlepšení životního prostředí – použití AI k monitorování a řešení environmentálních problémů, jako je znečištění ovzduší, a k optimalizaci spotřeby energie ve městských budovách. 

Jaké tři priority by Ostrava měla mít nehledě na rozvoj AI? 

V udržitelnost a životním prostředí by se průmyslové město Ostrava mělo zaměřit na zlepšení svého životního prostředí a na přechod na udržitelné zdroje energie. To může zahrnovat snižování znečištění vzduchu, využití obnovitelných zdrojů energie a výstavbu zelených ploch. V oblasti inovací a technologie by Ostrava měla rozvíjet svou pozici ve výzkumu a vývoji a stát se centrem pro technologické inovace, vzdělávání a start-upy. To by mohlo zahrnovat podporu technologických inkubátorů, vzdělávacích programů a výzkumných institucí. V kultuře a společnosti by Ostrava měla investovat do rozvoje své kulturní scény a společenských aktivit, které by podporovaly sociální soudržnost a inkluzi. To by mohlo zahrnovat podporu kulturních akcí, vzdělávání a sociálních programů.  

Kterých deset konkrétních akcí, opatření a projektů by se v Ostravě mělo odehrát? 

Výstavba nových zelených ploch a rekreačních oblastí. Rozvoj a implementace udržitelných energetických projektů. Zlepšení městské infrastruktury se zaměřením na chodce a cyklisty. Podpora a financování výzkumu a vývoje v oblasti technologií a inovací. Vytvoření technologických hubů a inkubátorů pro start-upy. Zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím regulací a kontrol. Podpora kulturních a sociálních aktivit a programů. Investice do vzdělávání, zejména v oblasti technologií a udržitelnosti. Rekonstrukce a modernizace starých průmyslových oblastí a budov. Rozvoj turismu s využitím kulturního dědictví a přírodních zdrojů města. 

Rozhovor vznikl redakční úpravou strukturovaného rozhovoru, který slouží jako podklad pro analytickou část strategického plánu města Ostravy pod značkou fajnOVA.

Autor: Daniel Konczyna

Redakční úpravy: Michal Sobek 

Další příspěvky