Publikováno: 03.07.2024

Ostrava spouští pilotní projekt proměny sídliště Dubina

Město Ostrava zahájilo nový projekt zaměřený na proměnu sídliště Dubina v ostravském obvodu Jih. Tato iniciativa je klíčovou součástí mezinárodního projektu MECOG-CE, který podporuje metropolitní spolupráci a řízení ve střední Evropě.

Pracovní skupina a metropolitní spolupráce

Pracovní skupinu tvoří odborníci, komunální politici, zástupci městského ateliéru MAPPA a místní aktéři, mezi které patří spolky, komunity, školy, podnikatelé, aktivní občané a sociální služby. Ostrava do skupiny pozvala i představitele měst Ostravské metropolitní oblasti, kteří se rovněž zabývají potřebou proměny sídlišť. Toto zapojení má posílit spolupráci mezi Ostravou a dalšími městy metropolitní oblasti a podpořit sdílení zkušenosti s procesem proměny a zapojením místní komunity.

První setkání pracovní skupiny

Dne 24. června 2024 proběhlo první setkání pracovní skupiny, jehož cílem bylo představit aktuální situaci na sídlišti Dubina. Účastníci setkání vydefinovali území zájmu a diskutovali o výzvách, s nimiž se sídliště potýká i o silných stránkách a potenciálu území. Na základě těchto diskusí budou formulovány další kroky, včetně tvorby dotazníků pro obyvatele a strukturovaných rozhovorů s vybranými aktéry.

Plánované participativní aktivity

Do konce letošního roku bude na Dubině realizováno několik participativních aktivit. Cílem těchto aktivit je zjistit názory a potřeby místních obyvatel a aktérů, kteří v území působí. Nejprve se začnou provádět strukturované rozhovory s vybranými aktéry a dotazníková šetření s obyvateli. Tyto aktivity vyústí v druhé setkání pracovní skupiny, které se bude konat na přelomu září a října 2024. Toto setkání bude formou procházky po území s ukázkami konkrétních lokalit, kde by se mohly realizovat navržené změny.

Výstupy a další kroky

Výsledkem této iniciativy bude souhrn participativních aktivit a socioekonomická analýza sídliště Dubina. Tento dokument bude obsahovat zjištěné problémy, návrhy řešení a možné investice. Výstup poté převezme MAPPA a odborníci z univerzit, kteří budou vypracovávat konkrétní studie a architektonicko-urbanistické návrhy.

Dlouhodobý plán a strategie

Cílem celého procesu je vytvořit dlouhodobý plán a strategii proměny sídliště Dubina. Tento plán bude zahrnovat jak rychlé a levné zásahy, tak i větší investice, které přispějí k dlouhodobému rozvoji a zlepšení image sídliště. Až bude plán dokončen, statutární město Ostrava jej bude sdílet s okolními městy metropolitní oblasti, která budou mít možnost implementovat navržená řešení ve svých sídlištích a podpořit tak rozvoj Ostravské metropolitní oblasti.

Další příspěvky