Podíl obyvatel do 15 let

Ikona Podíl obyvatel do 15 let
Nenaplňuje plán

Původní stav (2015): 14,6 % obyvatel do 15 let na celkovém počtu obyvatel
Současný stav (2022): 14,7 % obyvatel do 15 let na celkovém počtu obyvatel
Cílový stav (2030): dlouhodobě zvyšující se podíl obyvatel do 15 let

Průběžný stav:

14,7 % obyvatel do 15 let na celkovém počtu obyvatel

14,8 % obyvatel do 15 let na celkovém počtu obyvatel

15,1 % obyvatel do 15 let na celkovém počtu obyvatel

15,1 % obyvatel do 15 let na celkovém počtu obyvatel

15,0 % obyvatel do 15 let na celkovém počtu obyvatel

14,9 % obyvatel do 15 let na celkovém počtu obyvatel

14,8 % obyvatel do 15 let na celkovém počtu obyvatel

14,6 % obyvatel do 15 let na celkovém počtu obyvatel

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele: 

Index stáří (poměr počtu obyvatel starších 65 let k počtu obyvatel mladších 14 let) vypovídá o stárnutí populace, které je dnes jevem, s nímž se potýkají mnohá města v Česku i v Evropě. Souvisí s klesající porodností a současně s prodlužující se délkou života. Mezi smršťujícími se městy (pro něž je typický úbytek obyvatel a následný přebytek veškeré infrastruktury, která je posléze čím dále nákladnější) se projevuje ještě výrazněji, jelikož v nich dochází k odlivu spíše mladších obyvatel a rodin s dětmi. Z toho důvodu je žádoucí pro rozvoj Ostravy dosáhnout dlouhodobě rostoucího trendu kladného migračního salda a tedy přírůstku (mladších) obyvatel. Index stáří v Ostravě i v celém Moravskoslezském kraji je vyšší, než je průměrná hodnota v ČR. Růst podílu obyvatelstva věku 65 let a více za posledních 20 let je v Ostravě poměrně výrazný, což vede ke zvyšování průměrného věku obyvatel města a zvyšuje zátěž na sociální systém.

Původní stav:

V roce 2015 dosahoval index stáří hodnoty 127,6. Za posledních deset let vzrostl index o hodnotu 34. Ročně se jednalo v průměru o nárůst 3,4 jednotek, což je poměrně výrazný nárůst.

Současný stav:

V roce 2022 dosahoval index stáří hodnoty 143,3. Za posledních deset let vzrostl index o hodnotu 26. Do roku 2020 se růst indexu zmírňoval, avšak v roce 2021 byl opět zaznamenán výrazný nárůst, který byl potvrzen i v roce 2022. Podíl obyvatel do 15 let však v roce 2022 již druhý rok za sebou klesl.

Vývoj počtu obyvatel, jejich věkového složení a indexu stáří v Ostravě (2006–2022)

Způsob měření:

Data a šetření Českého statistického úřadu a města, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Bytové domy, Expat centrum, Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu

Očekávaný cílový stav:

Dlouhodobě zvyšující se podíl obyvatel do 15 let do roku 2030.