Počet provozoven v centru

Ikona Počet provozoven v centru
Naplňuje plán

Původní stav (2015): 2 306 provozoven
Současný stav (2022): 2 703 provozoven
Cílový stav (2030): 3 000 provozoven

Průběžný stav:

2 703 provozoven

2 698 provozoven

2 702 provozoven

2 563 provozoven

2 523 provozoven

2 449 provozoven

2 379 provozoven

2 306 provozoven

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Cílem strategického cíle č. 2 je oživit historické centrum města a zvýšit jeho atraktivitu pro obyvatele a návštěvníky Ostravy. Jedním z ukazatelů, že tato část města ožívá, by měl být vyšší počet lidí, kteří tráví čas v ulicích, na náměstích, v restauracích a obchodech v centru. Fyzický monitoring počtu lidí ve veřejném prostoru je náročný proces metodicky i finančně. Jednou z dalších možností je sledovat počet podnikatelských provozoven – existuje předpoklad, že jejich nárůst pomůže také více oživit veřejný prostor. Pro potřeby tohoto zjišťování bylo vymezeno centrum města (viz mapa níže) a v budovách uvnitř tohoto území jsou zjišťovány počty podnikatelských provozoven.

Je nutné zmínit nedostatky ukazatele počet podnikatelských provozoven, který tkví v jejich evidenci: zdaleka ne všechny podnikatelské provozovny jsou určené k návštěvě nebo setkávání lidí (kancelář, adresa k nahlášení IČO apod.) a také existuje nepřesnost způsobena tím, že podnikatelé často neplní povinnost nahlásit živnostenskému úřadu založení nebo zrušení provozovny. Přesto se dá tvrdit, že při množství dat je trend nárůstu nebo poklesu počtu provozoven vypovídající, i proto, že kopíruje celorepublikový trend růstu počtu podnikatelů.

Původní stav:

I přes uvedené nedostatky ukazatele lze z grafu níže vypozorovat jasně rostoucí tendenci vývoje počtu podnikatelských provozoven v centru města do roku 2015. Mírný pokles byl zaznamenán pouze v letech 2009 až 2011 vlivem ekonomické krize. Následný nárůst byl ovlivněn zejména otevřením nákupního centra Forum Nová Karolina.

Současný stav:

I přes uvedené nedostatky ukazatele lze z grafu níže vypozorovat jasně rostoucí tendenci vývoje počtu podnikatelských provozoven v centru města do roku 2022 v souladu s tempem dlouhodobého trendu. Mírný pokles byl zaznamenán v letech 2009 až 2011 vlivem ekonomické krize. Následný nárůst byl ovlivněn zejména otevřením nákupního centra Forum Nová Karolina. Stagnace v roce 2021 mohla být způsobena negativními ekonomickými důsledky pandemie koronaviru.

Počet podnikatelských provozoven v historickém centru města (2006-2022)

Vymezení historického centra města Ostravy (2016)

vymezení historického centra ostravy

Zdroj: Mapový podklad: OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA, vlastní zpracování

Způsob měření:

Data Statutárního města Ostravy a Živnostenského úřadu, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Rezidence Nové Lauby; Ostrava Tower; Projekt Refill

Očekávaný cílový stav:

I přes uvedené metodické nedostatky lze z rostoucího trendu počtu provozoven odhadnout jejich budoucí množství (za předpokladu zachování metodického postupu zjišťování dat). Cílem je udržet průběžný růst počtu provozoven v historickém centru, který by při nastaveném trendu do roku 2015 dosáhl v roce 2030 počtu 2 800 provozoven. Při předpokladu pozitivní odchylky od trendu alespoň o 5 %, díky realizovaným opatřením k oživení centra města, bylo předpokládáno dosažení hodnoty 3 000 podnikatelských provozoven do roku 2030. Při pokračování současného trendu směřuje cílová hodnota k počtu okolo 3 100 provozoven v roce 2030.