Přeskočit na obsah
8 300
m2
235
m výška
56
pater
624
parkovacích míst
Výstavba nejvyšší budovy v ČR na pozemku označovaném jako Slza, který leží mezi ulicí 28. října a OC Nová Karolina. Bude na ní obchodně administrativní centrum s hotelem a byty. Proběhl inženýrsko-geologický průzkum, který ověřil, že je možné na tomto místě výškovou budovu postavit. Dosud nezastavěné území o rozloze téměř 8 300 m2 odkoupila společnost RT Torax od města za 61,7 milionu korun s DPH.

Již od 80. let minulého století se mluvilo o tom, že by na pozemku takzvané Slzy měl vyrůst výškový objekt. Projekt Ostrava Tower toto beze zbytku naplňuje. Budova s výškou 235 metrů by se navíc stala nejvyšší stavbou v České republice. Vznik této ostravské dominanty zároveň doplní postupný rozvoj Nové Karoliny v moderní čtvrť s kvalitním bydlením a bohatou občanskou vybaveností. Postupná dostavba území, které ještě do roku 1986 bylo černouhelným dolem s koksovnou, architektonicky propojí historické jádro města na jedné a Dolní oblast Vítkovice na straně druhé.

Popis projektu

Zástupci investora RT Torax a architektonická studia CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS a Anarchitekt předložili v září 2021 ostravské radnici přepracovaný návrh na podobu nového mrakodrapu, který by měl být nejvyšší budovou v České republice. První návrh, který počítal se dvěma věžemi byl přepracován a nová budova měla být tvořena jednou dominantně vertikální věží a zvýšenou platformou ve tvaru přesýpacích hodin, v polovině otočených o devadesát stupňů.

Návrh počítající s jednou budovou měl kombinovat řadu funkcí. Na vrcholu se počítalo s veřejně přístupnou vyhlídkou i restauracemi, jeho součástí ale měly být rovněž komerční i zábavní prostory, kanceláře o celkové výměře 7136 m², 4* hotel s kapacitou 242 lůžek, kongresové sály i byty či wellness zázemí. Objekt o výšce 235 metrů a měl mít 56 pater a stát se tak nejvyšší budovou v Česku. Uvnitř mělo být k dispozici 624 parkovacích míst.

V dubnu 2022 firma přišla s negativním zjištěním ohledně proveditelnosti projektu s jednou věží a nutnosti návratu k původnímu požadavku dvou budov. Ateliér tedy připravuje nový návrh. Veškeré funkce obsažené v původním návrhu jedné věže zůstanou i nadále zachovány. Největší část komplexu budou tvořit rezidenční byty. V nejvyšších patrech bude umístěna vyhlídka přístupná veřejnosti. Součástí bude i nadále hotel, kancelářské prostory, SPA, restaurace i entertainment (zábava).

Průběh realizace

Původním termínem realizace byl rok 2026, investor město později požádal o prodloužení doby trvání stavby o dalších 12 – 18 měsíců.

Možnost vybudování stavby původně potvrdil rozsáhlý geologický průzkum, který probíhal od ledna 2021. Prováděl ho mezinárodní tým architektů, geotechnických inženýrů a specialistů na zakládání výškových staveb. Odebrané vzorky byly hodnoceny geology, geotechnickými specialisty a důlními inženýry. Závěrečné hodnocení provedl odborný tým specialistů z Rakouska a Německa.

Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání 13. října 2021 rozhodlo o uzavření Dohody o řešení negativních zjištění a dodatku ke kupní smlouvě se společností RT TORAX, s. r. o. Investor žádal úpravu smlouvy v některých částech, o jednotlivých bodech město proto s RT TORAX intenzivně jednalo. Po mnoha jednáních byla schválena dohoda, která fixuje dosažený konsenzus podstatné části zjištění z prověrky. Dohoda zároveň obsahuje možnost dalšího jednání s investory o otázkách, na kterých prozatím shoda nalezena nebyla jako jsou termíny a milníky výstavby, smluvní pokuty či záruky investora.

Na počátku měsíce dubna 2022 se na město společnost RT TORAX obrátila se sdělením týkajícím se předpokladů pro proveditelnost projektu na pozemcích a nutnosti projekt změnit. Místo jedné věže vyšší než 230 metrů bude mít budova kvůli novým geologickým zjištěním věže dvě. Vyšší z nich bude i tak nejvyšší budovou v zemi. Firma zadala detailní projekt, který byl znovu podroben zkoumání, zejména laboratorním zkouškám a rozborům stlačování vrchních vrstev jílu v podloží a závěrem je konstatování, že kvalita místních neogenních jílů představuje pro úzkou základnu jedné věže přílišné riziko. Založení jedné věže v tomto prostoru není možné kvůli kvalitě a nosnosti geologických vrstev nad bývalými důlními díly.

Ateliér CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS tak připraví nový návrh, který bude vyhovovat novým zjištěním. Odborníci konstatovali doporučení vrátit se k původnímu řešení komplexu tvořeného dvěma věžemi a rozložení zatížení celé hmoty do větší plochy. Dvě věže budou nicméně oproti původnímu návrhu výrazněji vzdálené. Vyšší z nich bude i nadále nejvyšší budovou v České republice. Všechny původně navržené urbanistické, městotvorné prvky zůstanou zachovány.

Ostravští zastupitelé rozhodli, že firmě do 31. 12. 2022 prodlouží lhůtu, v níž s městem dořeší dosud nevyjasněné otázky celého projektu. Zároveň zastupitelům předloží nový návrh, který zohlední nyní zjištěné skutečnosti. V případě, že k uzavření finální dohody v tomto termínu nedojde, má kterákoliv ze smluvních stran právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 28.2.2023.

Ostrava Tower v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2020 Záměr ikona I
2022 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2028 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS architektonický návrh

Garanti

  • Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora pro oblast investic

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů