Počet pracovníků v sociálních službách

Ikona Počet pracovníků v sociálních službách
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2018): 552,15 úvazků
Současný stav (2019): 574,99 úvazků
Cílový stav (2022): 691,65 úvazků

Průběžný stav:

574,99 úvazků

552,15 úvazků

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Funkční veřejný prostor je i takový, kde je dostatečná a adekvátní nabídka kvalitních sociálních a zdravotních služeb pro všechny generace a lidi se specifickými potřebami. Vyspělá společnost se posuzuje mimo jiné podle toho, jak se stará o občany se specifickými potřebami. Ostrava má odpovídající síť sociálních služeb a prosociálních aktivit pro lidi se specifickými potřebami a pro lidi pečující o své blízké (volnočasové aktivity pro lidi s handicapem, aktivity pro rodiny s dětmi, aktivity protidrogové prevence a prevence kriminality, které přispívají ke zvyšování pocitu bezpečí apod.)

V rámci sociálních služeb probíhá plánování ve čtyřletých obdobích, v současnosti podle 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022.

Původní stav:

Zajištěním adekvátní nabídky kvalitních sociálních služeb a plánováním potřebných kapacit se město Ostrava zabývá od roku 2003 a bude v tom pokračovat i v letech dalších. Vyhodnocení a souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018 je k dispozici na: https://www.kpostrava.cz/dokumenty-ke-stazeni/komunitni-plany-mesta-ostravy/. V roce 2018 prošlo sociálními službami téměř 30 000 lidí, z toho většina obyvatel Ostravy, zbytek je ze spádové metropolitní oblasti. V roce 2018 bylo v Ostravě 181 sociálních služeb, včetně 20 služeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem pro seniory a k dispozici bylo v přímé péči 552,15 úvazků sociálních pracovníků.

Současný stav:

V roce 2019 prošlo sociálními službami téměř 30 000 lidí, z toho většina obyvatel Ostravy, zbytek je ze spádové metropolitní oblasti. V roce 2019 bylo v Ostravě k 31. 12. celkem 183 sociálních služeb, včetně 20 služeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem pro seniory a k dispozici bylo v přímé péči 574,99 úvazků sociálních pracovníků (nárůst o 22,84 úvazků oproti původnímu stavu v roce 2018).

 

Způsob měření:

Zdroj: Statutární město Ostrava, 5.Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018, Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 2016-2022

139,5 nových pracovníku v sociálních službách v roce 2022
V rámci sociálních služeb probíhá plánování ve čtyřletých obdobích, v současnosti podle 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022. Proto je cílová hodnota převzata z tohoto dokumentu a její očekávaná hodnota se vztahuje k roku 2022. Následně bude nová hodnota aktualizována dle následujících let platnosti komunitního plánu. Očekávaný cílový stav může být definitivně zhodnocen na počátku roku 2023, kdy se bude vyhodnocovat celý komunitní plán.
V roce 2021 bude aktualizován Akční plán koncepce sociálního bydlení SMO.