Počet lůžek v sociálních službách

Ikona Počet lůžek v sociálních službách
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2018): 3 110 lůžek
Současný stav (2020): 3 207 lůžek (+ 86)
Očekávaný cílový stav (2022): + 339 nových lůžek v rámci sociálních služeb

Průběžný stav:

3 207 lůžek

3 196 lůžek

3 110 lůžek

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Funkční veřejný prostor je i takový, kde je dostatečná a adekvátní nabídka kvalitních sociálních a zdravotních služeb pro všechny generace a lidi se specifickými potřebami. Vyspělá společnost se posuzuje mimo jiné podle toho, jak se stará o občany se specifickými potřebami. Ostrava má odpovídající síť sociálních služeb a prosociálních aktivit pro lidi se specifickými potřebami a pro lidi pečující o své blízké (volnočasové aktivity pro lidi s handicapem, aktivity pro rodiny s dětmi, aktivity protidrogové prevence a prevence kriminality, které přispívají ke zvyšování pocitu bezpečí apod.).

V rámci sociálních služeb probíhá plánování ve čtyřletých obdobích, v současnosti podle 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022.

Původní stav:

Zajištěním adekvátní nabídky kvalitních sociálních služeb a plánováním potřebných kapacit se město Ostrava zabývá od roku 2003 a bude v tom pokračovat i v letech dalších. Vyhodnocení a souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018 je k dispozici na https://www.kpostrava.cz/dokumenty-ke-stazeni/komunitni-plany-mesta-ostravy/. V roce 2018 prošlo sociálními službami téměř 30 000 lidí, z toho většina obyvatel Ostravy, zbytek je ze spádové metropolitní oblasti. V roce 2018 bylo v Ostravě 181 sociálních služeb, včetně 20 služeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem pro seniory a k dispozici bylo v rámci sociálních služeb 3 110 lůžek.

Současný stav:

V roce 2020 prošlo sociálními službami 24 346 osob, z toho většina obyvatel Ostravy. V roce 2020 bylo v Ostravě k 31. 12. celkem 183 sociálních služeb, včetně 13 služeb domovů pro seniory a 13 domovů se zvláštním režimem pro seniory. K dispozici bylo v rámci sociálních služeb 3 207 lůžek (nárůst o 97 lůžek oproti původnímu stavu v roce 2018).

Způsob měření:

Zdroj: Statutární město Ostrava, 5.Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022, vlastní zpracování

339 nových lůžek v rámci sociálních služeb v roce 2022.
V rámci sociálních služeb probíhá plánování ve čtyřletých obdobích, v současnosti podle 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022. Proto je cílová hodnota převzata z tohoto dokumentu a její očekávaná hodnota se vztahuje k roku 2022. Následně bude nová hodnota aktualizována dle následujících let platnosti komunitního plánu. Očekávaný cílový stav může být definitivně zhodnocen na počátku roku 2023, kdy se bude vyhodnocovat celý komunitní plán.