Počet míst v domovech pro seniory

Ikona Počet míst v domovech pro seniory
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2018): 1 932 lůžek
Současný stav (2021): 2 052 lůžek
Cílový stav (2022): 2 166 lůžek

Průběžný stav:

2 052 lůžek

2 109 lůžek

2 131 lůžek

1 932 lůžek

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Funkční veřejný prostor je i takový, kde je dostatečná a adekvátní nabídka kvalitních sociálních a zdravotních služeb pro všechny generace a lidi se specifickými potřebami. Vyspělá společnost se posuzuje mimo jiné podle toho, jak se stará o občany se specifickými potřebami. Ostrava má odpovídající síť sociálních služeb a prosociálních aktivit pro lidi se specifickými potřebami a pro lidi pečující o své blízké (volnočasové aktivity pro lidi s handicapem, aktivity pro rodiny s dětmi, aktivity protidrogové prevence a prevence kriminality, které přispívají ke zvyšování pocitu bezpečí apod.)

V rámci sociálních služeb probíhá plánování ve čtyřletých obdobích, v současnosti podle 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022.

Původní stav:

Zajištěním adekvátní nabídky kvalitních sociálních služeb a plánováním potřebných kapacit se město Ostrava zabývá od roku 2003 a bude v tom pokračovat i v letech dalších. Vyhodnocení a souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018 je k dispozici na: https://www.kpostrava.cz/dokumenty-ke-stazeni/komunitni-plany-mesta-ostravy/. V roce 2018 prošlo sociálními službami téměř 30 000 lidí, z toho většina obyvatel Ostravy, zbytek je ze spádové metropolitní oblasti. V roce 2018 bylo v Ostravě 181 sociálních služeb, včetně 20 služeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a k dispozici bylo v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem 1 932 lůžek.

Současný stav:

V roce 2021 prošlo sociálními službami téměř 24 476 osob, z toho většina obyvatel Ostravy. V roce 2021 bylo v Ostravě k 31. 12. celkem 186 sociálních služeb, včetně 13 služeb domovů pro seniory a 13 služeb domovů se zvláštním režimem pro seniory a osoby se specifickými potřebami. K dispozici bylo v rámci sociálních služeb celkem 3 153 lůžek (nárůst o 43 lůžek oproti původnímu stavu v roce 2018).

Způsob měření:

Data Statutárního města Ostravy, 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Domov pro seniory Hulváky

Očekávaný cílový stav:

243 nových lůžek v domovech pro seniory v roce 2022

V rámci sociálních služeb probíhá plánování ve čtyřletých obdobích, v současnosti podle 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022. Proto je cílová hodnota převzata z tohoto dokumentu a její očekávaná hodnota se vztahuje k roku 2022. Následně bude nová hodnota aktualizována dle následujících let platnosti komunitního plánu. Očekávaný cílový stav může být definitivně zhodnocen na počátku roku 2023, kdy se bude vyhodnocovat celý komunitní plán.