Plocha revitalizované zeleně

Ikona Plocha revitalizované zeleně
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2016): 0 ha (výchozí hodnota)
Současný stav (2020): 28,78 ha
Cílový stav (2023): 80 ha

Průběžný stav:

28,78 ha revitalizované zeleně

27,74 ha (2016-2019)

12,96 ha (2016-2018)

0 ha (2016-2017)

0 ha (výchozí hodnota)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE 

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Ve městě je potřeba kultivovat zelené plochy v městské zástavbě, kterých má Ostrava rozsáhlé plochy, řada z nich je ale málo upravená a neudržovaná. Revitalizace těchto území s podporou přirozených funkcí zeleně přispěje k nárůstu klidových ploch pro odpočinek obyvatel a návštěvníků města, přiblíží život v městské zástavbě přírodě, umožní obyvatelům lépe snášet extrémní výkyvy počasí související se změnou klimatu a bude mít pozitivní vliv na kvalitu ovzduší. Zvýší se tak potenciál udržet ve městě stávající obyvatele a přilákat nové, jelikož právě nízká úroveň životního prostředí a zelených ploch je jedním ze základních důvodů, proč obyvatelé Ostravy z města odcházejí.

Původní stav:

Výchozí hodnota pro sledování ukazatele v roce 2016 je 0 ha revitalizované zeleně v Ostravě. Hodnota 0 ha je podkladem pro monitoring ukazatele, v minulosti již byly ve městě zrevitalizovány rozsáhlé plochy zeleněy.

Současný stav:

Aktuální hodnota ukazatele v roce 2020 je 28,78 ha revitalizované zeleně v Ostravě.

Plochy revitalizované zeleně v městských obvodech Ostravy (2016-2020)

Městský obvod Název Výměra (ha)
Jih Letničkový záhon Výškovická 0,02
Trvalkový záhon Jugoslávská 0,02
Hrabová Lesní park Hrabovjanka 0,8149
Krásné Pole Výsadba zeleně 0,6
Výsadba okrasných stromů v okolí ZŠ a MŠ Krásné Pole a revitalizace údolí u hasičské zbrojnice 0,249
Náhradní výsadba za Prodlouženou Rudnou 3,1577
Mariánské Hory a Hulváky Rekonstrukce Mariánského náměstí 0,15
Trvalkový záhon Hulváky 0,07
Trvalkový záhon u schodiště k sídlišti Vršovců 0,026
Trvalkový záhon ul. Grmelova 0,012
Trvalkový záhon Kremličkova 0,005
Trvalkový záhon E. Filly 0,007
Dosazení živých plotů u dvoru 0,006
Revitalizace záhonů v parku na ul. Kaštanová 0,024
Michálkovice Výsadba u zastávky MHD Slunná 0,004
Výsadba uvnitř vnitrobloku bytových domů Panská 0,05
Moravská Ostrava a Přívoz
 
 
Rekonstrukce vybraných záhonů na sídl. Fifejdy 0,15
Sadové úpravy na ulici Nádražní u křížení s ulicí Křižíkova 0,016
Extenzivní kvetoucí záhony na ul. Mlýnská 0,009
Sadové úpravy MŠO Hornická 43A 0,069
Mechanizovaná výsadba cibulovin, realizace letničkových záhonů a realizace pokládky trvalkových koberců 0,265
Sadové úpravy na Smetanově náměstí 0,112
7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy MMO 0,049
Gajdošova zahrada – I. etapa 0,0037
Regenerace sídliště Fifejdy II – XI. etapa, část A 0,0249
Revitalizace severní části aleje na ul. Zborovská 0,0451
Obnova aleje na ul.Herodova 0,008
Výsadba na ul.Křižíkova 0,014
Obnova 4 ks dřevin ve výsadbových místech ul. Husova 0,002
Revitalizace zeleně Husova sadu – I. etapa 0,058
Obnova zeleně na parcele č.853/1 – I.etapa 0,0368
Regenerace sídliště Fifejdy II – VII.etapa A 0,2778
Farská zahrada 0,2
Nová Ves Revitalizace lokality rybníky v Nové Vsi po těžební činnosti 0,08
Sadové úpravy hráze na pozemku p.č. 168/13, k. ú. Nová Ves u Ostravy – severní část 0,3
Revitalizace zelených ploch – hřbitov 0,3
Okolí sportovního areálu Sokola 0,027
Realizace plochy u zastávky MHD Fričova 0,042
Úprava okolí Lípy novoveských občanů 0,046
Výsadba lip velkolistých 0,1
Trvalkový záhon – ul.U Boříka 0,0132
Polanka nad Odrou Izolační zeleň u dálnice 2,1
Plocha u šikmého parkovacího stání na ul. 1. května 0,008
Točna MHD – zastávka Polanka, ul. 1. května 0,008
Poruba
Hlavní třída, část u kruhového objezdu 0,0275
Záhony před Gymnáziem O. Havlové 0,0123
Ulice Nálepková, ostrůvky okolo nově vysázených stromů 0,0134
Vyvýšené záhony na ulici Polská 0,0082
Vyvýšený záhon na ulici U Soudu 0,0078
Záhony v parku ulice Španielová 0,0114
Záhony a založení nových trávníkových ploch u malé pošty, nám. A. Bejdové 0,044
Rekonstrukce záhonů areálu DPS Průběžná 0,187
Radvanice a Bartovice Revitalizace sadu kpt. Jaroše v k.ú. Bartovice 4,1
Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích 9,6931
Stará Bělá Okrasné záhony u objektu Blanická 154/180 0,025
Svinov Revitalizace zeleně na vybraných plochách 4,305
Sad ČSA 0,67
Pustkovec Revitalizace trávníku sportoviště 0,1
CELKEM 28,78 ha

 

Způsob měření:

Data Statutárního města Ostravy a městských obvodů, vlastní zpracování

V roce 2017 byla na území celého města plánována realizace přibližně 16 projektů regenerace plochy zeleně s rozlohou okolo 70 ha. Díky vyšší prioritě tématu regenerace městské zeleně, jako součásti opatření v rámci Strategického plánu, předpokládáme revitalizaci alespoň 80 ha parků a městské zeleně v Ostravě do roku 2023.