Plocha revitalizované zeleně

Ikona Plocha revitalizované zeleně
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2016): 0 ha (výchozí hodnota)
Současný stav (2021): 47,76 ha
Cílový stav (2023): 80 ha

Průběžný stav:

47,76 ha revitalizované zeleně od roku 2016

33,71 ha revitalizované zeleně od roku 2016

32,67 ha revitalizované zeleně od roku 2016

17,26 ha revitalizované zeleně od roku 2016

0 ha revitalizované zeleně od roku 2016

0 ha (výchozí hodnota)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE 

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Ve městě je potřeba kultivovat zelené plochy v městské zástavbě, kterých má Ostrava rozsáhlé plochy, řada z nich je ale málo upravená a neudržovaná. Revitalizace těchto území s podporou přirozených funkcí zeleně přispěje k nárůstu klidových ploch pro odpočinek obyvatel a návštěvníků města, přiblíží život v městské zástavbě přírodě, umožní obyvatelům lépe snášet extrémní výkyvy počasí související se změnou klimatu a bude mít pozitivní vliv na kvalitu ovzduší. Zvýší se tak potenciál udržet ve městě stávající obyvatele a přilákat nové, jelikož právě nízká úroveň životního prostředí a zelených ploch je jedním ze základních důvodů, proč obyvatelé Ostravy z města odcházejí.

Původní stav:

Výchozí hodnota pro sledování ukazatele v roce 2016 je 0 ha revitalizované zeleně v Ostravě. Hodnota 0 ha je podkladem pro monitoring ukazatele, v minulosti již byly ve městě zrevitalizovány rozsáhlé plochy zeleně.

Současný stav:

Aktuální hodnota ukazatele v roce 2021 je 47,76 ha revitalizované zeleně v Ostravě.

Plochy revitalizované zeleně v městských obvodech Ostravy (2016-2021)

Městský obvod Název Výměra (ha)
Jih Letničkový záhon Výškovická 0,02
Trvalkový záhon Jugoslávská 0,02
Zeleň za Lunou 1,35
Hrabová Lesní park Hrabovjanka 0,8149
Krásné Pole Výsadba zeleně 0,6
Výsadba okrasných stromů v okolí ZŠ a MŠ Krásné Pole a revitalizace údolí u hasičské zbrojnice 0,249
Náhradní výsadba za Prodlouženou Rudnou 3,1577
Mariánské Hory a Hulváky Rekonstrukce Mariánského náměstí 0,15
Trvalkový záhon Hulváky 0,07
Trvalkový záhon u schodiště k sídlišti Vršovců 0,026
Trvalkový záhon ul. Grmelova 0,012
Trvalkový záhon Kremličkova 0,005
Trvalkový záhon E. Filly 0,007
Dosazení živých plotů u dvoru 0,006
Revitalizace záhonů v parku na ul. Kaštanová 0,024
Michálkovice Výsadba u zastávky MHD Slunná 0,004
Výsadba uvnitř vnitrobloku bytových domů Panská 0,05
Moravská Ostrava a Přívoz
 
 
Rekonstrukce vybraných záhonů na sídl. Fifejdy 0,15
Sadové úpravy na ulici Nádražní u křížení s ulicí Křižíkova 0,016
Extenzivní kvetoucí záhony na ul. Mlýnská 0,009
Sadové úpravy MŠO Hornická 43A 0,069
Mechanizovaná výsadba cibulovin, realizace letničkových záhonů a realizace pokládky trvalkových koberců 0,265
Sadové úpravy na Smetanově náměstí 0,112
7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy MMO 0,049
Gajdošova zahrada – I. etapa 0,0037
Regenerace sídliště Fifejdy II – XI. etapa, část A 0,0249
Revitalizace severní části aleje na ul. Zborovská 0,0451
Obnova aleje na ul. Herodova 0,008
Výsadba na ul. Křižíkova 0,014
Obnova 4 ks dřevin ve výsadbových místech ul. Husova 0,002
Revitalizace zeleně Husova sadu – I. etapa 0,058
Obnova zeleně na parcele č.853/1 – I.etapa 0,0368
Regenerace sídliště Fifejdy II – VII.etapa A 0,2778
Farská zahrada 0,2
Komplexní projekt revitalizace zeleně ve VKP Sad Boženy Němcové – I. etapa 1,15
Revitalizace zeleně v Husově sadu – severní část u památníku 0,18
Regenerace sídliště Šalamouna 6.A etapa 0,2
Regenerace sídliště Fifejdy II – VII. etapa, část B + XI. etapa, část B 0,5
Nová Ves Revitalizace lokality rybníky v Nové Vsi po těžební činnosti 0,08
Sadové úpravy hráze na pozemku p.č. 168/13, k. ú. Nová Ves u Ostravy – severní část 0,3
Revitalizace zelených ploch – hřbitov 0,3
Okolí sportovního areálu Sokola 0,027
Realizace plochy u zastávky MHD Fričova 0,042
Úprava okolí Lípy novoveských občanů 0,046
Výsadba lip velkolistých 0,1
Trvalkový záhon – ul. U Boříka 0,0132
Revitalizace zeleně – rybníky Pod Bedřiškou 0,07
Polanka nad Odrou Izolační zeleň u dálnice 2,1
Plocha u šikmého parkovacího stání na ul. 1. května 0,008
Točna MHD – zastávka Polanka, ul. 1. května 0,008
Poruba
Hlavní třída, část u kruhového objezdu 0,0275
Záhony před Gymnáziem O. Havlové 0,0123
Ulice Nálepková, ostrůvky okolo nově vysázených stromů 0,0134
Vyvýšené záhony na ulici Polská 0,0082
Vyvýšený záhon na ulici U Soudu 0,0078
Záhony v parku ulice Španielová 0,0114
Záhony a založení nových trávníkových ploch u malé pošty, nám. A. Bejdové 0,044
Rekonstrukce záhonů areálu DPS Průběžná 0,187
Úprava veřejného prostranství náměstí Družba 1,2
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411 0,1
Sadové úpravy DK Poklad 0,0625
Revitalizace parku „vozovna“ – Opavská 0,3
Radvanice a Bartovice Revitalizace sadu kpt. Jaroše 4,1
Zeleň v areálu bývalého koupaliště 9,6931
Obnova VKP Bartovická 0,78
Revitalizace plochy na ul. Hvězdná 0,37
Revitalizace parku U Káňů 0,23
Sídelní zeleň – Fryštátská 3,17
Trvalkové záhony 0,36
Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice 8,75
Ostrůvky na ul. Těšínská 0,02
Stará Bělá Okrasné záhony u objektu Blanická 154/180 0,025
Svinov Revitalizace zeleně na vybraných plochách 4,305
Sad ČSA 0,67
Pustkovec Revitalizace trávníku sportoviště 0,1
Lhotka Revitalizace zeleně u rybníku ul. Kamínky 0,174
Hošťálkovice Výsadba podél ul. Výhledy 0,006
CELKEM 47,76 ha

 

Způsob měření:

Data Statutárního města Ostravy a městských obvodů, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Revitalizace parků a zeleně, Lesopark Benátky a Hulvácký kopec, Koupark Radvanice

Očekávaný cílový stav:

V roce 2017 byla na území celého města plánována realizace přibližně 16 projektů regenerace plochy zeleně s rozlohou okolo 70 ha. Díky vyšší prioritě tématu regenerace městské zeleně, jako součásti opatření v rámci Strategického plánu, předpokládáme revitalizaci alespoň 80 ha parků a městské zeleně v Ostravě do roku 2023.