Emise CO2

Ikona Emise CO<sup>2</sup>
Čekáme na data

Původní stav (2015): 1 042 000 tun CO2
Současný stav (2020): čekáme na data
Cílový stav (2030): množství vyprodukovaných emisí nižší než 954 000 tun CO2

Průběžný stav:

1 042 000 tun CO2

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Hodnocení pokroku v rámci oblastí EGC odpovídá komplexní mezinárodně uznávané metodice posuzování více složek životního prostředí na kvalitu života v evropských městech. Kvalita životního prostředí je vedle dostupnosti a kvality pracovních míst uváděna jako jedna z hlavních příčin odchodu obyvatel z Ostravy. Kvalita životního prostředí má vliv na zdraví obyvatel, na kvalitu života ve městě a současně i na image a atraktivitu města pro obyvatele a investory odjinud.

Původní stav:

V rámci kandidatury na European Green Capital 2020 byly vytipovány a změřeny indikátory ve 12 sledovaných oblastech. Ty byly také sledovány po dobu účasti Ostravy v kandidatuře soutěže. Pro zjednodušení a monitorování v rámci plnění Strategického plánu byl vybrán ukazatel produkce CO2, který budeme monitorovat také v rámci Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP).

Množství vyprodukovaných emisí CO2 (v tisících tun) a spotřebované energie (v TWh) na území města Ostravy od roku 2000.

2000 2005 2010 2015 2030
Emise  CO2 1 590 1 422 1 286 1 042 < 954
Energie 3,69 3,47 3,14 <= 2,93

Zdroj: SECAP; hodnoty jsou dle metodiky uvedeny za započtené sektory, tj. obecní budovy, vybavení/zařízení, terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení; obytné budovy, městské/obecní veřejné osvětlení, obecní vozový park, veřejná doprava, soukromá a komerční doprava.

Současný stav:

Stav je sledován v souladu s plánem SECAP (viz tabulka výše), příslušné vyhodnocení ukazatele bude provedeno za rok 2020, za který budou data dostupná.

Způsob měření:

Data Statutárního města Ostravy, vlastní zpracování

Výrazný pokrok ve sledovaných oblastech v rámci kandidatury na European Green Capital – podrobněji vyčísleno v rámci žádosti a kandidatury na EGC. Pro zjednodušení a monitorování v rámci plnění Strategického plánu se očekává množství vyprodukovaných emisí nižší než 954 000 tun CO2 v roce 2030.