Aktualizováno 9.3.2021

Vodíková infrastruktura pro dopravu

2018
Záměr
2020
Příprava
»
2022
Realizace
2022
Dokončeno

Statutární město Ostrava společně s Dopravním podnikem Ostrava a.s. připravuje vybudování první veřejné plnicí stanice a zahájení přípravy projektu pro zavádění a obsluhu pilotního provozu bezemisních vodíkových autobusů DPO a dálkové dopravy a rozvoj bezemisní osobní dopravy s vodíkovým pohonem na území Ostravy a v okolí. Nositelem projektu je Dopravní podnik Ostrava a.s. (DPO). Vodíkové technologie jsou všeobecně považovány za vysoce perspektivní pro rozvoj energetické soběstačnosti a efektivity Evropy. Pro historicky průmyslovou Ostravu se tak mohou stát dobrým nástrojem pro další rozvoj ve více oblastech než jen dopravě. Město Ostrava a Moravskoslezský kraj podepsalo 30. listopadu 2018 memorandum o podpoře využívání vodíkového pohonu ve veřejné dopravě.

Samotná výroba vodíku jakožto paliva je při využití obnovitelných zdrojů zcela čistá, bez emisí a nově aplikované vodíkové technologie i v současné průmyslu by tak mohly v budoucnu vytvořit zcela nové odvětví, díky němuž by mohla nejen Ostrava, ale i celý region fungovat bez spalování uhlí.

Kromě memoranda mezi městem a krajem podepsala další memorandum na zavádění vodíkové mobility v regionu společnost Vítkovice Cylinders s Moravskoslezským krajem. Cílem společného postupu města, kraje a vítkovické společnosti na podporu využívání vodíkového pohonu v dopravě je co nejmenší zatížení životního prostředí emisemi z dopravy. Důležitá je také možnost vzniku nového průmyslového odvětví, které by vytvořilo řadu nových pracovních míst.

Ostrava si vytýčila závazek zcela vyřadit z městské hromadné dopravy dieselové  autobusy do roku 2020 a zcela je nahradit ekologickými vozidly, převážně na CNG a částečně na elektřinu, do budoucna i vozidly na vodíkový pohon. Po výstavbě první vodíkové stanice se plánuje také zahájit testování vodíkových autobusů v podmínkách ostravské MHD.

Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě – 1.etapa

Dne 3. dubna 2020 vyhlásil Dopravní podnik Ostrava a.s. výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě – I.etapa:

Předmětem projektu „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“ je výstavba vodíkové plnící stanice. Uvedené je první etapou projektu. Plnící stanice bude sloužit pro veřejnost a sekundárně bude využita Dopravním podnikem Ostrava a.s. a veřejným dopravcem disponujícím příslušným závazkem vůči Moravskoslezskému kraji. Projekt řeší ekologizaci dopravy, snížení ekologické zátěže.

Hlavním cílem projektu, který je v souladu s Výzvou č. 39 Řídícího orgánu Operačního programu Doprava, která je zaměřena na Podporu infrastruktury pro alternativní paliva Podprogram 4) Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic, je vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti. V důsledku projektu je očekáváno snížení emisní zátěže v regionu. Projekt sestává z projektové přípravy a výstavby: – trafostanice, technologická část plnění, příslušný počet výdejních stojanů, zpevněné plochy, zastřešení, výstavba a přeložky sítí, vodohospodářské objekty, datová komunikační technologie, osvěta a zaškolení zaměstnanců, publicita projektu.

V rámci výěrového řízení byl vybrán projektant  společnost IGEA a.s. a v současné době probíhá příprava projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení s termínem ukončení duben 2021. Ke konci roku 2020 proběhl sběr podkladů a příprava výběrového řízení na pořízení vodíkových autobusů pro Dopravní podnik Ostrava a v prvním čtvrtletí 2021 proběhl sběr podkladů pro vyhlášení výběrového řízení pro výběr dodavatele a realizaci Etapy I. vodíkové plnící stanice.

Projekt je realizován Dopravním podnikem Ostrava a.s., je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Doprava.

Zdroj:www.dpo.cz