Bezpečnost – index kriminality

Ikona Bezpečnost – index kriminality
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2015): 393,1 trestných činů na 10 000 obyvatel
Současný stav (2022): 294,0 trestných činů na 10 000 obyvatel
Cílový stav (2030): setrvalý pokles indexu kriminality (tj. počet trestných činů na 10 000 obyvatel)

Průběžný stav:

Index kriminality: 294,0

Index kriminality: 239,4

Index kriminality: 243,6

Index kriminality: 302,7

Index kriminality: 302,7

Index kriminality: 346,6

Index kriminality: 352,3

Index kriminality: 393,1

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí je jeden z hlavních požadavků obyvatel města na zvýšení kvality života v Ostravě. Pocit bezpečí i bezpečnost ve městě by měli růst zároveň s tím, jak se zvyšuje kvalita a čistota veřejného prostoru, proto zlepšení tohoto ukazatele naplňuje dopady strategického cíle č. 6. Zvýšení bezpečnosti ve městě je měřeno jednak poklesem indexu kriminality (počet zjištěných trestných činů na 10 tis. obyvatel) a jednak nárůstem objasněnosti trestných činů (podíl objasněných trestných činů) v okrese Ostrava-město.

Původní stav:

Počet trestných činů v Ostravě od roku 2009 pozvolna klesal, od roku 2013 do roku 2015 pak výrazněji. Pomalu se tak míra kriminality přibližovala úrovni Brna a Plzně. Míra kriminality je dlouhodobě nejhorší v Praze, jelikož je z těchto čtyř sledovaných největším městem. I tam se však bezpečnost, měřena počtem trestných činů, zvyšovala.

Index kriminality (počet zjištěných trestných činů na 10 tis. obyvatel) v Hl. m. Praze a v okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město (2005-2022)

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ

Současný stav:

Počet trestných činů v Ostravě od roku 2009 pozvolna klesal, od roku 2013 do roku 2021 pak výrazněji, přičemž míra kriminality se v Ostravě dostala až na srovnatelnou úroveň s Brnem. V roce 2022 však došlo k jejímu výraznému navýšení (ve všech sledovaných okresech) a největšímu právě v Ostravě. Míra kriminality je stále dlouhodobě nejhorší v Praze, jelikož je z těchto čtyř sledovaných největším městem. I tam se však bezpečnost, měřena počtem trestných činů, zvyšuje.

Způsob měření:

Data Českého statistického úřadu, vlastní zpracování

 

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Městečko bezpečí, Sousedství, Rekonstrukce a estetizace Hl. nádraží a jeho okolí

Očekávaný cílový stav:

Zvýšení bezpečnosti v Ostravě – setrvalý pokles indexu kriminality (bez výraznějších a dlouhodobějších výkyvů) na území okresu Ostrava-město do roku 2030. Zároveň by bezpečnost v Ostravě neměla v průběhu sledovaného období být o mnoho horší než v Brně nebo v Plzni a také by měla být lepší než v Praze.