Aktualizováno 29.9.2022

Revitalizace historické budovy jatek

Strategický projekt
2016
Záměr
2017
Příprava
2020
Realizace
2022
Dokončeno

Revitalizace historické budovy jatek – vlajkový projekt strategického plánu je hotový. 

Projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci bývalých městských jatek, která vznikala v centru města na přelomu 19. a 20. století. Objekt od 90. let značně chátral, namísto demolice se však dočkal rekonstrukce a proměny v galerii současného umění (více o historii městských jatek zde). Provozovatelem nové galerie se stala příspěvková organizace města PLATO Ostrava, která doteď sídlila ve vedlejší budově bývalého hobby marketu Bauhaus.

Na galerii současného umění se proměnilo celkem pět na sebe navazujících částí objektu různého stáří:

  • původní chladírny (1891),
  • nové chladírny (1902),
  • vepřové porážky (1902),
  • zastřešeného atria (1954),
  • součástí projektu je také demolice provozní budovy z roku 1926, která byla v neudržitelném technickém stavu, a její nová výstavba.

 

Popis projektu

V bývalých jatkách vznikl nový výstavní prostor současného umění. Šest výstavních sálů může být navzájem propojeno nebo mohou fungovat samostatně. Díky otočným stěnám je do výstavního prostoru začleněno i venkovní prostranství. V objektu jsou umístěny i kanceláře, zasedací místnosti a bistro. Původní cihlové zdi byly pečlivě vyčištěny a odstraněny jejich drobné vady.

Původní budově dominovaly dva historické materiály: venkovní cihly a vnitřní, bíle omítnuté stěny. Aby zůstala zachována historická kontinuita, byly interiéry galerie doplněny právě těmito dvěma materiály a také betonem. Důležitou součástí interiérů je také technické vybavení včetně vzduchotechniky, která je v projektu integrována do stávající struktury budovy a esteticky doplní celý prostor.

Projekt je specifický tím, že už ve svém konceptu počítal s použitím prvků nalezených na místě. Řešil například využití starých cihel, původních dlažebních kostek a další nakládání s nálezy objevenými během stavebních prací.

Architektonickou studii zrealizovalo polské studio KWK Promes Roberta Konieczného.

Zhotovitelem zakázky byla společnost Zlínstav.

Architektonická soutěž

Konkrétní aktivity na záchranu areálu zahájilo město Ostrava před více než pěti lety. Historický objekt odkoupilo od společnosti Bauhaus spolu s dřívějším hobbymarketem a přilehlými pozemky v listopadu 2016 za 80 milionů korun.

V únoru 2017 město vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž na rekonstrukci historické budovy bývalých městských jatek.  Do soutěže se přihlásilo 9 zájemců včetně významných zahraničních společností.

Do 21. dubna 2017 mohli účastníci odevzdat své návrhy. Organizátorem soutěže byl známý brněnský architekt Ludvík Grym, porota zasedla v tomto složení – závislí členové poroty primátor Ostravy Tomáš Macura, radní města Lukáš Semerák, ředitel Plato Ostrava Marek Pokorný a dále nezávislí porotci pražská architektka Pavla Melková, brněnský architekt Zdeněk Fránek, architekt Pavol Paňák z Bratislavy a architekt Ivan Reiman z Berlína. V červnu téhož roku  zastupitelstvo města schválilo výsledky architektonické soutěže, s vítězem se však město nedohodlo na podmínkách smlouvy. Z nového jednacího řízení nakonec vzešlo jako vítěz polské studio KWK Promes Roberta Konieczného.

Informace k veřejné soutěži naleznete na odkazu níže. Veřejná soutěž

Realizace stavby byla zahájena v dubnu 2020. Ke kolaudaci a slavnostnímu otevření veřejnosti došlo v květnu 2022.

 

Prostor před galerií

Na revitalizaci objektu navazuje úprava veřejného prostranství v okolí budovy. Zhotovitelem stavby je K2 stavební Moravia s. r. o. Náklady na rekonstrukci přesáhnou 38 416 000 korun bez DPH. Autorem návrhu je stejně jako v případě samotných jatek architekt Robert Konieczny, technickou část projektové dokumentace zpracovala ostravská MS-projekce s. r. o., část krajinářskou Denisa Tomášková.

Řešení okolí budovy spočívá v zachování přirozeně chaotického rázu plochy s přidáním většího množství zeleně. Autoři v rozčlenění plochy zohledňují půdorysy zaniklých objektů, které tvořily areál jatek. Návaznosti jednotlivých ploch zeleně a chodníků budou plynulé a vznikne tak dojem, že mezi sebou prorůstají. Místo zde nalezne i vodní plocha v podobě malého jezírka, biotopu hojně osazeného vodními rostlinami. Pro zálivku zeleně budou sloužit dvě podzemní akumulační nádrže, které budou jímat vodu ze střech budovy jatek.

Zadání pro urbanistickou koncepční studii okolního prostranství vypracoval Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), který na studii také spolupracoval. Více o úpravě prostranství ZDE.

 

Rekonstrukce a prodloužení ulice Masné

Souběžně s úpravou prostranství u budovy galerie by měla probíhat také rekonstrukce stávající ulice Masné, která je aktuálně slepá a končí na úrovní nového areálu galerie.  Rekonstrukcí a prodloužením ulice dojde k propojení ulic Janáčkova a Stodolní. Součástí stavby je také přilehlý chodník a cyklostezka s napojením na ul. Českobratrskou. Přibýt by zde měla rovněž podélná parkovací stání a nezapomnělo se ani na sadové úpravy v podobě nově navržených stromů a záhony s trvalkami a skalničkami. Aktuálně byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

 

Širší okolí jatek

Rekonstruovaná budova jatek se nachází v lokalitě, která má velký potenciál. Řada proluk a volných pozemků v okolí představuje ideální příležitost pro development v následujících letech.

Pozitivní trend odstartoval záměr prodeje nemovitostí „Rezidence Stodolní“ společnosti Linkcity Czech republic a.s. z kraje roku 2022. Investor zde plánuje vybudování kvalitní nové zástavby, působící reprezentativně a zároveň citlivě doplňující mezeru v kompaktní centrální zástavbě města. Rád by zde postavil multifunkční budovu pro rezidenční bydlení i aktivní odpočinek, doplněnou o obchodní parter.

Město Ostrava pak v lokalitě nabízí k prodeji další plochy smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení, tedy může jít o objekty pro bydlení, služby, obchody, administrativu, kulturní, vzdělávací, společenská zařízení apod. Jedná se například o proluku na ulici Masná, u které se z hlediska způsobu využití jako optimální jeví výstavba polyfunkčního domu s převládající funkcí bydlení. Plánovaná výstavba by zde měla navázat na již realizovaný bytový dům na ulici Janáčkova. Další atraktivní pozemky města jsou k dispozici na ulici Českobratrská a Českobratrská/Beno Blachuta.

Plánované městotvorné řešení Místecké ulice by pak mělo celou oblast propojit s okolím Městské nemocnice Ostrava. Město zde totiž odmítlo původní návrhy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na modernizaci úseku silnice I/56, které počítaly s vybudováním až 14 metrů vysokých protihlukových stěn. Nakonec by tedy mělo dojít k částečnému snížení nivelety stavby a zakrytí pobytovou střechou a návazným systémem propojovacích lávek. Vznikne tak 460 metrů dlouhá polootevřená galerie, která propojí území mezi ulicemi Místeckou, Českobratrskou a Frýdlantskými mosty. Na stavbu bude navazovat lávka přes železnici a ulici Porážkovou ústící v lokalitě jatek.

 

Revitalizace historické budovy jatek v médiích